Декларація міністра МВС

Гліб Ігорович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру ВО міністра МВС Авакова за 2013 рік

З повагою,

Гліб Ігорович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[FOI #1163 email]

 

 

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 02.06.2014 ð., ùî íàä³éøîâ
äî Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, íàäñèëàºìî
ñêàíîâàíó êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2013 ð. ̳í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè –
Àâàêîâà À. Á.

 

Äîäàòîê: íà 9 àðê.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè