Доступ до публічної інформації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Миронов Денис, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Миронов Денис

Депутату Дружківської міської ради
Гриненко Дмитро Юрійович
84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул..Леніна 16

Інформаційний запит
Шановний(а) Гриненко Дмитро Юрійович!
Відповідно до ст. 34 Конституції України та ст. 5 Закону України “Про інформацію” кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Стаття 19 цього Закону визначає право запитувача звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Стаття 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлю обов’язок осіб, зазначених у п. 1, пп. "а" п.2 ч.1 ст. 4 цього Закону (депутати місцевих рад та державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування зокрема), щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Згідно із ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості із декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, окрім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.
Згідно із п.3.ст.5. Закону України «Про захист персональних даних» - персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Відповідно до ст. 37, 38 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, кандидати в депутати місцевої ради подають до виборчої комісії пакет документів, який включає автобіографію.
Тому, зважаючи на викладене вище, для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів прошу надати копію вашої декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік (за виключенням відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та серій і номерів паспортів зазначених осіб), інформація з яких не є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, прошу надати вашу автобіографію.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про інформацію», дані декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік депутатів міської ради становить суспільний інтерес, адже предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав (зокрема, права на інформацію), свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Відповідно до п.4 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Зауважу також, що на підставі ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом – накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку такого правопорушення залишаю за собою право звертатися до правоохоронних органів.
Відповідь на запит прошу надіслати в електронному вигляді на e-mail

З повагою,

Миронов Денис

Гриненко Дмитрий Юрьевич,

Âåëüìèøàíîâíèé Ìèðîíîâ Äåíèñ!

 

Íà Âàø çàïèò ïðî íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ áåç ï³äïèñó, íîìåðó òà äàòè
(íàïðàâëåíèé í³ ìåí³ îñîáèñòî, à íà åëåêòðîíó àäðåñó Äðóæê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè) ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå:

Çã³äíî ç³ ñò.5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» â³ä 02.10.1996 ð.
¹393/96-ÂÐ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí àäðåñóþòüñÿ îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè ³
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì íåçàëåæíî
â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îá'ºäíàííÿì ãðîìàäÿí àáî ïîñàäîâèì îñîáàì, äî
ïîâíîâàæåíü ÿêèõ íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü.

Ó çâåðíåíí³ ìຠáóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ, çàóâàæåííÿ,
ïðîïîçèö³¿, çàÿâè ÷è ñêàðãè, ïðîõàííÿ ÷è âèìîãè.

Ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ïîâèííî áóòè ï³äïèñàíî çàÿâíèêîì (çàÿâíèêàìè) ³ç
çàçíà÷åííÿì äàòè.

Çâåðíåííÿ, îôîðìëåíå áåç äîòðèìàííÿ öèõ âèìîã, ïîâåðòàºòüñÿ çàÿâíèêîâ³ ç
â³äïîâ³äíèìè ðîç'ÿñíåííÿìè íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç äåñÿòü äí³â â³ä äíÿ éîãî
íàäõîäæåííÿ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 7 öüîãî
Çàêîíó.

Çâåðòàþ Âàøó óâàãó íà òîé ôàêò, ùî ÿ íå â³äíîøóñü äî ñóá’ºêò³â,
ïåðåë³÷åíèõ ó ñò.5 âèùåçãàäàíîãî Çàêîíó, à òîìó çàïèò, íåçâàæàþ÷è íà éîãî
íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Çàêîíó, íå áóäå ïîâåðíóòèé çàÿâíèêîâ³.  

³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòè䳿
êîðóïö³¿» â³ä 07.04.2011 ð. ¹ 3206-VI ñóá'ºêòè äåêëàðóâàííÿ çîáîâ'ÿçàí³
ùîð³÷íî äî 1 êâ³òíÿ ïîäàâàòè çà ì³ñöåì ðîáîòè (ñëóæáè) äåêëàðàö³þ ïðî
ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê
çà ôîðìîþ, ùî äîäàºòüñÿ äî öüîãî Çàêîíó.

Âêàçàíèé îáîâ’ÿçîê áóâ âèêîíàíèé ìíîþ, äåïóòàòîì Äðóæê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Ãðèíåíêî Äìèòðîì Þð³éîâè÷åì, ùî ïðàöþº íà ÏÀÒ «Âåñêî». ß ïîäàâ äåêëàðàö³þ
ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2014
ð³ê äî 1 êâ³òíÿ 2015 ðîêó çà ì³ñöåì ðîáîòè äî â³ää³ëó ïðàö³ òà êàäð³â ÏÀÒ
«Âåñêî».

Çã³äíî ç ÷.1 ñò.20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â³ä
13.01.2011 ð. ¹ 2939-VI ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿ ìຠíàäàòè â³äïîâ³äü íà
çàïèò íà ³íôîðìàö³þ íå ï³çí³øå ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ çàïèòó.

³äïîâ³äíî äî ñò.13 öüîãî æ Çàêîíó ðîçïîðÿäíèêàìè ³íôîðìàö³¿ äëÿ ö³ëåé
öüîãî Çàêîíó âèçíàþòüñÿ:

1) ñóá'ºêòè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü - îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, ³íø³ äåðæàâí³
îðãàíè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàíè âëàäè Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì, ³íø³ ñóá'ºêòè, ùî çä³éñíþþòü âëàäí³ óïðàâë³íñüê³ ôóíêö³¿
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà ð³øåííÿ ÿêèõ º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ;

2) þðèäè÷í³ îñîáè, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíîãî, ì³ñöåâèõ áþäæåò³â,
áþäæåòó Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, - ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ùîäî
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â;

3) îñîáè, ÿêùî âîíè âèêîíóþòü äåëåãîâàí³ ïîâíîâàæåííÿ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü çã³äíî ³ç çàêîíîì ÷è äîãîâîðîì, âêëþ÷àþ÷è íàäàííÿ îñâ³òí³õ,
îçäîðîâ÷èõ, ñîö³àëüíèõ àáî ³íøèõ äåðæàâíèõ ïîñëóã, - ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿,
ïîâ'ÿçàíî¿ ç âèêîíàííÿì ¿õí³õ îáîâ'ÿçê³â;

4) ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çàéìàþòü äîì³íóþ÷å ñòàíîâèùå íà ðèíêó àáî
íàä³ëåí³ ñïåö³àëüíèìè ÷è âèêëþ÷íèìè ïðàâàìè, àáî º ïðèðîäíèìè ìîíîïîë³ÿìè,
- ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ùîäî óìîâ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, ïîñëóã òà ö³í íà íèõ.

Äî ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿, çîáîâ'ÿçàíèõ îïðèëþäíþâàòè òà íàäàâàòè çà
çàïèòàìè ³íôîðìàö³þ, âèçíà÷åíó â ö³é ñòàòò³, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì
Çàêîíîì, ïðèð³âíþþòüñÿ ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âîëîä³þòü:

1) ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñòàí äîâê³ëëÿ;

2) ³íôîðìàö³ºþ ïðî ÿê³ñòü õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ ïðåäìåò³â ïîáóòó;

3) ³íôîðìàö³ºþ ïðî àâàð³¿, êàòàñòðîôè, íåáåçïå÷í³ ïðèðîäí³ ÿâèùà òà ³íø³
íàäçâè÷àéí³ ïî䳿, ùî ñòàëèñÿ àáî ìîæóòü ñòàòèñÿ ³ çàãðîæóþòü çäîðîâ'þ òà
áåçïåö³ ãðîìàäÿí;

4) ³íøîþ ³íôîðìàö³ºþ, ùî ñòàíîâèòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ (ñóñï³ëüíî
íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ).

Çã³äíî ç ÷.2 ñò.29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ» â³ä 02.10.1992 ð. ¹
2657-Õ²² ïðåäìåòîì ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó ââàæàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà
ñâ³ä÷èòü ïðî çàãðîçó äåðæàâíîìó ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüí³é ö³ë³ñíîñò³
Óêðà¿íè; çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, ñâîáîä ³ îáîâ'ÿçê³â;
ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, ââåäåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ â
îìàíó, øê³äëèâ³ åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
(áåçä³ÿëüíîñò³) ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á òîùî.

 îòðèìàíîìó çàïèò³ íå çàçíà÷åíî, ÿêèì ñàìå ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìàéíî,
äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2014 ð³ê õàé ³
äåïóòàòà Äðóæê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî çàãðîçó äåðæàâíîìó
ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüí³é ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè; çàáåçïå÷óâàòè ðåàë³çàö³þ
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, ñâîáîä ³ îáîâ'ÿçê³â; ñâ³ä÷èòè ïðî ìîæëèâ³ñòü
ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, ââåäåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ â îìàíó, øê³äëèâ³ åêîëîã³÷í³
òà ³íø³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ (áåçä³ÿëüíîñò³) ô³çè÷íèõ àáî
þðèäè÷íèõ îñ³á òîùî.

Çâåðòàþ Âàøó óâàãó òàêîæ íà òîé ôàêò, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò.62 Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè â Óêðà¿í³ êîíñòèòóö³éíî çàêð³ïëåíèé ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿
íåâèíóâàòîñò³, à òîìó äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ìîãî îáîâ’ÿçêó â íàäàíí³
³íôîðìàö³¿ ïðîøó ïîâ³äîìèòè, ó ÷îìó ñàìå ïîëÿãຠïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè,
ââåäåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ â îìàíó, ³íø³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
(áåçä³ÿëüíîñò³) ô³çè÷íèõ îñ³á òà ÿêèìè äîêàçàìè öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå ââàæàþ, ùî â³äîìîñò³, ùî ì³ñò³òüñÿ â äåêëàðàö³¿
ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2014
ð³ê, íå º ³íôîðìàö³ºþ, ùî ñòàíîâèòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ (ñóñï³ëüíî
íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ), à ÿ îñîáèñòî íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿
â³äíîñíî ö³º¿ ³íôîðìàö³¿, òîáòî ó äàíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó íà ìåíå
îñîáèñòî íå ðîçïîâñþäæóþòüñÿ âèìîãè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â³ä 13.01.2011 ð. ¹ 2939-VI.

Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ é àâòîá³îãðàô³¿, ùî áóëà íàäàíà ìíîþ äî âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿.

 

Ç ïîâàãîþ, -

                                                                                                        

                                                                                                               Ãðèíåíêî
Äìèòðî

 

 

ГО Центр UA залишив коментар ()

Вельмишановний Миронов Денис!

На Ваш запит про надання публічної інформації без підпису, номеру та дати
(направлений ні мені особисто, а на електрону адресу Дружківської міської
ради) повідомляю наступне:

Згідно зі ст.5 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.
№393/96-ВР звернення громадян адресуються органам державної влади і
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно
від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з
відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його
надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього
Закону.

Звертаю Вашу увагу на той факт, що я не відношусь до суб’єктів,
перелічених у ст.5 вищезгаданого Закону, а тому запит, незважаючи на його
невідповідність вимогам Закону, не буде повернутий заявникові.

Відповідно до ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання та протидії
корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI суб'єкти декларування зобов'язані
щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік
за формою, що додається до цього Закону.

Вказаний обов’язок був виконаний мною, депутатом Дружківської міської ради
Гриненко Дмитром Юрійовичем, що працює на ПАТ «Веско». Я подав декларацію
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014
рік до 1 квітня 2015 року за місцем роботи до відділу праці та кадрів ПАТ
«Веско».

Згідно з ч.1 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від
13.01.2011 р. № 2939-VI розпорядник інформації має надати відповідь на
запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до ст.13 цього ж Закону розпорядниками інформації для цілей
цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні
органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної
Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,
бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо
використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації,
пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або
наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями,
- стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за
запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим
Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та
безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно
необхідною інформацією).

Згідно з ч.2 ст.29 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. №
2657-ХІІ предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка
свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності
України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків;
свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в
оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

В отриманому запиті не зазначено, яким саме чином інформація про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік хай і
депутата Дружківської міської ради може свідчити про загрозу державному
суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечувати реалізацію
конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчити про можливість
порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні
та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або
юридичних осіб тощо.

Звертаю Вашу увагу також на той факт, що відповідно до ст.62 Конституції
України в Україні конституційно закріплений принцип презумпції
невинуватості, а тому для обґрунтування мого обов’язку в наданні
інформації прошу повідомити, у чому саме полягає порушення прав людини,
введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності
(бездіяльності) фізичних осіб та якими доказами це підтверджується.

З огляду на викладене вище вважаю, що відомості, що містіться в декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014
рік, не є інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно
необхідною інформацією), а я особисто не є розпорядником інформації
відносно цієї інформації, тобто у даному конкретному випадку на мене
особисто не розповсюджуються вимоги Закону України «Про доступ до
публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Те ж саме стосується й автобіографії, що була надана мною до виборчої
комісії.

З повагою, -

Гриненко
Дмитро