ГО ОПГ «Багнет Нації»: Про підтвердження правосуб’єктності державного органу - ВРП

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (ВРП)
вул. Студентська, 12-а, м. Київ,
Київська область, 04050

Держава, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування не є суб'єктами господарювання
(частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження
\чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження
чи наказу настає юридична відповідальність.
(Стаття 60. Конституції України)

З А П И Т (вих. №: ЗПІ/024/20 від 08 вересня 2020 року)
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до положень Статті 40. Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Положеннями статті 81. Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права створюється РОЗПОРЯДЧИМ АКТОМ Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Згідно частини 4 статті 87. ЦК України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:

1. Надати достовірну інформацію (з посиланням на офіційне джерело) стосовно того, яким нормативно-правовим актом унормовано питання утворення, ліквідації і реорганізації органів державної влади (юридичних осіб публічного права), відповідно до якого утворено «ВИЩУ РАДУ ПРАВОСУДДЯ», як орган державної влади;
2. Надати достовірну інформацію (з посиланням на офіційне джерело) стосовно того, яким нормативно-правовим актом унормовано питання державної реєстрації органів державної влади, як юридичних осіб публічного права, згідно якого повинно бути зареєстровано «ВИЩУ РАДУ ПРАВОСУДДЯ», як орган державної влади;
3. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу РОЗПОРЯДЧОГО АКТУ про утворення органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
4. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
5. Надати завірені належним чином відомості (витяг) про державну реєстрацію органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
6. Надати завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду керівника, та на посади всіх його заступників, органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
7. Надати завірені належним чином копії складених присяг державних службовців, а саме: керівника та всіх його заступників органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
8. Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
9. Надати завірену належним чином копію зразка відбитку (відтиску) гербової печатки органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ»;
10. Надати завірену належним чином копію договору оренди приміщення за фактичним місцем перебування/розташування органу державної влади з назвою «ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ», а саме за юридичною адресою: 49027, Дніпропетровська область, місто Київ, вул.. Студентська, 12-А;
11. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу подання Вищою радою правосуддя Президентові України про призначення вперше на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кадникову Ганну Володимирівну;
12. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address] та [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ,
ГО ОПГ «Багнет Нації» (Міністерство юстиції України реєстр громадських об’єднань № 1508568, 01.06.20)
(e-mail: [email address] та [email address])

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
(стаття 109 Кримінального кодексу України)