Євробачення-2017. Як вкрали 142 млн від Європейської мовної спілки?

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Завалевська Iрина Iванiвна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Завалевська Iрина Iванiвна

Доброго дня!

Зверталася до Міністерства фінансів та Держкомтелерадіо щодо інформації, яку розповсюдили представники НСТУ (Грицак), що кошти європейської мовної спілки на Євробачення не витрачалися.
Під час прес-конференції НСТУ Грицак на слайдах щодо витрат на євробачення показав, що кошти Європейської мовної спілки на євробачення не спрямовувалися.
Але ці кошти були включені до кошторису, підписаного Грицаком та погодженого головою Держкомтелерадіо Наливайком.
В іншому кошторисі 31 березня кошти від Європейської мовної спілки розділили, 32 млн.грн. включили до кошторису, а 110 млн.грн. виключені із кошторису і зазначено, що Європейська мовна спілка оплатить послуги іноземних менеджерів.Підписи ті самі - Грицак та Наливайко.
За 3 місяці вкрали 142 млн.грн. коштів Європейської мовної спілки?
Хто вкрав?
Грицак?
Наливайко?
Де 142 млн.грн від Європейської мовної спілки?

Зверталася до Мінфіну і Держкомтелерадіо щодо надання наступної інформації:

1)скільки коштів сплачено Європейською мовною спілкою на Євробачення?
2)на підставі чого ці кошти виключені із кошторису Євробачення Грицаком і Наливайко?
3)на підставі чого ці кошти виключені із звіту видатків Євробачення Грицаком ?
4)куди поділися ці кошти?
5)за якими розцінками і відповідно до яких рішень уряду чи наглядової ради проведені розрахунки з іноземними менеджерами?
6)чи включено представників мінфіну до складу комісії, що здійснює перевірку витрат на євробачення?
7)якщо ні - то з яких мотивів ? корупційних , очевидно?
8)чи розпочата перевірка?
9) які питання перевіряються?
10)скільки коштів від Європейської мовної спілки включено до паспорту Євробачення?

Знову отримала відписки. Першу - від Держкомтелерадіо, що мій запит надіслано до НСТУ. Відповіді, чому голова Держкомтелерадіо сховав кошти мовної спілки і вилучив їх з кошторису не надана.

Друга відписка - від заступника міністра фінансів Буци, який посилаючись на 228 постанову , стверджує , що перевірка кошторису Євробачення це не справа мінфіну.
Однак, якби заступник міністра дочитав постанову до кінця, він би знайшов у ній зовсім іншу норму.

Навпаки, цитую:

Мінфін, Держаудитслужба, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи щороку у межах своєї компетенції після прийняття відповідних бюджетів перевіряють правильність складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів та складення зведення показників спеціального фонду кошторису.

Скорочення завищених асигнувань, виявлених у результаті перевірки правильності складення кошторисів, проводиться Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами на підставі матеріалів перевірок.

Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів за рішенням Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу на підставі обгрунтованого подання головного розпорядника.
Це та сама постанова уряду!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1)чому міністерство фінансів не провело у 2016 та 2017 році перевірку кошторисів Євробачення? Чиє рішення було не проводити преревірку?
2)які відкати і від кого отримали чиновники мінфіну за сприяння злодіям?
3)які втрати держави внаслідок корупційних дій та бездіяльності мінфіну?
4)скільки коштів сплачено Європейською мовною спілкою на Євробачення?
5)на підставі чого ці кошти виключені із кошторису Євробачення Грицаком і Наливайко?
6)на підставі чого ці кошти виключені із звіту видатків Євробачення Грицаком ?
7)куди поділися ці кошти?
8)за якими розцінками і відповідно до яких рішень уряду чи наглядової ради проведені розрахунки з іноземними менеджерами?
9)план перевірки?
10)скільки коштів від Європейської мовної спілки включено до паспорту бюджетної програми Євробачення?

З повагою,

Завалевська Iрина Iванiвна

Савіцький Юрій Васильович, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

². ². ÇÀÂÀËÅÂÑÜʲÉ

[1][FOI #22447 email]   

 

Øàíîâíà ²ðèíî ²âàí³âíî!

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 23.06.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà çã³äíî ³ç
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà
çàñ³äàííÿõ ³ âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ,
îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

Ïóíêòîì 1 Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåò³
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî êîíêóðñó
«ªâðîáà÷åííÿ-2017» (äàë³ – Ïîðÿäîê), çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 25.01.2017 ¹ 29, âèçíà÷åíî, ùî äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ
áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè «Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî
êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ-2017» º êîøòè çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó òà
êîøòè ñóáâåíö³¿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà äåðæàâíîìó áþäæåòó íà
âèêîíàííÿ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ó ì. Êèºâ³
ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ-2017».

Çã³äíî ³ç ïóíêòîì 2 Ïîðÿäêó ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì áþäæåòíèõ êîøò³â òà
â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè º Äåðæêîìòåëåðàä³î, à
îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â º ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà
òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè».

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6 Ïîðÿäêó Äåðæêîìòåëåðàä³î ùîêâàðòàëó ïîäຠ̳íô³íó
óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî âèêîðèñòàííÿ ÏÀÒ «ÍÑÒÓ» áþäæåòíèõ êîøò³â.

Êð³ì òîãî, çã³äíî ³ç Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 20.08.2014 ¹ 375, îäíèì ³ç îñíîâíèõ
çàâäàíü ̳íô³íó º çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè
ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì áþäæåòíîãî çàêîíîäàâñòâà, äåðæàâíîãî
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ, êàçíà÷åéñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ áþäæåòíèõ
êîøò³â.

³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
Äåðæêîìòåëåðàä³î, ÏÀÒ «ÍÑÒÓ», ̳íô³íó äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

               

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #22447 email]

Корж Тамара,

1 Attachment

 

Public JSC "Public Broadcasting Company of Ukraine"
42, Melnykova str., Kyiv, 04119, Ukraine
http://1tv.com.ua/

Чутченко Т.?.,

№ 2249/17/5 від 10.07.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Завалевській І.І.

[1][FOI #22447 email]

 

 

 

Шановна Ірино Іванівно!

 

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.06.2017
№5493/0/2-17 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
розглянув Ваш запит від 23.06.2017 та надсилає відповідь ПАТ НСТУ  на Вашу
електронну адресу.

 

З повагою

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо             (підпис)                   
          Б.О. Червак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чутченко Т.І. тел.278-89-42

 

[2][IMG] Вірусів немає. [3]www.avast.com

References

Visible links
1. mailto:[FOI #22447 email]
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
3. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...