Декларації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Оля, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
- декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2010, 2011, 2012, 2013 роки депутата Одеської міської ради VI та VII скликання Шеремета Олександра Геннадійовича

З повагою, Оля Івлева

Одесский городской совет , Одеська міська рада

Íà Âàø çàïèò íà ³íôîðìàö³þ â³ä 03.04.2017ð. ¹ ÇÏÈ-44/ãñ ùîäî íàäàííÿ êîﳿ
äåêëàðàö³é ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó
äåïóòàòà Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Øåðåìåòà Îëåêñàíäðà Ãåííàä³éîâè÷à çà 2010,
2011, 2012, 2013 ðîêè óâàæíî ðîçãëÿíóòî òà â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî, ùî äåïàðòàìåíò ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ðàäè íå º ðîçïîðÿäíèêîì
çàïèòóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Âàø çàïèò íà ³íôîðìàö³þ íàä³ñëàíî íà àäðåñó äåïóòàòà äëÿ ðîçãëÿäó.

 

 

 

Ñåêðåòàð ðàäè

Î.Þ. Ïîòàïñüêèé

 

 

___________________________

Ç ïîâàãîþ,

Äåïàðòàìåíò ç îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè

Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

òåë.: 779-13-14

ôàêñ.: 779-13-34