4-та сторінка декларації депутата Камінкера

Олексій Чорний

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

4-ту сторінку декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру депутата Одеської міської ради Камінкера Олега за 2014 рік. Прошу звернути увагу, що декларація, яка розмішена на сайті міської ради саме цієї сторінки не має - http://omr.gov.ua/ru/council/members/76953.

З повагою,

Олексій Чорний

Одесский городской совет , Одеська міська рада

1 Attachment

 

Íà Âàø çàïèò íà ³íôîðìàö³þ â³ä 09.03.2016ð. ¹ ÇÏÈ-149  (êàíö. â³ä
11.03.2016ð. ¹ ÇÏÈ-35/2-ãñ) íàäàºìî 4-é ëèñò äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî äîõîäè,
âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó äåïóòàòà Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Êàì³íêåðà Î.². çà 2014 ð³ê.

 

Äîäàòîê: íà 1-ìó àðê.

 

 

Олексій Чорний залишив коментар ()

З мінусів:запит надали з запізненням.
З плюсів: зреагували на повідомлення про відсутність цієї сторінки, і оновили інфу на сайті міськарди.