Декларації про доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру депутатів Одеської міської ради за 2015 рік

Олексій Чорний

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Декларації про доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру депутатів Одеської міської ради за 2015 рік

Прошу звернути увагу, що відповіно до ч.3. ст. 22 Закону про доступ до публічної інформації "Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача"
Відповідно до цієї норми закону,прошу переслати запит належним розпорядникам.

З повагою,

Олексій Чорний

Одесский городской совет , Одеська міська рада

×îðíîìó Î.Ñ.

[1][FOI #10909 email]

 

 

Øàíîâíèé Îëåêñ³þ Ñåðã³éîâè÷ó!

 

Íà Âàø çàïèò íà ³íôîðìàö³þ â³ä 18.04.15ð. ¹ ÇÏÈ-56/ãñ ùîäî íàäàííÿ êîﳿ
äåêëàðàö³é ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó
(äàë³ – Äåêëàðàö³ÿ) äåïóòàò³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà 2015ð. óâàæíî
ðîçãëÿíóòî òà â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî íàñòóïíå.

Äåêëàðàö³ÿ çàïîâíþºòüñÿ ³ ïîäàºòüñÿ îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè  ó ïóíêò³ 1 ³
ï³äïóíêò³ «à» ïóíêòó 2 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 4, òà îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â
àáçàö³ ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè
çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿». Ïðè öüîìó îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â àáçàö³
ïåðøîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 11 öüîãî Çàêîíó, â³äîìîñò³ ùîäî âèòðàò
(âêëàä³â/âíåñê³â) ó äåêëàðàö³¿ íå çàçíà÷àþòüñÿ.

³äïîâ³äíî äî àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä» äåïóòàòè ì³ñöåâèõ ðàä çîáîâ’ÿçàí³ ùîðîêó äî 1 êâ³òíÿ ïîäàâàòè äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê çà ì³ñöåì ðîáîòè (ñëóæáè), êð³ì ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á, áåçðîá³òíèõ àáî ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ïîäàþòü çàçíà÷åí³  äåêëàðàö³¿ äî àïàðàò³â â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä àáî ¿õ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòè䳿 êîðóïö³¿» çàêð³ïëåíî
ïåðåë³ê ïîñàäîâèõ îñ³á, äåêëàðàö³¿ ÿêèõ â³äïîâ³äíî äî íîðì ä³þ÷îãî
çàêîíîäàâñòâà ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó îïðèëþäíåííþ.

Äåêëàðàö³¿, íàäàí³ äåïóòàòàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà 2015 ð³ê ìàþòü
ïàïåðîâèé âèãëÿä, îáñÿã ÿêèõ ñòàíîâèòü 134 àðêóøà.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî äëÿ çàäîâîëåííÿ Âàøîãî çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ íåîáõ³äíî
âèãîòîâëåííÿ êîï³é äîêóìåíò³â îáñÿãîì á³ëüøå 10 ñòîð³íîê, Âàì, â³äïîâ³äíî
äî ïóíêòó 2 ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»,
ñë³ä â³äøêîäóâàòè ôàêòè÷í³ âèòðàòè íà êîï³þâàííÿ òà äðóê çàïèòóâàíèõ
äîêóìåíò³â.

гøåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 624 â³ä 27.10.2011ð.
çàòâåðäæåí³ íîðìè âèòðàò íà êîï³þâàííÿ àáî äðóê äîêóìåíò³â, ÿê³ íàäàþòüñÿ
íà ³íôîðìàö³éíèé çàïèò (ïîñèëàííÿ íà ð³øåííÿ:
[2]http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/37387/).

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè:

Îòðèìóâà÷: Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

ð/ð 35421201034398 â ÃÓÄÊÑÓ ó ì. Îäåñ³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³;

ÌÔÎ 828011, ªÄÐÏÎÓ 04056919.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â³äìîâà îñîáè, ÿêà ïîäàëà çàïèò íà ³íôîðìàö³þ, â³ä
îïëàòè ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 21 öüîãî Çàêîíó ôàêòè÷íèõ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ
³ç êîï³þâàííÿì àáî äðóêîì, º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè â çàäîâîëåíí³ çàïèòó.

Ó çâ’ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ï³ñëÿ íàäàííÿ êîﳿ
ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ùîäî â³äøêîäóâàííÿ ôàêòè÷íèõ âèòðàò íà
êîï³þâàííÿ òà äðóê äîêóìåíò³â ³ íàäàííÿ ïîøòîâî¿ àäðåñè Âàì áóäóòü
íàïðàâëåí³ ïàïåðîâ³ êîﳿ Äåêëàðàö³é äåïóòàò³â ÿê³ íà âèêîíàííÿ ÷àñòèíè 3
ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä» íàäàëè ¿õ äî
àïàðàòó ðàäè.

Ùîäî ³íøèõ äåïóòàò³â Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Âàø çàïèò íà
³íôîðìàö³þ íàä³ñëàíî íà åëåêòðîí³ àäðåñè äåïóòàò³â äëÿ ðîçãëÿäó.

 

 

Ç ïîâàãîþ,

 

Ñåêðåòàð ðàäè

Î.Þ. Ïîòàïñüêèé

 

 

 

Ç ïîâàãîþ,

Äåïàðòàìåíò ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè

Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

òåë.: 779-13-14

ôàêñ.: 779-13-34

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10909 email]
2. http://omr.gov.ua/ru/acts/committee/37387/

Олексій Чорний

Доброго дня!

Ваша відповідь на запит щодо декларацій депутатів надіслана в кодуванні, яке не відображається кириличними символами. Виглядає це ось так: https://dostup.pravda.com.ua/request/die...
Прошу надсилати відповіді у вигляді сканованих листів, чи в іншому форматі, який дозволить їх читати.
Попередня відповідь про закритість роботи комісій надійшла також в нечитабельному вигляді. Якщо там було щось суттєве крім вкладеного листа за підписом Потапського - прошу продублювати на емейл [email address]

З повагою,

Олексій Чорний

Фокина Елена,

1 Attachment

--
С уважением,

депутат Одесского городского совета Фокина Елена

Богдан Князь,

2 Attachments

Уважаемый Черный Алексей, я уполномочен вам переслать ответ на
Информационный запрос направленный вами на имя Мозолева И.В.
Так как ваш электронный адрес имеет необычную форму, прошу уведомить меня
о получении данного письма.
С уважением помощник-консультант депутата городского совета Мозолева И.В.
Богдан Князь
+380636750878

Саша Боровик,

Добрый день!

В ответ на Ваш запрос на получение публичной информации гр. Черного А.С.
от 18.04.2016 года № ЗПИ-56 / гс о предоставлении декларации о доходах,
расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год сообщаю, что
во вложенных файлах представлена Декларация Александра Боровика на 11
страницах
--
С уважением, 
помощник депутата
Шорена Кикнадзе
тел. 050-311-98-10