Декларації про доходи депутатів 6 скликання за 2014 рік

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копії декларацій про доходи депутатів Чернівецької міської ради 6 скликання за 2014 рік.

З повагою,

Grygorii Sorochan

Організаційний відділ,

1 Attachment

Äîáðîãî äíÿ!

 

Íà âàø çàïèò â³ä 23.12.2015 ðîêó íàäàºìî ñêàíîâàí³ êîﳿ äåêëàðàö³é ïðî
ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2014 ðîêè
äåïóòàò³â ×åðí³âåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ñàìîçàéíÿòèõ, áåçðîá³òíèõ òà
ïåíñ³îíåð³â), ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó â³ää³ëàõ ç ïèòàíü êàäðîâî¿ ðîáîòè òà
îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà êîíòðîëþ ×åðí³âåöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Âñ³ ³íø³
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè ïîäàëè äåêëàðàö³¿ çà ì³ñöåì ðîáîòè (ñëóæáè),
â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 8  ÇÓ «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ
ðàä».                  

²íôîðìàö³ÿ íàäñèëàºòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó:
[1][email address]

 

 

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà êîíòðîëþ

×åðí³âåöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè                                                                           
Î. Îíóôð³é÷óê

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Доброго дня!

1. Звертаю ваш увагу, що маючи відомості щодо місця роботи депутатів, суб’єкт владних повноважень сам повинен переслати такі запити відповідно до положень ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

«Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником».

2. Окрім того, прошу надати список всіх депутатів Чернівецької міської ради (окрім тих, декларації, які були надані у попередній відповіді) із вказанням місця їх роботи та контактів роботодавця.

З повагою,

Grygorii Sorochan

Організаційний відділ,

1 Attachment

Доброго дня!
На Ваш запит повідомляємо, що міська рада володіє інформацією про депутатів 6 скликання, яку нам надавали самі депутати. Відповідно, інформація про займані посади депутатів не оновлювалась, якщо про зміни не повідомляли депутати. Крім того, юридична адреса підприємств, організацій, установ, де працюють депутати не зазначалась в особистій інформації. Тому, запитуваною Вами інформацією володіють самі депутати 6 скликання, які вже склали свої повноваження.
Разом з тим, надаємо Вам список депутатів 6 скликання з зазначенням займаних ними посад (в списку тільки ті, декларації яких відсутні).
Дякуємо за розуміння.

З новим роком і Різдвом Христовим!

З повагою,
Онуфрійчук У. В.

показати цитоване

Доброго дня!

1. У наданому вами переліку для наступних депутатів вказано, що вони "приватні підприємці", тобто, самозайняті особи. Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України "Про статус депутата місцевих рад" вони повинні були надати декларації до Чернівецької міської ради. Прошу надати декларації вказаних осіб за 2014 рік або вказати причину не подачі декларації по кожному з депутатів:

Громадський Олег Володимирович
Дрінь Роман Ярославович
Клим Микола Анатолійович
Кривич Мар’яна Олександрівна
Ленігевич Степан Васильович
Штефуряк Володимир Васильович

2. Згідно даних сайту ЦВК http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815... вами не було надано жодної інформації про наступних депутатів. Прошу надати декларації вказаних осіб за 2014 рік або вказати причину не подачі декларації по кожному з депутатів:

Каглянчук Василь Іванович
Козлова Наталія Володимирівна
Лазарєв Сергій Юрійович
Шалєєв Андрій Володимирович

З повагою,

Grygorii Sorochan

Організаційний відділ,

Доброго дня!
На жаль, більше нічим допомогти не зможемо. Всі наявні в міській раді
декларації депутатів міської ради VI скликання за 2014 рік Вам надані.
Причини не здачі іншими депутатами декларацій про доходи нам не відомі. Це
особиста відповідальність депутатів.
Щодо депутатів, прізвища яких Ви знайшли на сайті ЦВК, повідомляємо, що вони
зайшли до складу ради тільки в 2014 році.
Каглянчук Василь Іванович - 17.11.2014р.(генеральний директор ТДВ "ПМК-76");
Лазарєв Сергій Юрійович - 24.03.2014(з кінця 2014р. до середини 2015р. був в
зоні АТО);
Шалєєв Андрій Володимирович - 26.10.2014 (директор ТОВ "Нью сіті інвест"0.

Що стосується депутата VI скликання Козлової Наталії Володимирівни, то
відповідно до її заяви, в зв'язку з тим, що її повноваження як депутата
припинились, інформація про її особу, розпорядником якої є Чернівецька
міська рада, вважається конфіденційною.

З повагою,
Онуфрійчук У. В.