Договір з ВПС

олександр із Роду матвій

Доброго дня, відповідальний посадовець на виконання зобовязань Смілянський Ігор Юхимович !

Живий Суверенний МужЧина названий за народженням дарованим Мені ім'ям ©:Олександр: Моїм Батьком (МужЧиною) з ім'ям ©:Василь з ім'ям по Роду Батька ©:Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій), власник, вигодонабувач своїх імен ©:Олександр :Василь :Матвій:, іменований ©:Олександр :Васильович :з роду Матвій:,
через правовий статус Людина, Проголошуючи та утверджуючи Свою Свобідну Волю даровану Мені Всевишнім Творцем щодо одержання інформації та керуючись Своєю Владою, а також беручи до уваги писані для вас статті:

Беручи до уваги ст. 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Беручи до уваги ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Беручи до уваги Частину 1 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Беручи до уваги Частину 2 статті 19 Закону України Про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Беручи до уваги Частину 1 статті 4 Пакту під час надзвичайного становища в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські і політичні права Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Тому Наголошую, що відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, де сказано, що “беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини”, Людина в правовому статусі Людина в відносинах з державою, фізичними особами, юридичними особами виступає в ролі Основного Кредитора.

Беручи до уваги Статтю 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права закріплено право кожного на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір, тощо.

Беручи до уваги ст. 22 Конституції України Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Беручи до уваги ст.4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами інформаційних
відносин є:
люди,
громадяни,
фізичні особи; юридичні особи; об'єднання громадян (людей); суб'єкти владних повноважень.
Право на інформацію гарантується статтею 5 Закону України «Про інформацію», яка
проголошує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Беручи до уваги Частину другу cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Людина в правовому статусі Людина є субєктом міжнародного публічного права.

Беручи до уваги статтю 228 Цивiльного кодексу України Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

під Вашу особисту відповідальність

на підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні при поребі в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Реалізуючи права Людини за народженням Чоловік/Мужчина та Владу безпесередньо та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність і є зобовязальною стороною, хочу (проявляю своє Волевиявлення) через правовий статус Людина отримати наступну інформацію:

1) а) Чи АТ УКРПОШТА з ЄДРПОУ 21560045 є членом Всесвітнього Поштового Союзу?
б) Якщо відповідь так, Надати належним чином оформлену фотокопію договору з Всесвітнім Поштовим Союзом, відповідно до якого здійснюється робота АТ УКРПОШТА з ЄДРПОУ 21560045.
в) Надати належним чином оформлену фотокопію ліцензію від Всесвітнього Поштового Союзу АТ УКРПОШТА з ЄДРПОУ 21560045 щодо можливості здійснювати діяльність !

2) З моменту отримання Мого Волевиявлення, категорично забороняю (накладаю Заборону)

а) застосовувати до ©:Олександра :Васильовича :з Роду Матвій: всі презумпції та фікції;

б)приєднувати ©:Олександра :Васильовича :з Роду Матвій: до фізичної особи :(Can. 1509--1514, 1517), що є приниженням гідності і заниженням Людини в статусі як субєкта міжнародного публічного права;

в) збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати,адаптувати, змінювати, поновлювати, використовувати, обробляти, поширювати, транслювати третім особам імена ©:Олександра Васильовича з Роду Матвій: і персональні дані ПЕРСОНИ, засновані на Його імена, включаючи транскордонну передачу.

г) надавати відповідь неуповноваженій особі, зокрема без надання генерального доручення від уповноваженої особи

3) ©:Олександр :Васильович :з Роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина,

а) Зобов’язує та вимагає на даний час звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Живому Мужчині, Людині в статусі Людина, ©:Олександру :Васильовичу :з Роду Матвій: !!!;

б)забороняю, проявляючи Свою Волю відповідно до Канонів, звертатися по іншому на даний час. Відповідь без заявленого правового статусу Людина, який прийде Живому Чоловікові/Мужчині означає, що такий правочин нікчемний, зокрема як такий, що порушує публічний порядок та порушує право Людини на визнання правосуб'єктності державним службовцем та/або посадовою особою. Такі листи не акцептую, не приймаю оферту і зберігаю як доказ у скоєнні злочину державним службовцем та/або посадовою особою, яка це зробила.
Відповіді, які є умисним усвідомленим заниженням в статусі , що рівнозначно юридичній смерті, посадова особа/державний службовець в силу компетенції розуміє і за це настає кримінальна відповідальність в т.ч. найвища міра покарання, забезпечення виконання цих умов покладено на органи прокуратури та передбачено Кримінальним Кодексом, Законом про прокуратуру та міжнародними договорами, обовязок виконання яких взято державою.

в) Також зазначаю, що даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70, відповіді з Національного Банку України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ГОЛОВНОГО ЦЕНТРу ОБРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ та від інших державних органів ( https://dostup.pravda.com.ua/request/919... )та, проявляючи Свою Волю, Забороняю, Забороняю, Забороняю понижати статус Людина в статусі Людина, в якому звертається Живий Мужчина.

4) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає персональна відповідальність, яка згадана Вище.

5) Прийняти Дане Волевиявлення протоколом і фотокопію протоколу прикріпити також у відповіді.

6) Повеліваю:
а) надати істинну інформацію під страхом покарання та лжесвідчення;
б) конструктивну відповідь, яка не вводдить в оману Людину, протягом 3 (трьох) днів повинен надати Мені компетентний чиновник, який несе і бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки переді Мною і за порушення Моїх прав.

Також нагадую, що
а) злочини проти Людини і людяності (геноцид) не мають строку давнини і за це настає відповідальність - найвища міра покарання.
б) Все государственные служащие действуют с момента подачи UCC "Декларация фактов" (UCC Doc #2012127914) от 28 ноября 2012 года по OPPT (One People’s Public Trust) на свой страх и риск и несут личную ответственность за свои действия.

Я буду притягувати вас і кожного державного службовця та/або службову особу, та/або посадову особу, яка взяла на себе обов'язок виконувати функції органів державної влади до повної особистої, посадової та комерційної відоповідальності за будь-яке порушення прав Моїх, Моєї сім'ї та Мого Роду.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308, UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Немає контракту.

Право трактування змісту Мого Волевиявлення (Живого Живорожденного Суверенного Мужчини іменованого ©:Олександр :Васильович :з роду Матвій:, який Проявив та Утвердив Свою Волю через правовий статус Людина) залишаю виключно за Собою.

Честь Маю. Живий Живонароджений Суверенний Мужчина, який знаходиться на Тверді Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентним державним службовцем через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: ©:Олександр :Васильович :з роду Матвій: (©:Олександр :Василь :Матвій)

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Відповідаю, застовуючи право естополя.

Нагадую тим, хто формує відповідь та підписує.

Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.

У відповіді, яка надійшла, щодо одержання інформації для Мужчини в правовому статусі Людина з усіма правами (про що є нотаріальне посвідчення також) як субєкта права який реалізує Своє право на отримання інформації, яке також відображено для Вас в міжнародних договорах, а не Законом про звернення громадян:

1) Відповідно до відомості Міністерства Юстиції щодо АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи
СМІЛЯНСЬКИЙ ІГОР ЮХИМОВИЧ - керівник
Відомості відсутні
Без надання належним чином підтвердженої довіреності відповідь не акцептую від підписанта.

2) Не зрозуміло кому адресоване звернення. Громадянин відсутній. Пише Живий Мужчина в правовому статусі Людина, який має найвищу юридичну силу, беручи до уваги писаний для вас
Устав Организации Объединённых Наций Статья 8.

Без акцепту. Втрата довіри. Не має довіри. Не належне звернення до Мужчини в правовому статусі Людина. Порушені права Людини за народженням Мужчини, зокрема визнання правосубєктності Людини, у відповідності до міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. Особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права, принизили Гідність Людини, Честь Людини, порушили Міжнародні договори, які зазначені у запиті, визнали Себе не дієздатним та не компетентними.

Живий Мужчина через правовий статус Людина як основний кредитор проявляє та утверджує Свою Волю з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь. Правоохоронні органи проконтролювати Волю Людини за народженням Мужчини реалізацію та захист Його Права, перед яким держава відповідає.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Відсутній контракт (договір).

Честь Маю. Живий Мужчина, який знаходиться на Тверді (Суші) Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою уповноваженою на виконання зобовязань діяти від імені юридичної особи (не займатися самоуправством та перевищенням службових повноважень) через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: :Олександр Васильович з роду Матвій:

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

1 Attachment

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Відповідаю, застовуючи право естополя.

Нагадую тим, хто формує відповідь та підписує.

Устав Организации Объединённых Наций и Устав Международного Суда Статья 8
Организация Объединенных Наций не устанавливает никаких ограничений в отношении прав мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах.

У відповіді, яка надійшла, щодо одержання інформації для Мужчини в правовому статусі Людина з усіма правами (про що є нотаріальне посвідчення також) як субєкта права який реалізує Своє право на отримання інформації, яке також відображено для Вас в міжнародних договорах, а не Законом про звернення громадян:

1) Відповідно до відомості Міністерства Юстиції щодо АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи
СМІЛЯНСЬКИЙ ІГОР ЮХИМОВИЧ - керівник
Відомості відсутні
Без надання належним чином підтвердженої довіреності відповідь не акцептую від підписанта.

2) Не зрозуміло кому адресоване звернення. Пише Живий Мужчина в правовому статусі Людина, який має найвищу юридичну силу, беручи до уваги писаний для вас
Устав Организации Объединённых Наций Статья 8.

Без акцепту. Втрата довіри. Не має довіри. Не належне звернення до Мужчини в правовому статусі Людина. Порушені права Людини за народженням Мужчини, зокрема визнання правосубєктності Людини, у відповідності до міжнародних договорів, обовязок на виконання яких взяла на себе держава Україна та УКРАЇНА. Особи, які готували та підписали відповідь, порушили право на визнання правосубєктності, принцип верховенства права, принизили Гідність Людини, Честь Людини, порушили Міжнародні договори, які зазначені у запиті, визнали Себе не дієздатним та не компетентними.

Живий Мужчина через правовий статус Людина як основний кредитор проявляє та утверджує Свою Волю з урахуванням вищевикладеного виправити відповідь. Правоохоронні органи проконтролювати Волю Людини за народженням Мужчини реалізацію та захист Його Права, перед яким держава відповідає.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження. Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю. Відсутній контракт (договір).

Честь Маю. Живий Мужчина, який знаходиться на Тверді (Суші) Своїх Предків та Який Проявив та Утвердив Свою Волю до виконання професійних дій компетентною посадовою особою уповноваженою на виконання зобовязань діяти від імені юридичної особи (не займатися самоуправством та перевищенням службових повноважень) через правовий статус Людина - Основний Кредитор, Суб'єкт міжнародного публічного права, Який знаходиться під міжнародним захистом.

Авт.: :Олександр Васильович з роду Матвій: