Купівля пільгових проїзних документів через інтернет

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Коли з’явиться можливість купівлі пільгових проїзних документів через сайт https://booking.uz.gov.ua без звернення в касах вокзалу для пільгових категорії населення (Інваліди, діти-інваліди та особи, або дітей – інвалідів 50% знижка вартості проїзду у період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні).

З повагою,

Юля Коваль

Доброго дня!

Я ще чекаю відповідь на має звернення від 26.08.2018

З повагою,

Юля Коваль

Левченко Е.В., Укрзалізниця

ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ðîçãëÿíóòî Âàøå çâåðíåííÿ ùîäî âïðîâàäæåííÿ ïîñëóãè
îôîðìëåííÿ ï³ëüãîâèõ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ÷åðåç
îô³ö³éíèé ñàéò             ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» òà ïîâ³äîìëÿºòüñÿ òàêå.

³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, áàãàæó, âàíòàæîáàãàæó òà ïîøòè
çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì ̳íòðàíñçâ’ÿçêó â³ä
27.12.2006 ¹ 1196, çàðåºñòðîâàíèì ó ̳í’þñò³ 04.04.2007 çà ¹ 310/13577,
ïðîäàæ ï³ëüãîâèõ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè ïðåä’ÿâëåííÿ
îðèã³íàëó äîêóìåíòà, ÿêèé ï³äòâåðäæóº ïðàâî íà ï³ëüãó, íîìåð ÿêîãî
ïðîñòàâëÿºòüñÿ íà ïðî¿çíîìó äîêóìåíò³.

Ïðèäáàííÿ ï³ëüãîâèõ ïðî¿çíèõ äîêóìåíò³â ÷åðåç îô³ö³éíèé ñàéò
ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (http//www.booking.uz.gov.ua) ìîæëèâî ðåàë³çóâàòè çà
óìîâè ïåðåâ³ðêè ä³éñíîñò³ äîêóìåíòà, ÿêèé äຠïðàâî íà ï³ëüãó. Öå ñòàíå
ìîæëèâèì ï³ñëÿ íàëàãîäæåííÿ âçàºìî䳿 â ðåæèì³ îíëàéí ç â³äïîâ³äíîþ
åëåêòðîííîþ áàçîþ äàíèõ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ̳í³ñòåðñòâà
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè.

         Íàðàç³ ö³ ðîáîòè çàïî÷àòêîâàíî.

Àïàðàò äèðåêòîðà ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.