Декларація

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Gavriliuc Cristina, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. декларація про доходи, майно і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік депутата Чернівецької міської ради Володимира Бешлея.

З повагою,

Gavriliuc Cristina

Неля Поліщук,

Íà Âàø ³íôîðìàö³éíèé çàïèò íàäàºìî êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè, ìàéíî ³
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2013 ð³ê Áåøëåÿ Âîëîäèìèðà
Âàñèëüîâè÷à. Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî äåêëàðàö³ÿ Á³ëèêà Ðîñòèñëàâà
Ðîìàíîâè÷à çà 2015 ð³ê â ì³ñüê³é ðàä³ â³äñóòíÿ.

Неля Поліщук,

2 Attachments

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Відділ звернень, Чернівецька міська рада

2 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Супер мощный Мега-хостинг на SSD.
Для тех кто не хочет возиться с VPS! https://freehost.com.ua/unix/#3