ДП Агентство морської безпеки

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Чи надавало Державне підприємство " Агентство морської безпеки" адміністративні послуги?Якщо так, то які?? Надішліть, будь ласка, Положення про це агентство!!!

З повагою,

Анастасія

Міністерство інфраструктури України

Øàíîâíà Àíàñòàñ³ÿ, äî ̳í³íôðàñòðóêòóðè ä³éøëî Âàøå çâåðíåííÿ ùîäî ÄÏ
«Àãåíñòâî ìîðñüêî¿ áåçïåêè». Ç ìåòîÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³ä³ íàëåæíèì ÷èíîì
ïðîñèìî â³äïðàâèòè íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó Âàøå ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ³ ïî
áàòüêîâ³, à òàêîæ àäðåñó, íà ÿêó â³äïðàâèòè ëèñò. Çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ
ïîòð³áíà äëÿ îôîðìëåííÿ îô³ö³éíîãî çâåðíåííÿ. Äÿêóºìî çà ñï³âïðàöþ!

 

Міністерство інфраструктури України