Конкурс в НАБ України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Борисова Анастасія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Борисова Анастасія

Шановний Кабінет Міністрів України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати протокол засідання конкурсної комісії від 16 жовтня 2015 року щодо відбору кандидата на посаду керівника управління зовнішніх комунікацій Національного антикорупційного бюро та відеозапис співбесіди з А.Гандзюком, а також інформацію щодо кількості осіб, що подали заяви на участь у конкурсі на посаду керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ, та кількості осіб, недопущених до проходження конкурсу.

З повагою,

Борисова Анастасія

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ë. ÃÀÍƲ

[1][FOI #6639 email]     

 

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 21.10.2015, ùî íàä³éøîâ äî
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå
íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäຠïîñòàíîâè ³
ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

Ñòàòòåþ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâí³ íàãîðîäè Óêðà¿íè» (äàë³ – Çàêîí)
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ñòàòóò – äëÿ çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè òà êîæíîãî
îðäåíó, ïîëîæåííÿ – äëÿ ³íøèõ äåðæàâíèõ íàãîðîä. Êð³ì òîãî, çã³äíî ³ç
÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 5 Çàêîíó íàãîðîäæåííÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè
ïðîâàäèòüñÿ óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Ïîëîæåííÿì ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 02.04.2010 ¹ 504, âèçíà÷åíî, ùî îñíîâíèìè
çàâäàííÿìè Àäì³í³ñòðàö³¿ º îðãàí³çàö³éíå, ïðàâîâå, êîíñóëüòàòèâíå,
³íôîðìàö³éíå, åêñïåðòíî-àíàë³òè÷íå òà ³íøå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïîâíîâàæåíü.

Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹
583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»
â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” 23.10.2015 çà ¹
17600/0/2-15 íàä³ñëàíî äî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6639 email]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

А. БОРИСОВІЙ
[FOI #6639 email]

Шановна пані Анастасіє!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 21.10.2015, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» (далі – Закону) Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро) є державним правоохоронним органом, який утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України.
Частиною третьою статті 5 Закону визначено, що структура, штатна чисельність управлінь Національного бюро та положення про них затверджуються Директором Національного бюро. Крім того, згідно із частиною третьою статті 10 Закону Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро.
Разом з тим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 23.10.2015 за № 17585/0/2-15 надіслано до Національного бюро для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Петренко Олена Олександрівна,

5 Attachments

Петренко Олена Олександрівна,

4 Attachments