КМУ: Е-ЗАПИТ (копія проекту Меморандуму з МВФ про співпрацю)

Згідно повідомлення РБК-Україна, "Інформатор" та "ukrreal.info" Уряд та Міжнародний Валютний Фонд досягли принципової згоди по новому Меморандуму про співпрацю.

На підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» ПРОШУ надати електронний текст актуального проекту Меморандуму з МВФ про свіпрацю.

------------------------------------------------------------------
> ЗАКОН №2939-УІ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
> Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ст.1 Закону) Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений (ч.7 ст.6) Кожна особа має право доступу до інформації про неї, що збирається та зберігається (ст.10)
> Розпорядники інформації зобов’язані надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації (ст.14)
> Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. (ст.19) Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. (ст.20)
> Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата не стягується. (ст.21)
> Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті вважається неправомірною відмовою. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження (ст.22)
> Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. (ч.3 ст.22)
> Ненадання публічної інформації, неповне або несвоєчасне її надання тягне за собою відповідальність: дисциплінарну (КЗпП та ЗУ «Про державну службу») та адміністративну (ст.212-3 КпАП та ЗУ «Про запобігання та протидію корупції»).

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ШАПОВАЛОВУ
[FOI #11724 email]

За результатами опрацювання Вашого запиту від 30.05.2016, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює свої повноваження безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Положенням про Міністерство фінансів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 375, визначено, що Мінфін відповідно до покладених на нього завдань організовує і налагоджує співробітництво з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями.
Згідно із пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит було опрацьовано в Секретаріаті Кабінету Міністрів і відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 02.06.2016 за № 9257/0/2-16 надіслано до Мінфіну для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Управління забезпечення доступу до публічної інформації
Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю