Бюджет ініціатив Чернівцчан / використання бюджету

Шановний Чернівецька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Чи виділяла міська рада на реалізацію Бюджету ініціатив Чернівчан у 2016 році кошти? В якому розмірі? Копії рішень про виділення коштів.

2. Яка сума з виділених коштів була витрачена станом на 23 вересня 2016 року? Прошу надати деталізовану інформацію (у вигляді таблиці Excel) про витрачену суму, на що саме (послугу) була витрачена сума, інформацію про контрагентів/виконавців послуги, дату укладання угоди.

3. Копії документів (договорів, актів виконаних робіт тощо) щодо робіт та послуг з п. 2.

З повагою,

Grygorii Sorochan

Кристина Помогаєва,

5 Attachments

³äïîâ³äàþ÷è íà Âàø çàïèò, ïîâ³äîìëÿºìî íàñòóïíå:

1.     ³äïîâ³äü â ëèñò³ â³ä ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
(äîäàºòüñÿ).

гøåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ â³ä 06.09.2016 ¹ 399 «Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²I ñêëèêàííÿ â³ä 12.01.2016 ð. ¹ 75 “Ïðî
ïðèâåäåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2016 ð³ê ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè
“Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2016 ð³ê” òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè
àêòàìè».

 

2.     Òàáëèöÿ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

3.     Êîﳿ äîêóìåíò³â äîäàþòüñÿ.

 

 

Ç ïîâàãîþ,

Êðèñòèíà Ïîìîãàºâà