Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Chesno, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Голові фракції "Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"”

Березюку Олегу
Координатора громадського руху ЧЕСНО
ГО “Центр UA”
Круглашова Андрія

ЗАПИТ

Відповідно до Конституції та законів України народний депутат України є представником Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені законом.
Згідно із ч. 1 ст. 7 Закону України “Про статус народного депутата України” народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом. Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.
З огляду на це відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати інформацію, а саме відомості про приймальні народних депутатів, які є членами фракції “Самопоміч”, обраних як у багатомандатних, так і в одномандатних виборчих округах (із зазначенням місця розташування приймальні та часу, протягом якого здійснюється прийом громадян).
Водночас в порядку Закону України “Про доступ до публічної інформації” просимо надати повний список помічників кожного депутата Вашої фракції, із зазначенням способу працевлаштування та біографічних даних.

Дата: 05.03.2015 А. Круглашов

Chesno

Верховна Рада України

1 Attachment

Link: [1]File-List

ëÏÏÒÄÉÎÁÔÏÒÕ ÇÒÏÍÁÄÓØËÏÇÏ ÒÕÈÕ þåóîïšš çï «ãÅÎÔÒ UA»

ëÒÕÇÌÑÛÏ×Õ á.

E-mail: [2][FOI #3958 email]

 

 

ûÁÎÏ×ÎÉÊ ÐÁÎÅ áÎÄÒіÀ!

 

õ ×іÄÐÏ×іÄØ ÎÁ ÷ÁÛ ÚÁÐÉÔ ÎÁ ÏÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÕÂÌіÞÎÏї іÎÆÏÒÍÁÃії, ÎÁÄіÓÌÁÎÉÊ
06.03.2015 ÅÌÅËÔÒÏÎÎÏÀ ÐÏÛÔÏÀ, ÐÏ×іÄÏÍÌÑєÍÏ.

 

÷іÄÏÍÏÓÔі ÐÒÏ ÐÒÉÊÍÁÌØÎі ÏÂÒÁÎÉÈ Õ ÏÄÎÏÍÁÎÄÁÔÎÉÈ ÏËÒÕÇÁÈ ÎÁÒÏÄÎÉÈ
ÄÅÐÕÔÁÔі× – ÞÌÅÎі× ÄÅÐÕÔÁÔÓØËÏї ÆÒÁËÃії ðÏÌіÔÉÞÎÏї ÐÁÒÔії «ïÂ’єÄÎÁÎÎÑ
«óÁÍÏÐÏÍіÞ»:

1. ðÁÓÔÕÈ ôÁÒÁÓ ôÉÍÏÆіÊÏ×ÉÞ, ÏÂÒÁÎÉÊ ÐÏ ×ÉÂÏÒÞÏÍÕ ÏËÒÕÇÕ №163,
ôÅÒÎÏÐіÌØÓØËÁ ÏÂÌÁÓÔØ.

ðÒÉÊÍÁÌØÎÑ ÚÎÁÈÏÄÉÔØÓÑ ÚÁ ÁÄÒÅÓÏÀ: Í. ôÅÒÎÏÐіÌØ, ×ÕÌ. òÕÓØËÁ, 52,
ÏÆ. 39; ÔÅÌÅÆÏÎÉ: 0352 52 27 27, 098 207 27 27; ÇÒÁÆіË ÒÏÂÏÔÉ: Ú ÐÏÎÅÄіÌËÁ
ÐÏ Ð’ÑÔÎÉÃÀ Ú 9 ÄÏ 17 ÇÏÄÉÎÉ, ÏÂіÄÎÑ ÐÅÒÅÒ×Á – Ú 13 ÄÏ 14.

2. ðÏÄÏÌÑË ІÒÉÎÁ ІÇÏÒі×ÎÁ, ÏÂÒÁÎÁ ÐÏ ×ÉÂÏÒÞÏÍÕ ÏËÒÕÇÕ №116,
ìØ×і×ÓØËÁ ÏÂÌÁÓÔØ.

ðÒÉÊÍÁÌØÎÑ ÚÎÁÈÏÄÉÔØÓÑ ÚÁ ÁÄÒÅÓÏÀ: Í. ìØ×і×, ×ÕÌ. çÏÒÏÄÏÃØËÁ, 36,
«ÓÌÕÖÂÏ×ÉÊ ×ÈіÄ»; ÇÒÁÆіË ÒÏÂÏÔÉ: ×і×ÔÏÒÏË, ÞÅÔ×ÅÒ Ú 16 ÄÏ 19 ÇÏÄÉÎÉ,
ÔÅÌÅÆÏÎ ÄÌÑ ÐÏÐÅÒÅÄÎØÏÇÏ ÚÁÐÉÓÕ: 063 016 89 27 (áÎÎÁ ìÉÓËÏ).

 

÷іÄÏÍÏÓÔі ÝÏÄÏ ÐÒÉÊÍÁÌÅÎØ ÏÂÒÁÎÉÈ Õ ÂÁÇÁÔÏÍÁÎÄÁÔÎÉÈ ÏËÒÕÇÁÈ ÎÁÒÏÄÎÉÈ
ÄÅÐÕÔÁÔі×, ÑËі є ÞÌÅÎÁÍÉ ÆÒÁËÃії ðÏÌіÔÉÞÎÏї ÐÁÒÔії «ïÂ’єÄÎÁÎÎÑ
«óÁÍÏÐÏÍіÞ», ÎÁÒÁÚі ÕÔÏÞÎÀÀÔØÓÑ, ÏÓËіÌØËÉ ÐÒÏÃÅÓ ÒÏÚÐÏÄіÌÕ ÄіÑÌØÎÏÓÔі
ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÄÅÐÕÔÁÔі× ÆÒÁËÃії ÚÁ ÒÅÇіÏÎÁÍÉ ÝÅ ÔÒÉ×Áє.

 

óÐÉÓÏË ÐÏÍіÞÎÉËі× ËÏÖÎÏÇÏ ÎÁÒÏÄÎÏÇÏ ÄÅÐÕÔÁÔÁ ÆÒÁËÃії іÚ ÚÁÚÎÁÞÅÎÎÑÍ
ÓÐÏÓÏÂÕ ÐÒÁÃÅ×ÌÁÛÔÕ×ÁÎÎÑ (ÎÁ ÇÒÏÍÁÄÓØËÉÈ ÚÁÓÁÄÁÈ, ÁÂÏ ÚÁ ÓÔÒÏËÏ×ÉÍ
ÔÒÕÄÏ×ÉÍ ÄÏÇÏ×ÏÒÏÍ ÎÁ ÐÏÓÔіÊÎіÊ ÏÓÎÏ×і, ÁÂÏ Ú ÐÏÛÉÒÅÎÎÑÍ Äії úÁËÏÎÕ
õËÒÁїÎÉ «ðÒÏ ÄÅÒÖÁ×ÎÕ ÓÌÕÖÂÕ») ÚÎÁÈÏÄÉÔØÓÑ Õ ×іÌØÎÏÍÕ ÄÏÓÔÕÐі ÎÁ
ÏÆіÃіÊÎÏÍÕ web-ÐÏÒÔÁÌі ÷ÅÒÈÏ×ÎÏї òÁÄÉ õËÒÁїÎÉ × іÎÆÏÒÍÁÃіÊÎÉÈ ËÁÒÔËÁÈ
ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÄÅÐÕÔÁÔі× ([3]http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_dep...).

 

óÔÏÓÏ×ÎÏ ÂіÏÇÒÁÆіÞÎÉÈ ÄÁÎÉÈ ÐÏÍіÞÎÉËі× ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÄÅÐÕÔÁÔі× ÆÒÁËÃії
ÐÏ×іÄÏÍÌÑєÍÏ, ÝÏ ÓÅËÒÅÔÁÒіÁÔ ÄÅÐÕÔÁÔÓØËÏї ÆÒÁËÃії ðÏÌіÔÉÞÎÏї ÐÁÒÔії
«ïÂ’єÄÎÁÎÎÑ «óÁÍÏÐÏÍіÞ» ÎÅ ×ÏÌÏÄіє і ÎÅ ÚÏÂÏ×’ÑÚÁÎÉÊ ×іÄÐÏ×іÄÎÏ ÄÏ ÊÏÇÏ
ËÏÍÐÅÔÅÎÃії, ÐÅÒÅÄÂÁÞÅÎÏї ÚÁËÏÎÏÄÁ×ÓÔ×ÏÍ, ×ÏÌÏÄіÔÉ іÎÆÏÒÍÁÃієÀ, ÝÏÄÏ ÑËÏї
ÚÒÏÂÌÅÎÏ ÚÁÐÉÔ. ÷ÏÄÎÏÞÁÓ іÎÆÏÒÍÕєÍÏ, ÝÏ ÓÅËÒÅÔÁÒіÁÔ ÆÒÁËÃії іÎіÃіÀ×Á× ÚÂіÒ
ÂіÏÇÒÁÆіÞÎÉÈ ÄÁÎÉÈ ÐÏÍіÞÎÉËі× ÎÁÒÏÄÎÉÈ ÄÅÐÕÔÁÔі× ÆÒÁËÃії і ÐÒÏÔÑÇÏÍ Ä×ÏÈ
ÔÉÖÎі× ÎÁÄіÛÌÅ ÷ÁÍ ÚÁÚÎÁÞÅÎÕ іÎÆÏÒÍÁÃіÀ ÐÒÏ ÏÓіÂ, ÑËі ÄÁÄÕÔØ ÚÇÏÄÕ ÎÁ
ÏÐÒÉÌÀÄÎÅÎÎÑ Ó×ÏїÈ ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÉÈ ÄÁÎÉÈ.

 

 

ú ÐÏ×ÁÇÏÀ

 

çÏÌÏ×Á ÆÒÁËÃіїššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššï. ò. âÅÒÅÚÀË

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D05CC6.BCA3B630
2. mailto:[FOI #3958 email]
3. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_dep...

Верховна Рада України

1 Attachment

відповідь "Об'єднання "САМОПОМІЧ" на інформаційний запит ЧЕСНО.
 
Просимо підтвердити отримання.
 
 
З повагою
 
Головний консультант секретаріату депутатської фракції
Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"                       Володимир
Галанцев