502дп17Безопл.держ.послуги

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербатий Михайло Федорович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Щербатий Михайло Федорович

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «М.Ф. Щербатий». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників КМУ, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднав вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Загальну кількість (числом) усіх існуючих в Україні актуальних безоплатних державних (публічних) послуг.
2. Найменування усіх актуальних безоплатних державних (публічних) послуг.
3. Найменування, автора, реєстраційний номер та дату реєстрації кожного джерела права, яким встановлена кожна з актуальних безоплатних державних (публічних) послуг, а також джерела оприлюднення в інтернеті (прямі інтернет-лінки) кожного такого джерела права.
4. Вартість (собівартість) в гривні кожної з актуальних безоплатних державних (публічних) послуг.
5. Загальну суму затрат, включаючи обов’язкові додаткові, необхідну для надання кожної з актуальних безоплатних державних (публічних) послуг, з виокремленням затрат на власне послугу та на кожну з обов’язкових додаткових складових.
6. Джерела фінансування надання кожної з актуальних безоплатних державних (публічних) послуг.
7. У випадку, якщо цей лист пересилатиметься КМУ третім особам (наприклад, для його вирішення), прошу надати:
7.1. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) кожного листа КМУ про пересилання цього мого листа будь-яким третім особам.
7.2. Докази факту, дати та способу вручення адресату кожного листа КМУ про пересилання цього мого листа будь-яким третім особам.
8. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
9. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…».
Місцем мого проживання є житло – квартира в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не передбачено надання заявниками адреси місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, з іншого боку, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
З власного досвіду мені відомо, що окремі чиновники КМУ люблять відфутболювати листи щодо отримання інформації міністерствам чи іншим центральним органам виконавчої влади (далі – ЦОВВ) з мотивацією, що начебто КМУ не має компетенції на їх вирішення. У зв’язку з цим роз’яснюю, що, відповідно до ст.1 закону України «Про Кабінет Міністрів України», «2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу БЕЗПОСЕРЕДНЬО та ЧЕРЕЗ МІНІСТЕРСТВА, інші центральні органи виконавчої влади.., СПРЯМОВУЄ, КООРДИНУЄ та КОНТРОЛЮЄ діяльність цих органів». Це означає, що діяльність певного ЦОВВ зі здійснення виконавчої влади є водночас і діяльністю КМУ зі здійснення виконавчої влади, а наявність якоїсь конкретної компетенції у певного ЦОВВ не позбавляє КМУ загальної компетенції цієї ж тематики як вищого органу у системі органів виконавчої влади, контролюючого, координуючого та спрямовуючого діяльність кожного підвідомчого ЦОВВ. Це означає, що КМУ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ мати УСЮ інформацію з питань діяльності усієї виконавчої влади, включаючи і з питань результатів діяльності усіх ЦОВВ, оскільки це необхідно для виконання його власних, включно контрольних та координуючих повноважень. А у випадку відсутності такої інформації – що само по собі є протиправним, КМУ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ її створити, зокрема, і шляхом збирання. Фактично, існує щонайменше два повноважних розпорядники як джерела отримання інформації про результати діяльності кожного ЦОВВ: безпосередньо цей ЦОВВ та КМУ. Оскільки жодним законом України не обмежене моє право на обрання компетентного джерела отримання інформації, я прошу надати усю запитану цим листом інформацію безпосередньо посадовими особами Кабінету Міністрів України як повноважного розпорядника, що має компетенцію володіти запитаною інформацією.
Оскільки жодним законом України не обмежене моє право на обрання ФОРМИ отримання мною інформації, включаючи публічної, я прошу надати УСЮ запитану цим листом інформацію у формі ОДНОГО ДОКУМЕНТУ, і не даю згоди на будь-які обмеження мого права на обрання форми отримання запитаної інформації, включаючи і фактичне надання її кількома документами.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
16.11.17
З повагою,
Підпис: М.Ф. Щербатий

З повагою,

Щербатий Михайло Федорович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Ì. Ô. ÙÅÐÁÀÒÎÌÓ

[FOI #28113 email]

 

 

 

Øàíîâíèé Ìèõàéëå Ôåäîðîâè÷ó!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 16.11.2017, çàðåºñòðîâàíîãî
16.11.2017 çà ¹ 1878/åï (êîï³ÿ äîäàºòüñÿ) ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
18.07.2007 ¹ 950, âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì,
ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³
öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.
Êàá³íåò ̳í³ñòð³â â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ,
îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè”
âèçíà÷åíî, ùî ñóá’ºêòàìè íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã º, çîêðåìà îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íø³ äåðæàâí³ îðãàíè.

Çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³
Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 20.08.2014 ¹ 459,
îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü ̳íåêîíîìðîçâèòêó º, çîêðåìà çàáåçïå÷åííÿ
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ íàäàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” íàä³ñëàíî (êîﳿ
ëèñò³â äîäàþòüñÿ) äî ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ÍÊÐDz, Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó
ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ÍÊÖÏÔÐ, Íàöêîìô³íïîñëóã, Ñëóæáè
áåçïåêè Óêðà¿íè äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äîäàòîê: íà 5 àðê.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

 

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-28113-b9d43d1d.

--
С уважением,
mailmsms mailto:[email address]

Громович Олександр Олександрович,

2 Attachments

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Півень-Півнюк О.І.,

1 Attachment

З повагою

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ
Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ

[email address]
www.nkrzi.gov.ua

044 202 00 44

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Надія Володимирівна Іллєнко,

1 Attachment

Ярошенко Давид Володимирович,

2 Attachments

--

З повагою,
Ярошенко Давид Володимирович
заступник начальника управління -
начальник відділу міжнародного
співробітництва і протоколу
управління міжнародного співробітництва
та документального забезпечення
Державної архівної служби України
тел.: +38 (044) 275-45-22
вул. Солом’янська, 24
м. Київ, 03110
e-mail: [email address]
веб-сайт: http://www.archives.gov.ua

3 Attachments

 

 

[1]Описание: cid:image001.png@01D0E411.62BDD790

З повагою,

Неля Василівна

 

References

Visible links

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Сообщение готово к отправке со следующим файлом или вложенной связкой:
30198901.pdf
22249.pdf

Примечание: Для предотвращения заражения компьютерными вирусами почтовые
программы могут запрещать отправление или получение вложенных файлов.
Проверьте параметры безопасности почтовой программы для обработки
вложений.

1 Attachment

Доброго дня Foi+reguest-28113-b9d43d1d,

--
З повагою,Тетяна Зазимко
заступник директора департаменту – начальник відділу
зведеної фінансової звітності
Департаменту бюджетного фінансування та звітності

+380 (44) 594 65 76

tatyana.zazimko mailto:[email address]

Козулько Тарас Вікторович,

1 Attachment

Ëèñò Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ â³ä 24.11.2017 ¹07-33/7472-55³ç äîäàºòüñÿ.

 

 

Êîçóëüêî Òàðàñ ³êòîðîâè÷

Çàâ³äóâà÷ Ñåêòîðó ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çâ‘ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ

Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè

ì. Êè¿â, 01011, âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11

òåë.:  + (38 044) 277 1202

ôàêñ: + (38 044) 254 3311

e-mail: [email address]

http://www.snrc.gov.ua/

 

Taras Kozulko

Head, Sector of Information- Analytical Support and PR

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

9/11, Arsenalna str., 01011, Kyiv

tel.:  + (38 044) 277 1202

fax:  + (38 044) 254 3311

e-mail: [email address]

http://www.snrc.gov.ua/

 

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

2 Attachments