Бюджетні кошти

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олена Вінницька, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Олена Вінницька

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати інформацію про розмір зарплати ( помісячно ), всіх працівників всіх розпорядників інформації в Україні за 2015, 2016, 2017 роки
Відповідь прошу надати електронною поштою вказаною в запиті.

З повагою,

Олена Вінницька

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

Вінницькій Олені

Доброго дня !

На запити щодо розміру заробітної плати працівників, які надійшли 18.10.2017 вх. № ЗПІ/В-1835-17 та 20.10.2017 вх. № ЗПІ/В-1868-17 листами Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 1980/0/1-17 та від 20.10.2017 № 1996/0/1-17, Державна служба статистики в межах повноважень повідомляє, що, відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", термін розгляду запиту продовжується до 20 робочих днів, оскільки запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Просимо повідомити про отримання на цю електронну адресу.

З повагою,
Прокопчук Ірина,
відділ забезпечення доступу до публічної інформації
департаменту поширення інформації та комунікацій
Держстату України, тел. 044 287 12 33

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Просимо повідомити про отримання. З повагою Головне територіальне
управління юстиції у Житомирській області!

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Прохання повідомити про отримання даного листа. З повагою Головне
територіальне управління юстиції у Житомирській області!

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Î. ²ÍÍÈÖÜʲÉ

[FOI #26639 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 11.10.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»
(äàë³ – Çàêîí) ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – öå â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà
áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ùî áóëà îòðèìàíà
àáî ñòâîðåíà â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó
âîëîä³íí³ ñóá’ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì.

×àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 19 Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìàº
ì³ñòèòè çàãàëüíèé îïèñ ³íôîðìàö³¿ àáî âèä, íàçâó, ðåêâ³çèòè ÷è çì³ñò
äîêóìåíòà, ùîäî ÿêîãî çðîáëåíî çàïèò, ÿêùî çàïèòóâà÷ó öå â³äîìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ
òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî
âèêîíàííÿ.

̳ñÿ÷íèé ôîíä îïëàòè ïðàö³ óñ³õ ïðàö³âíèê³â Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ñòàíîâèâ (ó òèñ. ãðí.): ó ñ³÷í³ 2015 ð. – 4374,7, ó ëþòîìó 2015
ð. – 9166,7, ó áåðåçí³ 2015 ð. – 5677,0, ó êâ³òí³ 2015 ð. – 4440,5, ó
òðàâí³ 2015 ð. – 6736,5, ó ÷åðâí³ 2015 ð. – 8921,9, ó ëèïí³ 2015 ð. –
7327,7, ó ñåðïí³ 2015 ð. – 11 742,9, ó âåðåñí³ 2015 ð. – 5481,6, ó æîâòí³
2015 ð. – 5754,0, ó ëèñòîïàä³ 2015 ð. – 11 733,8, ó ãðóäí³ 2015 ð. – 14
709,7, ó ñ³÷í³ 2016 ð. – 5055,6, ó ëþòîìó    2016 ð. – 11 898,0, ó áåðåçí³
2016 ð. – 6200,2, ó êâ³òí³ 2016 ð. – 6243,9, ó òðàâí³ 2016 ð. – 6444,4, ó
÷åðâí³ 2016 ð. – 10551,3, ó ëèïí³ 2016 ð. – 8210,8, ó ñåðïí³ 2016 ð. – 10
410,4, ó âåðåñí³       2016 ð. – 7552,2, ó æîâòí³ 2016 ð. – 7902,9, ó
ëèñòîïàä³ 2016 ð. – 10 411,4, ó ãðóäí³ 2016 ð. –      15 443,5, ó ñ³÷í³
2017 ð. – 7217,5, ó ëþòîìó 2017 ð. – 13 800,6, ó áåðåçí³ 2017 ð. – 9772,6,
ó êâ³òí³ 2017 ð. – 8468,3, ó òðàâí³ 2017 ð. – 9391,8, ó ÷åðâí³ 2017 ð. –
11 663,6, ó ëèïí³ 2017 ð. – 11 262,9, ó ñåðïí³ 2017 ð. – 16 841,6.

Ðàçîì ç òèì, Ïîëîæåííÿì ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 23.09.2014 ¹ 481,
âèçíà÷åíî, ùî Äåðæñòàò º ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ ñòàòèñòèêè, ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó
ñôåð³ ñòàòèñòèêè, îðãàí³çîâóº ³ ïðîâîäèòü ñòàòèñòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ øëÿõîì
çáèðàííÿ ôîðì äåðæàâíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ òà ïðîâåäåííÿ
ñïåö³àë³çîâàíèõ ñïîñòåðåæåíü.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàïèò ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè
òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»
íàä³ñëàíî äî Äåðæñòàòó äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Інформація щодо витрачених коштів на ремонт приміщень
З повагою ГТУЮ у Житомирській області!

Олександрівська райдержадміністрація,

1 Attachment

Людмила Хлєбєц,

1 Attachment