Декларація про доходи гендиректора НІАЗ "Кам'янець"

Дмитро Шеремета

Шановний Кабінет Міністрів України,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік генерального директора Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" Фенцура Василя Володимировича.
2. Копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік генерального директора Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" Фенцура Василя Володимировича.

З повагою,

Дмитро Шеремета

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Шановний пане Дмитре!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 08.08.2016, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сату “Доступ до Правди”, у межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України “Про запобігання корупції” визначено, що до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
Згідно із пунктом 1 статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
Відповідно до Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2012 № 16, декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органах державної влади.
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 20.10.2011 № 1032 цілісний майновий комплекс Національний історико-архітектурний заповідник “Кам’янець” передано до сфери управління Міністерства культури України.
Разом з тим, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до Міністерства культури для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Управління забезпечення доступу до публічної інформації
Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Шановний пане Дмитре!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 08.08.2016, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сату “Доступ до Правди”, у межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України “Про запобігання корупції” визначено, що до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
Згідно із пунктом 1 статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
Відповідно до Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2012 № 16, декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органах державної влади.
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 20.10.2011 № 1032 цілісний майновий комплекс Національний історико-архітектурний заповідник “Кам’янець” передано до сфери управління Міністерства культури України.
Разом з тим, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до Міністерства культури для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

 

 

 

Øàíîâíèé ïàíå Äìèòðå!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 08.08.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàòó “Äîñòóï äî Ïðàâäè”, ó ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Ïóíêòîì 2 Ïðèê³íöåâèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿”
âèçíà÷åíî, ùî äî ïî÷àòêó ðîáîòè ñèñòåìè ïîäàííÿ òà îïðèëþäíåííÿ â³äïîâ³äíî
äî öüîãî Çàêîíó äåêëàðàö³é îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é
äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóá’ºêòè äåêëàðóâàííÿ ïîäàþòü
äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó
â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³
ïðîòè䳿 êîðóïö³¿”.

Çã³äíî ³ç ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 12 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³
ïðîòè䳿 êîðóïö³¿” ñóá’ºêòè äåêëàðóâàííÿ çîáîâ’ÿçàí³ ùîð³÷íî ïîäàâàòè çà
ì³ñöåì ðîáîòè (ñëóæáè) äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê.

³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â ³ âèêîðèñòàííÿ â³äîìîñòåé,
çàçíà÷åíèõ ó äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó, òà â³äîìîñòåé ùîäî â³äêðèòòÿ âàëþòíîãî ðàõóíêà â
óñòàíîâ³ áàíêó-íåðåçèäåíòà, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 11.01.2012 ¹ 16, äåêëàðàö³¿ çáåð³ãàþòüñÿ ó êàäðîâèõ ï³äðîçä³ëàõ
â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 20.10.2011 ¹ 1032 ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé
êîìïëåêñ Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèé çàïîâ³äíèê “Êàì’ÿíåöü”
ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
“Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” íàä³ñëàíî äî
̳í³ñòåðñòâà êóëüòóðè äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

 

[1]cid:image001.png@01D0E64E.251B2D40

 

References

Visible links