ГМУОЗ АТО ДФС - головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФСУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Sergiy, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- які документи продукувало управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України?(яка звітність,дозволений продаж(обмін) товараим, перенаправлених вантажів...)- надайте копії

- які результати управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України в 2015,2016р?

- який штат працівників управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України в 2015,2016р?

- якими нормативними документами у своїй діяльності керується управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України?

- ХТО в 2015,2016,2017роках був і є керівник управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України? яка посада?(прізвище ім'я по-батькові)

ПС: беручи до уваги https://dostup.pravda.com.ua/request/191...

З повагою,

Бурахтін Павло Вікторович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

+------------------------------------------------------------+
|  |Ï. Â. ÁÓÐÀÕÒ²ÍÓ |
| |[FOI #19501 email] |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------+

 

Øàíîâíèé Ïàâëå ³êòîðîâè÷ó!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 24.03.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ç âèìîãîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â
ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè
Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà çã³äíî ³ç
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³
äî âèêîíàííÿ. Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³í³ñòåðñòâ ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü ì³í³ñòðè Óêðà¿íè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Ïîëîæåííÿì ïðî Äåðæàâíó ô³ñêàëüíó ñëóæáó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 21.05.2014 ¹ 236, âèçíà÷åíî, ùî ÄÔÑ ç ìåòîþ
îðãàí³çàö³¿ ñâ ä³ÿëüíîñò³ êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ñâî¿õ
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â, îðãàí³çîâóº âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà â³äïîâ³äíî äî
âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë. Êð³ì òîãî, Ãîëîâà ÄÔÑ çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî
ñàìîñò³éí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè àïàðàòó ÄÔÑ, ïðèçíà÷ຠíà ïîñàäó òà
çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ¿õ êåð³âíèê³â, çàñòóïíèê³â êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â àïàðàòó ÄÔÑ, çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ ÄÔÑ çà ïîãîäæåííÿì ç
̳íô³íîì.

Çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå  º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî ÄÔÑ äëÿ
ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Доброго дня!
На наступні питання Вами не надавались !!!

повторно звертаюсь до вас надати відповідь на:

- які документи продукувало управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України?(яка звітність,дозволений продаж(обмін) товараим, перенаправлених вантажів...)- надайте копії

- які результати управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України в 2015,2016р?

- який штат працівників управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України в 2015,2016р?

- якими нормативними документами у своїй діяльності керується управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України?

- ХТО в 2015,2016,2017роках був і є керівник управлінь оперативного забезпечення зони проведення АТО ГУ ДФС України? яка посада?(прізвище ім'я по-батькові)

З повагою,

Бурахтін Павло Вікторович