453ДоступДоСуду20

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Верховна Рада України (ВРУ)
2. Апарат Верховної Ради України (АВРУ)
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, [email address]
ел. адреса для звернень громадян не оприлюднена та приховується від народу
звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Законом унормоване вільне обрання особою форми та способу вчинення електронного підпису під зверненням. Форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як найуживаніші в електронному документообігові України (звичаєве право), з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
При підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці.
І. ФАКТИ
1. Починаючи з 03.08.1997 року, Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та її практика є частиною національного законодавства (законом) та джерелом права України, а починаючи з 11.09.1997 року – частиною міжнародного законодавства України.
1.1. Відповідно до ст.1 ЄКПЛ уряд України гарантує кожному в Україні права і свободи, визначені ЄКПЛ. Це означає, серед іншого, обов’язок уряду забезпечити кожному щонайменше чотири доступи до усіх прав і свобод людини: юридичний, фінансовий, інформаційний та фактичний.
2. В чисельних рішеннях Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ), включно проти України, ЄСПЛ вказує на те, що ефективним засобом національного правового захисту є не лише національне судочинство, а й будь-які інші національні процедури, які надають кожному можливість захисту та поновлення порушених прав. Серед інших, ЄСПЛ визнав ефективними засобами національного правового захисту в Україні квазі-судові процедури адміністративного оскарження порушених прав, зокрема, в порядку закону України «Про звернення громадян».
2.1. Це означає, що з 11.09.1997 року, тобто, протягом останніх 23 років в Україні діє право, за яким звернення громадян в порядку скарги вважаються зверненнями до суду, з поширенням на цю процедуру усіх гарантій, наданих кожному ст.6 ЄКПЛ.
3. За приписами ЄКПЛ та практикою її застосування ЄСПЛ, яка є джерелом права в Україні, ст.6 ЄКПЛ гарантується та захищається чисельна кількість окремих прав на справедливий суд, зокрема, і право на доступ до суду.
3.1. Право на доступ до суду означає реальну можливість подати судове звернення уповноваженому органу для його розгляду по суті і передбачає, серед іншого, гарантію інформаційного та фізичного доступу до цього права.
4. За приписами закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ’ЯЗКУ (електронне звернення)», а за приписами закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному сайті органу влади має бути оприлюднена його офіційна електронна адреса, яка може бути застосована кожним до усіх видів електронної комунікації, тобто, електрона адреса загальної дії. Ці закони в сукупності юридично гарантують кожному інформаційний та фізичний доступ до суду в порядку закону України «Про звернення громадян» засобами, зокрема, електронної пошти.
5. Однак, на даний час на офіційному сайті ВРУ відсутня офіційна електронна адреса загальної дії. Так само, відсутні електронні адреси ВРУ, за якими громадяни можуть надсилати електронні звернення та запити на доступ до публічної інформації. Жодну з цих адрес не знайти в жодному іншому офіційному джерелі інформації України.
6. За посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-... на офіційному сайті ВРУ розміщена, серед іншого, така інформація:
«*відповідно до визначення, наведеного в Юридичній енциклопедії, підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті й свідчать про певне відношення до них того, хто розписується» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1), а згідно з Великим тлумачним словником української мови підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник української мови (з Дод., допов. На CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2).
З урахуванням викладеного підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо. Звичайно опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» буде повернуто вам із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
Відділ з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України»
6.1. Зрозуміло, що наведене є неповною інформацією, передбачає лише рукописний спосіб написання підпису пером чи ручкою на паперовому носієві, і не враховує досягнень комп’ютерної техніки кінця минулого століття.
7. Водночас, за приписами сучасного писаного права, а не наведеного на сайті застарілого звичаєвого, з 2004 року і до сьогодні в Україні діє припис, за яким електронний (=цифровий) підпис – це БУДЬ-ЯКІ електронні ДАНІ (БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі), які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис.
7.1. Це означає, що наведена на сайті найвищого державного органу влади інформація не відповідає чинному законодавству України, є недостовірною і застосовується для обмеження прав людини на доступ до суду.
7.2. Далі на цій сторінці сайту розміщена форма для подання звернень громадян. Ця форма не надає опції додавання до звернення його доказів та не передбачає надання подавачу доказів факту, часу, змісту та способу подання звернення адресату. Це означає, що наведена форма не уможливлює належний спосіб подання звернення.
8. Це означає, що ВРУ нікому не надав жодного інформаційного та фізичного доступу до жодних електронних звернень громадян – ні через офіційний сайт, ні електронною поштою. Цей факт кваліфікується як подвійне порушення гарантованого ст.6 ЄКПЛ права на доступ до суду.
9. Також, обов'язковим атрибутом офіційного бланку установи в Україні є адреса її електронної пошти. Наразі ВРУ, в порушення існуючих приписів права, не включає до свого офіційного бланку адреси власної електронної пошти, що так само кваліфікується як порушення гарантованого ст.6 ЄКПЛ права на інформаційний доступ до суду.
10. Це означає, що мої і кожного українця права людини, гарантовані ст.6.1 ЄКПЛ, порушені посадовцями ВРУ. Порушення є триваючими, розпочаті: одні – 03.08.1997, інші – 09.05.11, і всі продовжують тривати в даний час.
ІІ. ВИМОГИ ЗВЕРНЕННЯ
11. Прошу негайно повідомити мені загальну кількість усіх офіційних електронних адрес ВРУ.
11.1. Прошу негайно, але пізніше ніж в 3-денний строк, оприлюднити на офіційному сайті ВРУ усі офіційні електронні адреси ВРУ.
11.2. Прошу негайно повідомити мені джерела офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямі інтернет-лінки) усіх офіційних електронних адрес ВРУ та дати їх офіційного оприлюднення.
12. Прошу негайно, але пізніше ніж в 3-денний строк, вилучити з сайту ВРУ протиправне інформаційне повідомлення щодо підпису електронного звернення, розміщене за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-....
12.1. Прошу негайно повідомити мені про факт та дату вилучення з сайту ВРУ протиправного інформаційного повідомлення щодо підпису електронного звернення, розміщене за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-....
13. Прошу негайно, але пізніше ніж в 3-денний строк, змінити налаштування форми звернення на сайті ВРУ, забезпечивши можливість додавання до звернення його доказів та отримання подавачем доказів факту, часу, змісту та способу подання звернення адресату.
13.1. Прошу негайно повідомити мені про факт та дату зміни налаштування форми звернення на сайті ВРУ та забезпечення можливості додавання до звернення його доказів та отримання подавачем доказів факту, часу, змісту та способу подання звернення адресату.
14. Прошу негайно, але пізніше ніж в 3-денний строк, включити до усіх бланків ВРУ його офіційну електронну адресу.
14.1. Прошу негайно повідомити мені про факт та дату включення до усіх бланків ВРУ його офіційної електронної адреси та надати мені управлінське(і) рішення ВРУ про це.
ІІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення правових вимог; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
15. Загальну кількість офіційних електронних адрес ВРУ.
16. Управлінські рішення про застосування ВРУ конкретних офіційних електронних адрес.
17. Усі офіційні електронні адреси ВРУ.
18. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямі інтернет-лінки) усіх офіційних електронних адрес ВРУ, включно для подання звернень та запитів на доступ до публічної інформації, та дати їх офіційного оприлюднення.
19. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за використання та обробку кожної офіційної електронної адреси ВРУ.
20. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за розміщення на сайті ВРУ за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-... наведеного вище інформаційного повідомлення щодо підпису електронного звернення.
21. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за офіційне оприлюднення публічної інформації на сайті ВРУ.
22. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямі інтернет-лінки), відповідно до приписів права, усіх актів індивідуальної дії (рішень, листів, інших задокументованих дій тощо), вчинених ВРУ та їх посадовими особами в 2019-2020 роках щодо розгляду конкретних звернень громадян.
23. Управлінське рішення про затвердження офіційних бланків ВРУ та зразки усіх офіційних бланків ВРУ.
24. Зразки усіх бланків ВРУ, які фактично використовувались в 2019-2020 роках.
25. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за коректне використання в роботі офіційних бланків ВРУ.
26. Прямі інтернет-лінки на джерела офіційного оприлюднення усіх запитаних тут рішень.
27. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації цього мого листа.
28. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
23.06.20
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Кравченко Юлія Володимирівна, Верховна Рада України

1 Attachment

Кравченко Юлія Володимирівна, Верховна Рада України

1 Attachment