Електронна система документообігу в Мінекономрозвитку

Шановний Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) Який стан реалізації проекту по запровадженню системи електронного документообігу в міністерстві. Яка її вартість та витрати на обслуговування?

2) Яка штатна чисельність працівників міністерства та скільки з них працюють в системі електронного документообігу.

3) Яка чисельність керівного складу міністерства використовує електронну систему документообігу в своїй роботі (заступники міністра, директори департаментів)? Скільки з них здійснюють підписання документів в електронній системі.

З повагою,

Ініціатива "Цифрова Україна"

Бондарчук Ольга Михайлівна, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1 Attachment

Äîáðèé äåíü, øàíîâí³ Ïàíîâå!

 

Íàäñèëàºòüñÿ ñêàí-êîï³ÿ â³äïîâ³ä³ íà Âàøå åëåêòðîííå çâåðíåííÿ â³ä
10.08.2016 ùîäî ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ̳í³ñòåðñòâà
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè, ï³äïèñàíå Çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà
Íåôüîäîâèì Ì. ª.

 

³äïîâ³äü íàäñèëàºòüñÿ ó ôîðì³ ñêàíêîﳿ ïàïåðîâîãî äîêóìåíòà, îñê³ëüêè â
̳íåêîíîìðîçâèòêó â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ -  ÷è ìຠìîæëèâ³ñòü  ²í³ö³àòèâà
«Öèôðîâà Óêðà¿íà» ïðèéìàòè òà îáðîáëÿòè åëåêòðîíí³ ëèñòè, ï³äïèñàí³
åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì.

 

Ó ðàç³ ïîòðåáè â íàäñèëàíí³ îðèã³íàëó â³äïîâ³ä³ â ïàïåðîâ³é ôîðì³ –
ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïîøòîâó àäðåñó, íà ÿêó ñë³ä éîãî íàä³ñëàòè.

 

Ç ïîâàãîþ

Îëüãà Áîíäàð÷óê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó

ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â

äåïàðòàìåíòó ðîçâèòêó ²ÊÒ, äîêóìåíòîîá³ãó òà åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â

̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè