Газ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віталій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Які причини здорожчання природного газу для бюджетних організацій, установ у 2017 році, придбаного для потреб протягом 2018 року? (Низку прикладів можна віднайти на майданчику ProZorro. Приміром, для Чорноострівської селищної ради Хмельницької області цьогорічна вартість природного газу становить 10,4 грн. м. куб - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-1... тоді як у 2016 році була 8,09 грн м. куб https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-1...)

З повагою,

Віталій Тараненко.

Спас Віктор Богданович, НАК “Нафтогаз України”

1 Attachment

Øàíîâíèé ³òàë³þ!

 

Íà Âàø ³íôîðìàö³éíèé çàïèò â³ä 26 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ùîäî ïðè÷èí
ïîäîðîæ÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é Íàö³îíàëüíà
àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» (äàë³ – Êîìïàí³ÿ)  ïîâ³äîìëÿº, ùî
íà öåé ÷àñ çàïèò çíàõîäèòüñÿ íà îïðàöþâàíí³ òà ïîãîäæåíí³ ó â³äïîâ³äíèõ
ï³äðîçä³ëàõ Êîìïàí³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

 

Äåïàðòàìåíò ç êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é

Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè»

âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 6
ì. Êè¿â, 01601, Óêðà¿íà
Òåë.:   +380 (44) 586 3795

Ôàêñ: +380 (44) 235 9222

[1]www.naftogaz.com

[2][email address]

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.naftogaz.com
2. mailto:[email address]

Доброго дня!

Від Вас на запит надійшов лише логотип підприємства. Продублюйте ще раз самий текст відповіді на запит.

З повагою,

Віталій Тараненко.

Спас Віктор Богданович, НАК “Нафтогаз України”

1 Attachment

У вкладенні надаємо зображення.

Доброго дня!

Від Вас на запит надійшов лише логотип підприємства. Продублюйте ще раз самий текст відповіді на запит.

З повагою,

Віталій Тараненко.

показати цитоване

Спас Віктор Богданович, НАК “Нафтогаз України”

1 Attachment