Депутат Міськради

Юрий Николаевич Иванченко

Доброго дня!
Депутату Костянтинівської міської ради
Бові Юлії Юріївні
85114, Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. Леніна, 260

Шановний(а) Бова Юлія Юрьївна!
Відповідно до ст. 34 Конституції України та ст. 5 Закону України “Про інформацію” кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Стаття 19 цього Закону визначає право запитувача звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Стаття 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлю обов’язок осіб, зазначених у п. 1, пп. "а" п.2 ч.1 ст. 4 цього Закону (депутати місцевих рад та державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування зокрема), щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Згідно із ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості із декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, окрім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.
Згідно із п.3.ст.5. Закону України «Про захист персональних даних» - персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Відповідно до ст. 37, 38 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, кандидати в депутати місцевої ради подають до виборчої комісії пакет документів, який включає автобіографію.
Тому, зважаючи на викладене вище, для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів прошу надати копію вашої декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік (за виключенням відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та серій і номерів паспортів зазначених осіб), інформація з яких не є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, прошу надати вашу автобіографію.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про інформацію», дані декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік депутатів міської ради становить суспільний інтерес, адже предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав (зокрема, права на інформацію), свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Відповідно до п.4 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Зауважу також, що на підставі ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом – накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку такого правопорушення залишаю за собою право звертатися до правоохоронних органів.

15.07.2015 року

З повагою,

Юрий Николаевич Иванченко

Юлия Бова,

9 Attachments

 

 

 

The information contained in this Информация, содержащаяся в данном
communication is intended solely сообщении, предназначена исключительно
for the use of the individual or для использования физическим или
entity to whom it is addressed and юридическим лицом, которому она
others authorized to receive it.   адресована и другим уполномоченным на
It may contain confidential or ее получение. Оно может содержать
legally privileged information.   конфиденциальную или юридически
If you are not the intended привилегированную информацию. Если Вы
recipient you are hereby notified не являетесь предполагаемым
that any disclosure, copying, получателем, Вы настоящим
distribution or taking any action уведомляетесь, что любые разглашения,
in reliance on the contents of копирования, распространения или
this information is strictly какие-либо действия, основывающиеся на
prohibited and may be unlawful. If содержании этой информации, строго
you have received this запрещены и могут быть незаконными.
communication in error, please Если Вы получили это сообщение по
notify us immediately by ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите
responding to this email and then нам, ответив на это письмо, а затем
delete it from your system. konti удалите его из Вашей системы. Группа
group does not accept any КОНТИ  не несет какой-либо
responsibility for any loss, ответственности за любые потери,
disruption or damage to your data разрушения или повреждения данных или
or computer system that may occur компьютерной системы, которые могут
while using data contained in, or возникнуть в результате использования
transmitted with, this e-mail. If данных, содержащихся в данном сообщении
you have received this e-mail in или передаваемых с ним. Если Вы
error, please immediately notify получили это письмо по ошибке,
us by return e-mail. Thank you пожалуйста, немедленно сообщите нам на
обратный адрес электронной почты.
Спасибо.

Юлия Бова,

9 Attachments

The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. konti group does not accept any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or computer system that may occur while using data contained in, or transmitted with, this e-mail. If you have received this e-mail in error, please immediately notify us by return e-mail. Thank you

Информация, содержащаяся в данном сообщении, предназначена исключительно для использования физическим или юридическим лицом, которому она адресована и другим уполномоченным на ее получение. Оно может содержать конфиденциальную или юридически привилегированную информацию. Если Вы не являетесь предполагаемым получателем, Вы настоящим уведомляетесь, что любые разглашения, копирования, распространения или какие-либо действия, основывающиеся на содержании этой информации, строго запрещены и могут быть незаконными. Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите нам, ответив на это письмо, а затем удалите его из Вашей системы. Группа КОНТИ не несет какой-либо ответственности за любые потери, разрушения или повреждения данных или компьютерной системы, которые могут возникнуть в результате использования данных, содержащихся в данном сообщении или передаваемых с ним. Если Вы получили это письмо по ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите нам на обратный адрес электронной почты. Спасибо.

Юлия Бова,

9 Attachments

The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. konti group does not accept any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or computer system that may occur while using data contained in, or transmitted with, this e-mail. If you have received this e-mail in error, please immediately notify us by return e-mail. Thank you

Информация, содержащаяся в данном сообщении, предназначена исключительно для использования физическим или юридическим лицом, которому она адресована и другим уполномоченным на ее получение. Оно может содержать конфиденциальную или юридически привилегированную информацию. Если Вы не являетесь предполагаемым получателем, Вы настоящим уведомляетесь, что любые разглашения, копирования, распространения или какие-либо действия, основывающиеся на содержании этой информации, строго запрещены и могут быть незаконными. Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите нам, ответив на это письмо, а затем удалите его из Вашей системы. Группа КОНТИ не несет какой-либо ответственности за любые потери, разрушения или повреждения данных или компьютерной системы, которые могут возникнуть в результате использования данных, содержащихся в данном сообщении или передаваемых с ним. Если Вы получили это письмо по ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите нам на обратный адрес электронной почты. Спасибо.