81дп17Гром.експСП2015-2016

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Постановою КМУ від 24 вересня 1999р. №1767 «Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1767...), зокрема, затвердженим нею Порядком проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, КМУ вирішив: «8. Засідання експертної комісії проводиться під головуванням представника Мінсоцполітики.
9. Рішення експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, який підписує головуючий.
10. Рішення про схвалення експертною комісією набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму надсилаються на затвердження Кабінету Міністрів України і є підставою для розрахунку прожиткового мінімуму. Зміни та доповнення до наборів вносяться тільки за рішенням експертної комісії».
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про прожитковий мінімум» прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Перелік усіх центральних органів виконавчої влади, які визначені у частинах 2-4 статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум" відповідальними за формування набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг, щодо сформованих наборів у натуральних показниках або у нормативах споживання з необхідними розрахунками і науковими обґрунтуваннями, із зазначенням найменування кожного набору, відповідальним за формування якого є кожний центральний орган виконавчої влади, визначений у частинах 2-4 статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум".
2. Загальну кількість усіх проведених в 2015-2016 роках засідань експертної комісії з проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для визначенні наукової обґрунтованості норм і нормативів споживання, належного дотримання принципів формування цих наборів.
3. Персональний склад усіх учасників усіх проведених в 2015-2016 роках засідань експертної комісії з проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для визначенні наукової обґрунтованості норм і нормативів споживання, належного дотримання принципів формування цих наборів, а саме прізвище, ім’я та по-батькові кожного учасника, найменування його місця роботи та посади, статус участі в засіданні комісії та дата такої участі.
4. Загальна кількість усіх документів, що надійшли на розгляд експертної комісії.
5. Перелік усіх документів, що надійшли на розгляд експертної комісії, включаючи назву кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в МСП, кількість в ньому сторінок з додатками.
6. Усі матеріали (документи), що надійшли на розгляд експертної комісії.
7. Усі протоколи усіх засідань експертної комісії.
8. Перелік усіх листів, надісланих до КМУ з рішеннями (протоколами) експертної комісії, включаючи назву кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, кількість сторінок з додатками.
9. Усі листи, надіслані до КМУ з рішеннями (протоколами) експертної комісії, з усіма додатками.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Прошу усю запитану інформацію (документи) надати мені в електронному (цифровому) вигляді у формі факсимільних копій (фотокопій з ОРИГІНАЛІВ!!!!!!!!!!!!!!) УСІХ запитаних документів.
Документи з числовими даними прошу надати мені також в формі табличного редактора Excel, придатній для подальшої роботи з даними.
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, і тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.
Роз’яснюю також, що відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному листі відповіді на кілька звернень, надавати незапитувану чи нерелевантну інформацію - спам. Такі дії кваліфікуються як окреме порушення закону, в тому числі і на доступ до інформації, і тягнуть самостійну відповідальність винних посадових осіб.
Крім того, завалювання адресата купою інформаційного сміття є демонстрацією зневаги чиновника до нього, завантаженням запитувача додатковою працею з пошуку потрібної інформації в сміттєзвалищі, неоправданим відволіканням часу життя людини на пошук запитаної інформації в купі сміття. Такі дії кваліфікуються як порушення ст.ст. 3 та 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод – відповідно «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню» та «1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб», та тягнуть релевантну відповідальність винних посадових осіб.
Я заперечую проти об’єднання відповідей на кілька моїх запитів в одному листі МСП та засмічування відповіді спамом. Я вимагаю окремої відповіді на кожний мій запит, і надання лише запитаної інформації, як це передбачено законом.
Ця вимога стосується не лише цього листа, а усіх моїх листів.

З повагою,

Галина Щербата

Красовська Г.А., Міністерство соціальної політики України

7 Attachments

Мінсоцполітики

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 14989 (20170224) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com