Дороги та транспорт у Вінниці

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна Лебухорська, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Тетяна Лебухорська

Інформаційний запит

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію:
- площу м. Вінниця та чисельність мешканців міста станом на 01.01.2016;
- перелік місць платного паркування автомобілів у м. Вінниця(із вказанням адреси розташування, кількості паркомісць, плати за паркування, наявності спеціального обладнання (шлагбаум, болард тощо);
- перелік місць безоплатного паркування у м. Вінниця (із вказанням адреси розташування, кількості паркомісць);
- перелік маршрутів громадського транспорту у м. Вінниця за видами транспорту (із вказанням перевізника, кількості та типу транспортних одиниць по кожному маршруту);
- загальну протяжність та площу вуличної мережі у м. Вінниця, в тому числі по вулицям з бруківкою, асфальтним, гравійним та іншими типами покриття.

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу надати виключно в електронному вигляді у форматі відкритих даних та надіслати на адресу: [email address]

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

3 Attachments

Øàíîâíà Òåòÿíî!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 11.08.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

                Ïî ï. 1 - ñòàíîì íà 01.01.2016ð. ïëîùà ì. ³ííèö³ ñêëàäàº
11316,97 ãà, ÷èñåëüí³ñòü íàÿâíîãî íàñåëåííÿ – 373,3 òèñ. îñ³á.

                Ïî ï. 3 - «Ïåðåë³ê áåçîïëàòíîãî ïàðêóâàííÿ ó ì. ³ííèö³»
íàäàþ ³íôîðìàö³þ çã³äíî äîäàòêó ¹ 1.

Ïî ï. 4 - «Ïåðåë³ê ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ó ì. ³ííèö³ çà
âèäàìè òðàíñïîðòó» íàäàþ ³íôîðìàö³þ çã³äíî äîäàòêó ¹ 2, 3.

                Ïî ï. 5 - ñòàíîì íà 2015ð. çàãàëüíà ïðîòÿæí³ñòü
äîðîæíüî-âóëè÷íî¿ ìåðåæ³ ñêëàäຠ- 364,746 êì, ïëîùà - 5,8647 ìëí. ì2 ç
íèõ:

-              ç óäîñêîíàëåíèì ïîêðèòòÿì (àñôàëüòíèì) ïðîòÿæí³ñòü -
198,727 êì, ïëîùà - 2,98727 ìëí. ì2;

-              ç áðóê³âêîþ ïðîòÿæí³ñòü 0,62 êì., ïëîùà 6,2 òèñ. ì2.

                Ïî ï. 2 - îñê³ëüêè îïðàöþâàííÿ çàïèòóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿
ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ÷àñó, êåðóþ÷èñü ï. 4 ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òåðì³í ðîçãëÿäó çàïèòó ïðîäîâæåíî íà
ïåð³îä äî 20 ðîáî÷èõ äí³â.

Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó Âàñ áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

 

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿                       
                                       

²ðèíà ªë³çàðîâà

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Шановна Тетяно!

 

На Ваш запит від 11.08.16р. по п. 2 повідомляю наступне.

Наразі в м. Вінниця муніципальними підприємствами, іншими структурними
підрозділами органів місцевого самоврядування, не здійснюється збір коштів
за платне паркування автомобілів у місті. Відповідно не облаштовувались
парковки таким обладнанням як боларди, тощо.

Інформація про надання платних послуг з паркування автомобілів приватними
особами або організаціями в структурних підрозділах виконавчого комітету
Вінницької міської ради відсутня.

В той же час, з метою скорочення трафіку паркування в центрі та субцентрах
міста, в рамках Комплексної стратегії міського транспорту і просторового
розвитку, передбачено в перспективі розробку цільової концепції парковок з
веденням зональної тарифікації вартості паркування. За результатами
розробки вказаної документації будуть прийматися проектні та технічні
рішення щодо влаштування платних парковок.

 

 

З повагою

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник інформації                           
                                           

Ірина Єлізарова