Державні цільові та інші програми енергозбереження

Руслана Величко-Трифонюк

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до статті 1 Закону України "Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення" державні
цільові та інші програми енергозбереження, які діють в області;
державні цільові та інші програми енергозбереження, які діяли в
області з 2010 року.
Дану інформацію прошу надати у форматі doc та за формою
Назва Програми
Мета і завдання Програми
Порядок реалізації Програми
Очікувані результати/результати
Ініціатор та розробник Програми
Учасники Програми
Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програмі
Загальний обсяг фінансових ресурсів
Посилання на Програму (сайт, де вона розміщена)

З повагою,

Руслана Величко-Трифонюк

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Шановна Руслано!

 

На Ваш запит від 02.04.2016р. про надання інформації щодо цільових та
інших програм з енергозбереження, які діють в області повідомляю, що
запитувана інформація не відноситься до компетенції Вінницької міської
ради.

Враховуючи  зазначене,  на  підставі  ст. 22 Закону  України  «Про доступ
до публічної інформації», з метою збереження Ваших законних прав на
отримання публічної інформації, направляю Ваш запит для розгляду   за
належністю в Вінницьку  обласну  державну  адміністрацію  за адресою:  м.
Вінниця, вул. Соборна 70.

 

 

З повагою

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому,

розпорядник
інформації                                                                      

Ірина Єлізарова

Руслана Величко-Трифонюк

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право
звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання
публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні
документи):

Відповідно до статті 1 Закону України "Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення"
цільові та інші (місцеві) програми енергозбереження, які діють у
місті;
державні цільові та інші програми енергозбереження, які діяли в
місті з 2010 року.
Дану інформацію прошу надати у форматі doc та за формою
Назва Програми
Мета і завдання Програми
Порядок реалізації Програми
Очікувані результати/результати
Ініціатор та розробник Програми
Учасники Програми
Термін реалізації Програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програмі
Загальний обсяг фінансових ресурсів
Посилання на Програму (сайт, де вона розміщена)

З повагою,

Руслана Величко-Трифонюк

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Для уникнення непорозумінь в майбутньому пропонуємо Вам надіслати свій запит:
- електронною поштою: [vinnytsia4 request email]
- у письмовому вигляді за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, Відділ звернень апарату міської ради та її виконавчого комітету (на конверті зазначити "Публічна інформація") зазначивши прізвище, ім’я по батькові, відомості про засоби зв’язку.

показати цитоване

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíà Ðóñëàíî!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 15.04.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Ç 2010 ðîêó ïî ì³ñòó ³ííèöÿ áóëè çàòâåðäæåí³ íàñòóïí³ ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè ç
åíåðãîçáåðåæåííÿ:

-              «Ìóí³öèïàëüíèé åíåðãåòè÷íèé ïëàí íà 2012-2015ðð.», ÿêèé
çàòâåðäæåíî ð³øåííÿì ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2011ð. ¹ 3179 òà
ïðèïèíåíî ä³þ äàíîãî ïëàíó ð³øåííÿì ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
28.11.2014ð. ¹ 1379 â çâ’ÿçêó ç äóáëþâàííÿì ïð³îðèòåò³â òà çàõîä³â,
âèçíà÷åíèõ Ïëàíîì ä³é ñòàëîãî åíåðãåòè÷íîãî ðîçâèòêó ì. ³ííèö³ äî 2020
ðîêó;

-              «Ïðîãðàìà åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ ì. ³ííèö³
íà 2012-2020ðð.», ÿêó çàòâåðäæåíî ð³øåííÿì ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
11.05.2012ð. ¹ 762;

-              «Ïðîãðàìà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ì.
³ííèö³ íà 2012-2016 ðîêè», ÿêó çàòâåðäæåíî ð³øåííÿì ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.12.2011ð.¹ 558 ç³ çì³íàìè;

-              «Ïëàí  ä³é  ç³  ñòàëîãî  åíåðãåòè÷íîãî  ðîçâèòêó  ì³ñòà 
³ííèöÿ  äî 2020 ðîêó», ÿêèé çàòâåðäæåíî ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè  â³ä
21.06.2013ð. ¹ 1356;

-              Ïðîãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. ³ííèö³,
çàòâåðäæóºòüñÿ ùîð³÷íî.

Ç âèùåçàçíà÷åíèìè Ïðîãðàìè òà Ïëàíàìè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ Âè ìîæåòå
îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè www.vmr.gov.ua  ó
ðîçä³ë³ "Äîêóìåíòè ì³ñüêî¿ ðàäè".

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                                        

²ðèíà ªë³çàðîâà