Інформаційний запит: статистика по книжках

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви ГО Центр UA, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:
- скільки книжок видано в Україні по роках 2012/2013/2014/перше півріччя 2015 (скільки найменувань, скільки тиражу);
- скільки книжок ввезено в Україну по роках 2012/2013/2014/перше півріччя 2015 (скільки найменувань, скільки тиражу);
- скільки книжок продано в Україні по роках 2012/2013/2014/перше півріччя 2015 (скільки найменувань, скільки тиражу).
Якщо немає змоги надати статистику в тих одиницях, в яких ми запитуємо, просимо надати дані в тих одиницях, в яких веде облік книговидання, імпорту книжок та книгопродажів Державна служба статистики України - нас цікавить уся статистика по книжках за за 2012/2013/2014/перше півріччя 2015 року.

З повагою,

ГО Центр UA

Державна служба статистики України

3 Attachments

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 18.08.2015 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

Державна служба статистики України

2 Attachments

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Wednesday, August 26, 2015 2:53 PM
To: [email address]
Subject: ÃÎ "Öåíòð UA" â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 18.08.2015

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 18.08.2015 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Wednesday, August 26, 2015 2:55 PM
To: [email address]
Subject: FW: ÃÎ "Öåíòð UA" â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä
18.08.2015

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Wednesday, August 26, 2015 2:53 PM
To: [1][email address]
Subject: ÃÎ "Öåíòð UA" â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 18.08.2015

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 18.08.2015 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]