ІТ-Львів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Єгор Мороз, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Рішення міської ради (чи перелік рішень) відповідно до яких міською владою підтримується розвиток сфери ІТ в місті Львів
2. Суму коштів яка була витрачена в 2016-2017 роках на підтримку сфери ІТ в місті Львів
3. Перелік заходів які планується виконати в 2018 році для підтримки сфери IT в місті Львів

З повагою,

Єгор Мороз

Сендрій Олександра, Львівська міська рада

5 Attachments

 

Ç ïîâàãîþ

[1]Ëîãî Îëåêñàíäðà Ñåíäð³é

Íà÷àëüíèê

³ää³ë ðîçóìíèõ ñåðâ³ñ³â òà çâ’ÿçêó

Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Òåëåôîí:297-58-82

ïë. Ðèíîê,1

Ëüâ³â, Ëüâ³âñüêà îáë. 79008

www.city-adm.lviv.ua

 

 

ÏβÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉͲÑÒÜ. Äàíå ïîâ³äîìëåííÿ (ó òîìó ÷èñë³
âêëàäåí³ ôàéëè) º êîíô³äåíö³éíèì ³ ïðèçíà÷åíå ò³ëüêè äëÿ çàçíà÷åíîãî
îäåðæóâà÷à.

Âèêîðèñòàííÿ, êîï³þâàííÿ, ïåðåñèëàííÿ äàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, à òàêîæ
ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé (³íôîðìàö³¿), ùî ì³ñòÿòüñÿ â äàíîìó ïîâ³äîìëåíí³ (ó
òîìó ÷èñë³ â ïðèêð³ïëåíèõ ôàéëàõ), ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ âèêëþ÷íî ç ïèñüìîâî¿
çãîäè â³äïðàâíèêà.

Íåñàíêö³îíîâàíå âèêîðèñòàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ çì³ñòó îòðèìàíîãî
ïîâ³äîìëåííÿ º çàáîðîíåíèì ³ òÿãíå ïåðåäáà÷åíó çàêîíîäàâñòâîì
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

References

Visible links