92дп18Строк_інв

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!
1. Вінницька облдержадміністрація (ОДА)
2. Керівнику ОДА

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст. 7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав на приватне життя в частині права на інформацію та охорону здоров’я за приписами закону України «Про звернення громадян.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 16.11.2018 р. через сайт Доступ до правди я звернулася до Департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації (ДОЗОДА) із листом такого змісту (далі – цитата-витяги змістовної частини листа):
«1. ДОЗОДА
2. Керівнику ДОЗОДА
86дп18Строк_інв
І. Факти
1. Відповідно до ст.7.12 закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та п.27.п.п.12 «ПОЛОЖЕННЯ про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009р. №1317, «II група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності, НА ПЕРІОД ЇХ НАВЧАННЯ».
Ця норма є спеціальною і застосовується виключно до визначених в ній категорій людей з інвалідністю ІІ групи.
Це означає, зокрема, що, якщо у студента ВНЗ денної форми навчання, що вперше здобуває вищу освіту, наявні ознаки інвалідності ІІ групи, то інвалідність йому встановлюється не на звичайний термін, а на період ЙОГО особистого навчання, тобто, до визначеної дати закінчення ним ВНЗ.
2. В 2018 році я закінчила загальноосвітню школу і здобула загальну середню освіту. З 01.09.18 я є студенткою денного відділення Національного університету «Львівська політехніка», і здобуваю вищу освіту вперше.
3. 16.10.18 я пройшла МСЕ в Вінницькій міській МСЕК №1 (далі – ВММСЕК1).
4. Ще за кілька днів до МСЕ 11.10.18 я звернулась до ВММСЕК1 і аргументовано просила встановити мені 2 групу інвалідності, і на період мого навчання – до 30.06.2022 включно. Як підставу я надала витяг з наказу університету про моє зарахування на навчання, та додатково копію мого студентського квитка, виданого на час навчання до 30.06.2022 року і підписаного особисто ректором ВНЗ Ю.А. Бобало. Оригінал студентського квитка пред’явлений мною особисто ВММСЕК1 під час проведення МСЕ 16.10.18. Строк активності (дійсності) квитка вказаний також в онлайн реєстрі студентських квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти Міністерства освіти України за лінком https://info.edbo.gov.ua/student-tickets/.
5. У зв’язку з наявністю у мене 5 хвороб, що призводять до інвалідності, які в сукупності можуть спричинити та/чи спричиняють значне обмеження моєї життєдіяльності та працездатності, відповідно до ст.7.12 закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та п.27.п.п.11 «ПОЛОЖЕННЯ про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1317, мені встановлена ІІ група інвалідності, про що видана ДОВІДКА до акта огляду медико-соціальною експертною комісією Серія 12ААБ №082823 від 16.10.18.
5.1. Однак, інвалідність мені встановлена лише на строк до 01.11.2010 року. Усно мені пояснили, що в ВММСЕК1 немає практики встановлення ІІ групи інвалідності студентам на строк до закінчення ними ВНЗ.
6. Такі дії ВММСЕК1 є порушенням моїх, як людини з інвалідністю, прав на приватне життя у формі свавільного скорочення на 1 рік і 7 місяців часу моєї інвалідності, а відтак, і соціального захисту на цей період, тобто, складають порушення ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – ЄКПЛ). Такі дії складають також кримінальний злочин, передбачений, зокрема, ст.161.2 (3) КК України.
7. Наведені факти доводяться до відома ДОЗОДА для належного реагування та усунення наявних порушень.
ІІ. Вимоги
8. ВИМОГИ СКАРГИ
8.1. Прошу ТЕРМІНОВО поновити мої порушені права шляхом забезпечення:
8.1.1. зміни граничного строку вже встановленої мені інвалідності з 01.11.2020 на 01.07.2022 (або, після переогляду, на 01.08.2022 року);
8.1.2. зміни дати чергового переогляду з жовтня 2020 року на липень 2022 року – після складення випускних іспитів та отримання диплома.
8.2. Прошу ДОЗОДА вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, - що є обов’язковим, винних відповідальних посадових осіб ВММСЕК1 за наведені тут порушення моїх прав людини, гарантовані ст.8 в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ, у формі свавільного скорочення строку моєї інвалідності, зі стягненням з них на мою користь моральної (немайнової) шкоди в розмірі 1 000 євро за курсом НБУ станом на день сплати, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цієї суми.

8.6. У зв’язку з наведеним прошу розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Дату та час розгляду прошу повідомити завчасно за електронною адресою, з якої надісланий цей лист.
8.7. Прошу також:
8.7.1. надати мені всі матеріали з перевірки скарги;
8.7.2. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
8.7.3. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ДОЗОДА, як цього вимагає закон;
8.7.4. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
8.8. Повідомляю, що усі наведені тут та інші документи на підтвердження вимог наявні в матеріалах моєї експертної (інвалідної) справи, що знаходиться в ВММСЕК1.

9. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
9.1. Прошу ДОЗОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, шести окремих скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси ВОЦ МСЕ, ДОЗОДА, Вінницької ОДА, ОДА України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідному правоохоронному органу (про вчинення проти мене злочинних дій у вигляді дискримінації мене за ознакою інвалідності) – про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене.
9.1.1. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 6 скарг складає не більше тижня. При неможливості надання мені ДОЗОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 6 скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом заяв, скарг тощо складає від 500грн./сторінку. Зазвичай середній об’єм скарги складає 2-4 сторінки. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги складатиме не менше 1 000-2 000 грн. В такому випадку середня вартість складатиме не менше 2 000 грн. за одну скаргу.
9.1.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДОЗОДА, кому буде доручено складення проектів 6 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.

9.2. Прошу ДОЗОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, у формі 1 окремого документу, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права, про права жертви порушення (потерпілого) як особи з інвалідністю та про відповідальність порушників у випадку порушення його права на приватне життя шляхом свавільного скорочення строку його інвалідності.
З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаної мною письмової консультації складає не більше 1 дня. При неможливості надання мені ДОЗОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 1 письмової консультації адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає від 1 000 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 1 500 грн.
10. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
10.1. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене та моєї скарги, ухвалені за цим зверненням.
10.2. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті ДОЗОДА усіх рішень за цією скаргою та усіх інших релевантних актів індивідуальної дії щодо мене.
10.3. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
10.4. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності винних відповідальних посадових осіб за цією скаргою.
10.5. Усі інші акти реагування ДОЗОДА на викладені в цьому листі факти.
10.6. Посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДОЗОДА, кому буде доручено складення проектів 6 запитаних тут мною скарг.
10.7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ДОЗОДА цього листа.
10.8. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ДОЗОДА.
10.9. Належне рішення за цією скаргою.
10.10. Повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
10.11. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДОЗОДА, кому буде доручено складення проектів 6 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
10.12. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.

11. Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
12. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
13. Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на протиправну передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
При необхідності будь-яких додаткових наявних документів вони будуть надані в цифровій формі на першу ж вимогу.
16.11.18
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата»
(Кінець цитати).
2. Оригінал повного тексту листа розміщений онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/86d... та надісланий безпосередньо отримувачу 16.11.18 о 23:13:06.
2.1. Таким чином, я подала 8 вимог скарги, 7 вимог про надання первинної правової допомоги, включно про складення 6 скарг та надання 1 документу з правовою інформацією та роз’ясненнями законодавства, 10 запитів на доступ до публічної інформації, 10 запитів на доступ до моїх персональних даних, 10 заяв про надання інформації.
3. 21.11 2018 р. ДОЗОДА надіслав мені такого листа, також розміщеного онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/86d... (далі – цитата повного тексту листа):
«21.11.18 №09-8-Щ-1496-1763
Щербатій Анастасії Віталіївні
foi+request-42498-351dЗc43@dostup.ргаvdа. com.ua
Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації розглянув Ваше звернення №86 дп-18 строк_інв від 16.10.2018 року та надає інформацію в межах своєї компетенції.
Пункт 8. Вимоги скарги.
На пункт 8.1.1. Відповідно положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1317 визначаються порядок, умови та критерії встановлення інвалідності медико-соціальними експертними комісіями, департамент не має права втручатись в роботу експертних комісій.
На пункт 8.2. Відповідно пункту 20 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно якого, виключною компетенцією пленарних засідань районної, обласної ради є вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників.
Відповідно статті 21 Кодексу законів про працю України , трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Згідно статті 1471 дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
Враховуючи вище викладене, Департамент охорони здоров’я не має повноважень щодо звільнення призначення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів. Моральна шкода стягується за рішенням суду. У разі порушення Ваших прав Департамент пропонує звернутись до суду.
Ваше звернення зареєстроване в департаменті за вхідним №27-Щ-1496-2 від 19.11.2018 року.
Згідно ст.10 Закону України Про безоплатну правову допомогу Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
Директор Департаменту Л.О. Грабович
Вик.Вишневський С.І.
Тел.66-12-05»
(Кінець цитати).
4. Аналіз цього листа показує, що єдиним релевантним моєму зверненню реченням в ньому є те, в якому повідомляється вхідний реєстраційний номер мого листа та дата його вхідної реєстрації. Все інше – спам, та ще й копіпейст, а саме:
4.1. В п.8.1.1 мого листа я не питала ні про компетенцію МСЕК, ні про право ДОЗОДА втручатися в діяльність МСЕК, як про це пише ДОЗОДА.
4.2. В п.8.2 я не просила надати мені витяги з Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з Кодексу законів про працю України, як це зробив ДОЗОДА.
4.3. В моєму листі я не питала про наявність/відсутність у ДОЗОДА повноважень щодо звільнення, призначення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів.
4.4. В моєму листі я не питала НІЧОГО про суд.
4.5. В моєму листі я не просила надати мені витяги з Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
5. Це означає, що ДОЗОДА надав відповідь на 1 з вимог мого листа та виконав цю 1 вимогу. На решту вимог відповідь взагалі не надана і жодна з них не виконана, а сам текст листа ДОЗОДА є ніщо інше, як «бред сумасшедшего», і викликає серйозні сумніви щодо психічного здоров’я його авторів Грабович Л.О. та Вишневського С.І. Хто і за які хабарі тримає на державних посадах таких непритомних дебілів?
6. Станом на сьогодні ні мої вимоги щодо зміни граничного строку вже встановленої мені інвалідності з 01.11.2020 на 01.07.2022 (або, після переогляду, на 01.08.2022 року), ні вимоги щодо зміни дати чергового переогляду з жовтня 2020 року на липень 2022 року – після складення випускних іспитів та отримання диплома, не задоволені. Жодна запитана правова допомога і навіть відповідь в цій частині не надані без пояснення причин. Жодна запитана інформація (крім 1 згаданої) та документи не надані без пояснення причин.
7. Це означає, що директор ДОЗОДА Л.О. Грабович свавільно відмовила мені в розгляді моєї скарги від 16.11.18 та поновленні моїх порушених прав.
7.1. Такі дії директора ДОЗОДА Л.О. Грабович є дискримінаційним порушенням моїх, як людини з інвалідністю, прав на доступ до суду, на приватне життя в частині права на здоров’я, на мирне володіння майном в частині права на отримання соціальних виплат, на приватне життя та на свободу вираження поглядів у формі фактичної відмови мені в доступі до інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, моїх персональних даних, публічної інформації, тобто, складають порушення ст.6.1 в сукупності зі ст.14, ст. 8 в сукупності зі ст.14, ст.1 Протоколу 1 в сукупності зі ст.14, та ст.10 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – ЄКПЛ).
7.2. Такі дії складають також корупційне порушення та кримінальний злочин, передбачений, зокрема, ст.161.2 (3) КК України.
8. Наведені факти доводяться до відома ОДА для належного реагування.
ІІ. Вимоги
9. ОСКАРЖУВАНІ ОСОБИ:
9.1. Вінницька міська МСЕК №1 (далі – ВММСЕК1).
9.2. Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації (ДОЗОДА).
9.3. Директор ДОЗОДА Л.О. Грабович.
9.4. Посадова особа ДОЗОДА Вишневський С.І. (наскільки мені відомо, керівник юридичної служби ДОЗОДА).
10. ВИМОГИ СКАРГИ
Прошу ОДА та його керівника:
10.1. Постановити, що мало місце порушення ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скорочення Вінницькою міською МСЕК №1 граничного строку моєї інвалідності на 1 рік і 7 місяців від встановленого законом.
10.2. Постановити, що мало місце порушення ст.1 Протоколу 1 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скорочення Вінницькою міською МСЕК №1 на 1 рік і 7 місяців від встановленого законом мого як людини з інвалідністю права на соціальні виплати.
10.3. Постановити, що мало місце порушення ст.6.1 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо відмови ДОЗОДА та його директором Л.О. Грабович, посадовою особою Вишневським С.І. в розгляді та вирішенні моєї як людини з інвалідністю скарги від 16.11.18.
10.4. Постановити, що мало місце порушення ст.8 та ст.1 Протоколу 1, кожної в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо бездіяльності ДОЗОДА та його директора Л.О. Грабович, посадової особи Вишневського С.І. з поновлення моїх як людини з інвалідністю порушених прав на здоров’я та на майно.
10.5. Постановити, що мало місце порушення ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо ненадання та/чи невчасного надання ДОЗОДА та його директором Л.О. Грабович, посадовою особою Вишневським С.І. мені як людині з інвалідністю моїх персональних даних та інформації про себе, а також відповіді на лист в цій частині.
10.6. Постановити, що мало місце порушення ст.10 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо ненадання та/чи невчасного надання ДОЗОДА та його директором Л.О. Грабович, посадовою особою Вишневським С.І. мені як людині з інвалідністю публічної інформації, а також відповіді на лист в цій частині.
10.7. ТЕРМІНОВО поновити мої порушені права шляхом забезпечення:
10.7.1. зміни граничного строку вже встановленої мені інвалідності з 01.11.2020 на 01.07.2022 (або, після переогляду, на 01.08.2022 року);
10.7.2. зміни дати чергового переогляду з жовтня 2020 року на липень 2022 року – після складення випускних іспитів та отримання диплома.
10.8. Вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, - що є обов’язковим, винних відповідальних посадових осіб ВММСЕК1 за наведені тут порушення моїх прав людини, гарантовані ст.ст. 8 та ст.1 Протоколу 1 в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ.
10.9. Вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, - що є обов’язковим, винних відповідальних посадових осіб ДОЗОДА – Л.О. Грабович та Вишневського С.І. за наведені тут порушення моїх прав людини, гарантовані ст.ст.6.1, 8, 10 та ст.1 Протоколу 1 в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ. Вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора ДОЗОДА Л.О. Грабович шляхом звільнення її з роботи.
10.10. Забезпечити виконання усіх моїх вимог, викладених в моєму листі до ДОЗОДА від 16.11.18 (див. вище в п.1 цього листа).
10.11. Стягнути на мою користь з ДОЗОДА та його директора Л.О. Грабович, посадової особи Вишневського С.І. солідарно майнову шкоду, завдану ненаданням первинної правової допомоги – невиконанням 7 моїх вимог про надання первинної правової допомоги шляхом нескладення 6 скарг та ненаданням 1 документу з правовою інформацією та роз’ясненнями законодавства, в розмірі ринкової вартості неотриманих послуг 6х4 000 грн. =24 000 грн. за нескладені 6 скарг та 1 600 грн. за ненаданий 1 документ з правовою інформацією та роз’ясненнями законодавства, всього 25 600 грн.
10.11.1. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет. Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги станом на грудень 2018 року складатиме не менше 3 300-4 400 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 4 000 -5 000 грн. за одну скаргу.
За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на грудень 2018 року від 1 100 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 1 600 грн.
10.12. Стягнути на мою користь сукупно за усі порушення з ДОЗОДА та його директора Л.О. Грабович, посадової особи Вишневського С.І. солідарно моральну (немайнову) шкоду в розмірі 2 000 євро в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цієї суми. Роз’яснюю, що такі розміри відшкодування моральної шкоди визначені судом – Європейським Судом з прав людини (далі – ЄСПЛ), шляхом присудження справедливої сатисфакції у формі моральної шкоди за аналогічні порушення ЄКПЛ.
10.13. Стягнути на мою користь сукупно за усі порушення з ВММСЕК1 та винних в оскаржуваних тут порушеннях відповідальних посадових осіб ВММСЕК1 солідарно моральну (немайнову) шкоду в розмірі 1 000 євро в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, плюс усі податки, які можуть бути стягнуті з цієї суми.
11. Роз’яснюю, що за національним правом, ОДА наділена юрисдикційними повноваженнями з розгляду та вирішення спорів (скарг) з питань його статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини. Відтак, ОДА та усі його посадові особи визнані законом, в розумінні ЄКПЛ, квазі-судовим органом (судом) та суддями відповідно в цій частині. Це означає, що ОДА та усі його посадові особи мають повноваження, що включає і обов’язок, розглядати та вирішувати скарги з питань його статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини, включно і цю скаргу з приводу порушень ЄКПЛ.
12. Роз’яснюю, що у випадку колізії приписів національного права та ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, під час розгляду та вирішення скарг ОДА зобов’язана застосовувати, в колізуючій частині, не національне право, а приписи ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, тобто, не лише, зокрема, карати винних в порушеннях, що є обов’язковим за приписами права, а й стягувати з порушника на користь жертви порушення моральну (немайнову) шкоду в розмірах, не менших, ніж стягує ЄСПЛ в подібних випадках.
13. Також, ст.6.1 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ зобов’язують розглядати судові та квазі-судові справи в розумний строк, тобто достатній та мінімально необхідний для вчинення усіх дій для повного об’єктивного вирішення справи. В цій частині національний закон затертого 1996 року «Про звернення громадян» конфліктує з ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ, оскільки встановив жорсткий 1-місячнй строк розгляду скарги, що на даний час є надмірним для розгляду більшості скарг з огляду на наявність електронних комунікацій, відсутніх в 1996 році. Це означає, що ОДА зобов’язане розглянути скаргу в розумний строк. На сьогодні цей строк складає від одного дня до одного тижня – залежно від справи.
14. У зв’язку з наведеним прошу розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Для цього прошу завчасно повідомити мені місце та час розгляду скарги.
15. Прошу також:
15.1. надати мені всі матеріали з перевірки скарги;
15.2. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
15.3. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ОДА, як цього вимагає закон;
15.4. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
16. Роз’яснюю, що будь-яке порушення права людини на вирішення її скарги в порядку закону України «Про звернення громадян» є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
16.1. Роз’яснюю, що надання будь-якої незаконної переваги будь-кому, включно, наприклад, ДОЗОДА та його директору Л.О. Грабович, посадовій особі Вишневському С.І. у вигляді неправомірного незастосування дисциплінарного стягнення чи нестягнення з нього відшкодування майнової та моральної шкоди є корупційним правопорушенням, яке тягне множинну відповідальність самого корупціонера, включно кримінальну, наприклад, керівника ОДА та особи, що вирішуватиме цю скаргу.
17. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
17.1. Прошу ОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси а) ЦМСЕ МОЗ, б) МОЗ, в) КМУ, г) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення директором ДОЗОДА Л.О. Грабович, посадовою особою Вишневським С.І. 1) порушення закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушення закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (9) КУпАП), д) відповідного правоохоронного органу (про вчинення проти мене злочинних дій у вигляді дискримінації мене за ознакою інвалідності) – про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене ВММСЕК1, ДОЗОДА, директором ДОЗОДА Л.О. Грабович, посадовою особою Вишневським С.І. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи прошу викласти у формі окремого документу – всього проекти 26 скарг.
17.1.1. При неможливості надання мені ОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкову вартість складення 26 скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги.
17.2. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ОДА, кому буде доручено складення проектів 26 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
17.3. Прошу ОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 5 окремих документів з 5 правових питань:
17.3.1. стосовно загальних та усіх спеціальних граничних строків встановлення інвалідності в Україні та чергових переоглядів МСЕК (ЛКК);
17.3.2. про права жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері інвалідності та про відповідальність порушників в цій сфері;
17.3.3. у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
17.3.3.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
17.3.3.2. на звернення за публічною інформацією;
17.3.3.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних мною 5 письмових консультацій складає не більше 2-3 днів. При неможливості надання мені ОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 5 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги.
17.4. Роз’яснюю, що ненадання чи несвоєчасне надання уповноваженим органом та посадовою особою первинної правової допомоги у вигляді надання письмової правової інформації та роз’яснень законодавства, а також складення запитаних скарг, передбачених законом України «Про звернення громадян», є порушенням права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄСПЛ, в частині доступу до суду, і тягне, серед іншого, персональну майнову відповідальність винного в розмірах, які виплачуються в подібних випадках ЄСПЛ, що зазвичай складає одну – кілька тисяч євро.
18. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст. 8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
18.1. Усі рішення та інші акти індивідуальної дії щодо мене та моєї скарги, ухвалені за цим зверненням.
18.2. Усі прямі лінки (інтернет-посилання) на оприлюднення на сайті ОДА усіх рішень за цією скаргою та усіх інших релевантних актів індивідуальної дії щодо мене.
18.3. Усі рішення щодо притягнення до дисциплінарної та інших видів відповідальності директора ДОЗОДА Л.О. Грабович, посадової особи Вишневського С.І. за цією скаргою.
18.4. Усі рішення щодо притягнення до майнової відповідальності директора ДОЗОДА Л.О. Грабович, посадової особи Вишневського С.І. за цією скаргою.
18.5. Усі інші акти реагування ОДА на викладені в цьому листі факти.
18.6. Статутні (статут, положення тощо) та реєстраційні документи ОДА.
18.7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ОДА цього листа.
18.8. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ОДА.
18.9. Належне рішення за цією скаргою.
18.10. Повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
18.11. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ОДА, кому буде доручено складення проектів 26 запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
18.12. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших засобів комунікації зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на протиправну передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Оригінали усіх доказів цієї скарги знаходяться онлайн на сайті Доступ до правди та в ВММСЕК1 та ДОЗОДА відповідно. При законній потребі надання будь-яких доказів чи інших матеріалів усі наявні документи будуть надані додатково в електронній (цифровій) формі на першу ж вимогу.
10.12.2018 р.
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Інтернет-приймальня, Вінницька обласна державна адміністрація

! , 10.12.2018 10.12.2018   27--14226-2

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Люшнікова Ольга Михайлівна, Вінницька обласна державна адміністрація

1 Attachment

Доступ до публічної інформації, Вінницька обласна державна адміністрація

1 Attachment