Бюджет ДНЗ №7

Занога Олександр Вікторович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Интересует бюджет детсада № 7 на 2017. Выделяются ли средства на покупку игрушек в группу, моющих средств, ремонт детских площадок, замену физически и морально устаревшей мебели, ремонта санузлов.

З повагою,

Занога Олександр Вікторович

Публічна інформація ЕМР, Енергодарська міська рада

1 Attachment

14.09.2017 9:07, Занога Олександр Вікторович пишет:

показати цитоване

Публічна інформація ЕМР, Енергодарська міська рада

1 Attachment

26.09.2017 14:56, Çàãàëüíèé â³ää³ë ÅÌÐ ïèøåò:

-------- Ïåðåñëàíå ïîâ³äîìëåííÿ --------

Òåìà: Fwd: Îòïðàâêà ïî ýë. ïî÷òå — 38046258820_8 17-1208-17 - 1.pdf
Äàòà: Tue, 26 Sep 2017 14:54:38 +0300
³ä: Âèêîíêîì ÅÌÐ [1]<[email address]>
Êîìó: Çàãàëüíèé â³ää³ë [2]<[email address]>

-------- Ïåðåíàïðàâëåííîå ñîîáùåíèå --------

Òåìà: Îòïðàâêà ïî ýë. ïî÷òå — 38046258820_8 17-1208-17 - 1.pdf
Äàòà: Tue, 26 Sep 2017 10:46:38 +0000
Îò: Ìèëêà Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà [3]<[email address]>
Êîìó: [4][email address] [5]<[email address]>

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]