Лічильники для опалення

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Влад, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Я разом з мільйонами інших українців вважаю політику керівництва України щодо тарифів для населення на опалення недалекоглядною та навіть ворожою. Коли відповідальні керівники цієї галузі висунуть у парламенті відповідну пропозицію про тотальне обов'язкове встановлення лічильників для опалення, газу за кошти постачальників енергоресурсів? Якщо цього не зробити, то всі плани чиновників щодо одержання сплати за опалення та газ гарантовано будуть зірвані, і населення буде сплачувати тільки за фактично використане тепло і газ. При чому скільки платити або не платити взагалі буде вирішувати сам народ України. А він заздалегідь незгодний з усіми зусиллями керівництва держави, спрямованими на всіляку охорону і збереження священних для керівництва статків та доходів олігархів, причетних до постачання теплоносіїв для населення. Коли в Україні буде ліквідоване найбільш велике зло в галузі енергоресурсів - Нафтогаз, який нічого не виробляючи є найбільшим паразитом корупції у державі та джерелом розкрадання народних коштів? Нафтогаз у нинішньому вигляді - найбільший ворог політичної незалежності та економічного зміцнення України. І останнє. В умовах війни державною релігією повинна стати тотальна економія енергоресурсів. На економії схиблена уся Європа навіть під час миру. Україна дозволяє собі втрачати внаслідок відсутності державної стратегії економії стільки ресурсів, що у разі їх збереження можна було б не тільки відмовитися від імпорту енергоносіїв, а навіть експортувати їх. Годі опалювати навколишнє середовище та освітлювати пусті кімнати. Де державна стратегія тотальної економії енергоресурсів, при чому з рисами посилення порівняно з мирним часом, адже країна де-факто ще довго буде у стані війни з потужним зовнішнім агресором? Коли буде прийнята комплексна державна программа економії, як джерело виживання України у постійній війні і зміцнення її економіки?

З повагою,

Влад

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ÂËÀÄÓ

[FOI #4107 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî ëèñòà, ùî íàä³éøîâ íà åëåêòðîííó àäðåñó
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â äëÿ çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ ³ç
âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» (äàë³ – Çàêîí) ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – â³äîáðàæåíà òà
çàäîêóìåíòîâàíà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà
áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì àáî ÿêà
çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá’ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì.

×àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 19 Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìàº
ì³ñòèòè çàãàëüíèé îïèñ ³íôîðìàö³¿ àáî âèä, íàçâó, ðåêâ³çèòè ÷è çì³ñò
äîêóìåíòà, ùîäî ÿêîãî çðîáëåíî çàïèò, ÿêùî çàïèòóâà÷ó öå â³äîìî.

Çã³äíî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 2 Çàêîíó öåé Çàêîí íå ïîøèðþºòüñÿ, çîêðåìà,
íà â³äíîñèíè ó ñôåð³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ ðåãóëþþòüñÿ ñïåö³àëüíèì
çàêîíîì.

Çâåðíåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí».

Âàø ëèñò çà çì³ñòîì íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, ì³ñòèòü
ïî ñóò³ ïðîõàííÿ íàäàòè ðîç’ÿñíåííÿ ñòîñîâíî äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåðàõ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, åíåðãîçáåðåæåííÿ, â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë
åíåð㳿 òà àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà, ä³ÿëüíîñò³ ÍÀÊ «Íàôòîãàç» òîìó íå
ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿».

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 30.04.2014 ¹ 197, ̳íðåã³îí º ãîëîâíèì îðãàíîì ó
ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó, çîêðåìà, ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â,
åíåðãîçáåðåæåííÿ, â³äíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåð㳿 òà àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â
ïàëèâà.

ϳäïóíêòîì 47 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿
ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
06.04.2011 ¹ 382, ̳íåíåðãîâóã³ëëÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî
çàâäàíü çä³éñíþº âíóòð³øí³é êîíòðîëü, ó òîìó ÷èñë³ êîíòðîëü çà
ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ùîäî ÿêèõ
̳íåíåðãîâóã³ëëÿ çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè äåðæàâè.

            ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 12 Ñòàòóòó Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿
êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.98 ¹ 747, êîìïàí³ÿ º ãîñïîäàðñüêîþ ñòðóêòóðîþ.

            Àáçàöîì äðóãèì ïóíêòó 22 öüîãî Ñòàòóòó âèçíà÷åíî, ùî
àêö³îíåðàìè êîìïàí³¿ º, çîêðåìà, äåðæàâà â îñî̳᳠í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè
òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³.

Îäíî÷àñíî ³íôîðìóºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» ó çâåðíåíí³ ìຠáóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî
áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ,
çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿, çàÿâè ÷è ñêàðãè, ïðîõàííÿ ÷è âèìîãè.

Çâåðíåííÿ ìîæå áóòè óñíèì (âèêëàäåíèì ãðîìàäÿíèíîì ³ çàïèñàíèì ïîñàäîâîþ
îñîáîþ íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³) ÷è ïèñüìîâèì, íàä³ñëàíèì ïîøòîþ àáî
ïåðåäàíèì ãðîìàäÿíèíîì äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, óñòàíîâè îñîáèñòî ÷è ÷åðåç
óïîâíîâàæåíó íèì îñîáó, ÿêùî ö³ ïîâíîâàæåííÿ îôîðìëåí³ â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ïîâèííî áóòè ï³äïèñàíî çàÿâíèêîì (çàÿâíèêàìè) ³ç
çàçíà÷åííÿì äàòè.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ïðîïîíóºìî Âàì çâåðòàòèñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî
̳íðåã³îíó çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 9,
̳íåíåðãîâóã³ëëÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 30.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè