453-1ДоступДоСуду20

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Верховна Рада України (ВРУ)
2. Голові Верховної Ради України п. Разумкову Д.О.
3. Апарат Верховної Ради України (АВРУ)
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, [email address], [email address]
ел. адреса для звернень громадян не оприлюднена та приховується від народу
звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 (далі – Наказ1886/5).
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Законом унормоване вільне обрання особою форми та способу вчинення електронного підпису під зверненням. Форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як найуживаніші в електронному документообігові України (звичаєве право), з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
При підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці.
І. ФАКТИ
1. Починаючи з 03.08.1997 року, Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та її практика є частиною національного законодавства (законом) та джерелом права України, а починаючи з 11.09.1997 року – частиною міжнародного законодавства України.
1.1. Відповідно до ст.1 ЄКПЛ уряд України гарантує кожному в Україні права і свободи, визначені ЄКПЛ. Це означає, серед іншого, обов’язок уряду забезпечити кожному щонайменше чотири доступи до усіх прав і свобод людини: юридичний, фінансовий, інформаційний та фактичний.
2. В чисельних рішеннях Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ), включно проти України, ЄСПЛ вказує на те, що ефективним засобом національного правового захисту є не лише національне судочинство, а й будь-які інші національні процедури, які надають кожному можливість захисту та поновлення порушених прав. Серед інших, ЄСПЛ визнав ефективними засобами національного правового захисту в Україні квазі-судові процедури адміністративного оскарження порушених прав, зокрема, в порядку закону України «Про звернення громадян».
2.1. Це означає, що з 11.09.1997 року, тобто, протягом останніх 23 років в Україні діє право, за яким звернення громадян в порядку скарги вважаються зверненнями до суду, з поширенням на цю процедуру усіх гарантій, наданих кожному ст.6 ЄКПЛ.
3. За приписами ЄКПЛ та практикою її застосування ЄСПЛ, яка є джерелом права в Україні, ст.6 ЄКПЛ гарантується та захищається чисельна кількість окремих прав на справедливий суд, зокрема, і право на доступ до суду.
3.1. Право на доступ до суду означає реальну можливість подати судове звернення уповноваженому органу для його розгляду по суті і передбачає, серед іншого, гарантію інформаційного та фізичного доступу до цього права.
4. За приписами закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ’ЯЗКУ (електронне звернення)», а за приписами закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному сайті органу влади має бути оприлюднена його офіційна електронна адреса, яка може бути застосована кожним до усіх видів електронної комунікації, тобто, електрона адреса загальної дії. Ці закони в сукупності юридично гарантують кожному інформаційний та фізичний доступ до суду в порядку закону України «Про звернення громадян» засобами, зокрема, електронної пошти.
5. Однак, на даний час на офіційному сайті ВРУ відсутня офіційна електронна адреса загальної дії. Так само, відсутні електронні адреси ВРУ, за якими громадяни можуть надсилати електронні звернення та запити на доступ до публічної інформації. Жодну з цих адрес не знайти в жодному іншому офіційному джерелі інформації України.
6. За посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-... на офіційному сайті ВРУ розміщена, серед іншого, така інформація:
«*відповідно до визначення, наведеного в Юридичній енциклопедії, підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті й свідчать про певне відношення до них того, хто розписується» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1), а згідно з Великим тлумачним словником української мови підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник української мови (з Дод., допов. На CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2).
З урахуванням викладеного підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо. Звичайно опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» буде повернуто вам із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
Відділ з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України»
6.1. Зрозуміло, що наведене є неповною інформацією, передбачає лише рукописний спосіб написання підпису пером чи ручкою на паперовому носієві, і не враховує досягнень комп’ютерної техніки кінця минулого століття.
7. Водночас, за приписами сучасного писаного права, а не наведеного на сайті застарілого звичаєвого, з 2004 року і до сьогодні в Україні діє припис, за яким електронний (=цифровий) підпис – це БУДЬ-ЯКІ електронні ДАНІ (БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі), які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис.
7.1. Це означає, що наведена на сайті найвищого державного органу влади інформація не відповідає чинному законодавству України, є недостовірною і застосовується для обмеження прав людини на доступ до суду.
7.2. Далі на цій сторінці сайту розміщена форма для подання звернень громадян. Ця форма не надає опції додавання до звернення його доказів та не передбачає надання подавачу доказів факту, часу, змісту та способу подання звернення адресату. Це означає, що наведена форма не уможливлює належний спосіб подання звернення.
8. Це означає, що ВРУ нікому не надав жодного інформаційного та фізичного доступу до жодних електронних звернень громадян – ні через офіційний сайт, ні електронною поштою. Цей факт кваліфікується як подвійне порушення гарантованого ст.6 ЄКПЛ права на доступ до суду.
9. Також, обов'язковим атрибутом офіційного бланку установи в Україні є адреса її електронної пошти. Наразі ВРУ, в порушення існуючих приписів права, не включає до свого офіційного бланку адреси власної електронної пошти, що так само кваліфікується як порушення гарантованого ст.6 ЄКПЛ права на інформаційний доступ до суду.
10. Це означає, що мої і кожного українця права людини, гарантовані ст.6.1 ЄКПЛ, порушені посадовцями ВРУ. Порушення є триваючими, розпочаті: одні – 03.08.1997, інші – 09.05.11, і всі продовжують тривати в даний час.
11. Через сайт Доступ до правди 23.06.20 я подала до ВРУ та апарату ВРУ (АВРУ) електронного листа 453ДоступДоСуду20, в якому містились 14 запитів до доступ до публічної інформації та 2 запити на доступ до моїх персональних даних, 19 заяв про надання інформації та 4 заяви про реалізацію моїх прав людини.
11.1. Поштовий робот отримувача підтвердив доставку листа адресату на його офіційну поштову адресу [email address] 2020-06-23 об 11:25:07.
12. В порушення приписів Наказу1886/5 та моєї вимоги, ВРУ та АВРУ до сьогодні не підтвердили отримання мого електронного листа. Схоже, такі підтвердження не надаються ВРУ та АВРУ ніколи нікому.
13. 24.06.20 з позначкою «Від: Кравченко Юлія Володимирівна. Верховна Рада України» на мою адресу надійшов лист в форматі пдф під назвою «24.06.20», а саме (далі – цитата повного тексту листа):
«№09-0256.02.14/18.1-06.20-Щ від 24 червня 2020 року

На Ваш «електронний лист», який надійшов на електронну адресу Відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, повідомляємо таке.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) під запитом на інформацію розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Статтею 1 Закону визначено, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до статті 13 Закону та пункту 1 Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» №393 від 11 травня 2011 року (в редакції Розпорядження Голови Верховної Ради України № 234 від 28 серпня 2019 року) розпорядником публічної інформації з урахуванням конституційних повноважень Верховної Ради України є Апарат Верховної Ради України стосовно інформації, яка знаходиться у його володінні та була створена:
- в процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами;
- Апаратом Верховної Ради України в процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів;
При цьому Апарат Верховної Ради України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації, що створена іншими органами державної влади України, органами влади інших держав, міжнародними організаціями (у тому числі в частині інформації цих органів, що міститься на офіційному вебсайті Верховної Ради України тощо);
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб;
Як вбачається з науково-практичного коментаря до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до статті 1 (Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». -- К.: Центр суспільних медіа, 2012. -335 с.), важливою ознакою публічної інформації у розумінні Закону є її попередня фіксація. З цього випливає, що Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати певну інформацію. Це важлива характеристика, яка, наприклад, дозволяє відрізнити інформаційний запит від звернення, яке, як правило, вимагає створення інформації (наприклад, підготовку роз'яснення).
Отже, суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Закон надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит створення нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Інші вимоги або прохання(визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягти порушника до відповідальності, надати роз'яснення тощо) розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 3 Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання)і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Унаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.
Беручи до уваги зміст Вашого «електронного листа» та керуючись наведеними нормами законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян», зазначаємо, що Ваш «електронний лист» за своєю суттю не є запитом на інформацію, а тому на нього не поширюється дія Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Зважаючи на викладене, а також відповідно до підпункту 5 пункту 5 Розпорядження, відповідно до якого кореспонденція, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян», Ваш «електронний лист» підлягає розгляду відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян».
Водночас роз'яснюємо, що відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про звернення громадян» обов'язковому прийняттю та розгляду підлягають лише звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку.
Згідно зі статтею 5 Закону у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
Відтак, Ви можете надсилати звернення на адресу Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, дотримуючись вищезазначених вимог.
При цьому звертаємо Вашу увагу на те, що згідно зі статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №348 від 14 квітня 1997 року із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №48 від 03 лютого 2016 року (далі - Інструкція), електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації.
Відповідно до пункту 2.15 Порядку роботи із зверненнями громадян в Апараті Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України №273 від 11 липня 2016 року, в редакції із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України №7 від 12 січня 2018 року, приймання письмових звернень громадян, надісланих на адресу Верховної Ради України з використанням засобів електронного зв'язку (електронних звернень), здійснюється централізовано Відділом з питань звернень громадян шляхом заповнення електронної форми на веб-порталі «Електронний кабінет громадянина» офіційного веб-сайту Верховної Ради України.
Іншого порядку приймання письмових звернень громадян, надісланих на адресу Верховної Ради України з використанням засобів електронного зв'язку (електронних звернень), в Апараті Верховної Ради України не передбачено.
Водночас роз'яснюємо, що відповідно до частини дев'ятої пункту 2 Інструкції автоматизовані реєстрація пропозицій, заяв і скарг та облік особистого прийому громадян здійснюються з реєстраційно-контрольних форм шляхом введення в персональний комп'ютер таких елементів: дата надходження звернення; прізвище, ім'я, по батькові, категорія (соціальний стан) заявника;
звідки одержано звернення, дата, індекс, контроль; порушені питання – короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, прізвище автора, виконавець, термін виконання; дата надіслання, індекс і зміст документа, прийняті рішення, дата зняття з контролю; номер справи за номенклатурою.
При цьому повідомляємо, що відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Відповідно до частини другої статті 4 вказаного Закону України володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
Згідно ж із частинами п'ятою-шостою статті б цього Закону обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Вичерпний перелік підстав для обробки персональних даних визначено статтею 11 України «Про захист персональних даних». При цьому згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних є лише однією з підстав для їх обробки.
За наявності ж підстав, визначених пунктами 2-6 частини першої статті11 зазначеного Закону обробка персональних даних здійснюється без згоди суб'єкта персональних даних. Однією з таких підстав є дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень (пункт 2 частини першої статті 11 Закону).
Відтак, проводячи роботу зі зверненнями громадян, Відділ з питань звернень громадян, як структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України, який, на підставі статті 19 Закону України «Про звернення громадян» та Положення про Відділ з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України №792-К від 7 червня 2018 року, є спеціально уповноваженим здійснювати розгляд звернень громадян у Верховній Раді України, здійснює обробку персональних даних в межах, визначених діючим законодавством.
Відділ з питань звернень громадян
Апарату Верховної Ради України»
(кінець цитати).
13.1. Вказаний лист виконаний не на офіційному бланку ВРУ, а на 4х звичайних чистих аркушах формату А4; невідомо кому адресований; не містить назви посади та прізвища, імені та по-батькові посадової особи ВРУ – підписувача листа, тобто, є анонімним; не містить відповіді на жодне питання мого листа 453ДоступДоСуду20; не містить жодної запитаної мною інформації, включно ні публічної, ні моїх персональних даних, ні інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
14. Станом на сьогодні ВРУ та АВРУ не надали мені відповіді на мого листа 453ДоступДоСуду20 та запитаної інформації, будь-яких інших листів, і, схоже, не вчинили жодних дій до усунення наявних порушень прав людини та їх поновлення .
15. Вся переписка за листом 453ДоступДоСуду20 оприлюднена за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/453....
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення правових вимог в інтересах прав людини в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
16. Загальну кількість (числом) посадових осіб ВРУ, відповідальних за надання підтверджень отримання електронних листів за призначенням, включно мого листа 453ДоступДоСуду20, відповідно до приписів Наказу1886/5.
16.1. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за надання підтверджень отримання електронних листів, за приписами Наказу1886/5.
16.2. Якщо підтвердження отримання листа 453ДоступДоСуду20 за приписами Наказу1886/5 мені надсилалось – належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) надісланого (врученого) мені документу про підтвердження отримання листа 453ДоступДоСуду20 та докази факту, часу та способу такого надсилання (вручення).
16.3. Наявні 1) фактичні та 2) правові підстави ненадання мені своєчасно підтвердження отримання листа 453ДоступДоСуду20 за приписами Наказу1886/5.
17. Загальну кількість (числом) посадових осіб ВРУ, відповідальних за розгляд та вирішення усіх питань листа 453ДоступДоСуду20.
17.1. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за розгляд та вирішення усіх питань листа 453ДоступДоСуду20, включно:
18. Окремо – звернення в порядку запитів на доступ до публічної інформації;
19. Окремо – звернення в порядку запитів на доступ до моїх персональних даних;
20. Окремо – звернення в порядку заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини;
21. Окремо – звернення про реалізацію моїх прав людини;
22. Окремо – Кравченко Юлії Володимирівни.
23. Чи запроваджена в ВРУ та АВРУ система обліку та реєстрації електронних листів, надання підтверджень їх отримання тощо, передбачена законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5? Так чи ні?
23.1. Якщо так, прошу:
23.1.1. Повідомити, коли така система запроваджена (дата);
23.1.2. Повідомити, яким управлінським рішенням ВРУ (повідомити автора, назву, реєстраційний номер, підписувача рішення, прямий лінк на джерело його офіційного оприлюднення на офіційному сайті ВРУ);
23.1.3. Надати мені належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) управлінського рішення ВРУ про запровадження системи обробки електронних листів, за приписами Наказу1886/5.
23.1.4. Які нові документи створюються в ВРУ на виконання рішення про створення такої системи?
23.2. Якщо ні, прошу:
23.2.1. Повідомити наявні 1) фактичні та 2) правові підстави незапровадження в ВРУ впродовж 6 років системи обробки електронних листів, за приписами Наказу1886/5.
23.2.2. Загальну кількість (числом) посадових осіб ВРУ, відповідальних за запровадження системи обробки електронних листів, за приписами Наказу1886/5.
23.2.3. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за запровадження системи обробки електронних листів, за приписами Наказу1886/5.
24. Чи надсилався мені ВРУ, АВРУ лист №09-0256.02.14/18.1-06.20-Щ від 24 червня 2020 року? Так чи ні?
24.1. Якщо так, прошу:
24.1.1. повідомити мені найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси його авторів та підписувача;
24.1.2. надати належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа №09-0256.02.14/18.1-06.20-Щ від 24 червня 2020 року;
24.1.3. надати докази факту, часу та способу вручення мені НАЛЕЖНОГО листа №09-0256.02.14/18.1-06.20-Щ від 24 червня 2020 року;
24.1.4. повідомити пряме інтернет-посилання на офіційне оприлюднення на сайті ВРУ листа №09-0256.02.14/18.1-06.20-Щ від 24 червня 2020 року як акту індивідуальної дії щодо мене.
25. Хто є адресатом листа №09-0256.02.14/18.1-06.20-Щ від 24 червня 2020 року, надісланого мені з адреси Кравченко Юлії Володимирівни? Кому він адресований, і які ознаки листа свідчать про його адресата?
26. Прошу повідомити правову природу листа, надісланого мені 24.06.20 з адреси Кравченко Юлії Володимирівни: це офіційний лист, надісланий від імені ВРУ (АВРУ) чи приватний лист, надісланий від імені Кравченко Юлії Володимирівни (іншої особи)?
27. Чи надсилались іншим громадянам, на їх листи, листи ВРУ, виготовлені не на бланку ВРУ, без найменування посад, прізвищ, імен та по-батькові їх авторів та без підпису? Так чи ні? Якщо так, прошу повідомити загальну кількість таких фактів в 2019-2020 роках в розрізі років, місяців та регіонів адресатів.
28. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) Порядку роботи із зверненнями громадян в Апараті Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України №273 від 11 липня 2016 року, в редакції із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України №7 від 12 січня 2018 року.
28.1. Джерело офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямий інтернет-лінк) Порядку роботи із зверненнями громадян в Апараті Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України №273 від 11 липня 2016 року, в редакції із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України №7 від 12 січня 2018 року.
29. Скільки електронних звернень громадян, підписаних з застосуванням електронного цифрового підпису, опрацьовано ВРУ, АВРУ в 2019-2020 роках, в розрізі років, місяців та регіонів адресантів?
29.1. На які електронні адреси ВРУ, АВРУ прийняті електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису, які звичайно опрацьовуються ВРУ, АВРУ, в 2019-2020 роках? Прошу повідомити УСІ такі електронні адреси.
30. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації цього мого листа.
31. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
ПОВТОРНО прошу:
32. Загальну кількість (числом) офіційних електронних адрес ВРУ.
32.1. Управлінські рішення про застосування ВРУ конкретних офіційних електронних адрес.
32.2. Усі офіційні електронні адреси ВРУ.
32.3. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямі інтернет-лінки) усіх офіційних електронних адрес ВРУ, включно для подання звернень та запитів на доступ до публічної інформації, та дати їх офіційного оприлюднення.
32.4. Прошу негайно повідомити мені джерела офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямі інтернет-лінки) усіх офіційних електронних адрес ВРУ та дати їх офіційного оприлюднення.
32.5. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за використання та обробку кожної офіційної електронної адреси ВРУ.
33. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за розміщення на сайті ВРУ за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-... наведеного вище інформаційного повідомлення щодо підпису електронного звернення.
34. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, документи про освіту, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за офіційне оприлюднення публічної інформації на сайті ВРУ.
35. Прошу негайно повідомити мені про факт та дату вилучення з сайту ВРУ протиправного інформаційного повідомлення щодо підпису електронного звернення, розміщене за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-....
36. Прошу негайно повідомити мені про факт та дату зміни налаштування форми звернення на сайті ВРУ та забезпечення можливості додавання до звернення його доказів та отримання подавачем доказів факту, часу, змісту та способу подання звернення адресату.
37. Прошу негайно повідомити мені про факт та дату включення до усіх бланків ВРУ його офіційної електронної адреси та надати мені управлінське(і) рішення ВРУ про це.
38. Джерела офіційного оприлюднення на сайті ВРУ (прямі інтернет-лінки), відповідно до приписів права, усіх актів індивідуальної дії (рішень, листів, інших задокументованих дій тощо), вчинених ВРУ та їх посадовими особами в 2019-2020 роках щодо розгляду конкретних звернень громадян.
39. Управлінське рішення про затвердження офіційних бланків ВРУ та зразки усіх офіційних бланків ВРУ.
40. Зразки усіх бланків ВРУ, які фактично використовувались в 2019-2020 роках.
41. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові фото із зображенням обличчя, посадові інструкції, місця проживання, домашні адреси усіх посадових осіб ВРУ, відповідальних за коректне використання в роботі офіційних бланків ВРУ.
42. Прямі інтернет-лінки на джерела офіційного оприлюднення усіх запитаних тут рішень.
43. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації мого листа 453ДоступДоСуду20.
44. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 453ДоступДоСуду20 з реквізитами його вхідної реєстрації.
ІІ. ВИМОГИ ЗВЕРНЕННЯ
45. Прошу негайно, але пізніше ніж в 3-денний строк, запровадити в ВРУ та АВРУ систему обліку та реєстрації електронних листів, надання підтверджень їх отримання тощо, передбачену законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
ПОВТОРНО:
46. Прошу негайно, але не пізніше ніж в 3-денний строк, оприлюднити на офіційному сайті ВРУ усі офіційні електронні адреси ВРУ.
47. Прошу негайно, але не пізніше ніж в 3-денний строк, вилучити з сайту ВРУ протиправне інформаційне повідомлення щодо підпису електронного звернення, розміщене за посиланням https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-....
48. Прошу негайно, але не пізніше ніж в 3-денний строк, змінити налаштування форми звернення на сайті ВРУ, забезпечивши можливість додавання до звернення його доказів та отримання подавачем доказів факту, часу, змісту та способу подання звернення адресату.
49. Прошу негайно, але не пізніше ніж в 3-денний строк, включити до усіх бланків ВРУ його офіційну електронну адресу.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Оскільки приписами права не встановлений строк розгляду та вирішення повторних запитів на доступ до публічної інформації, запитів на доступ до персональних даних, заяв на отримання інформації, необхідної для реалізації прав людини, звернень про реалізацію прав людини – при прострочці вирішення чи відмові в вирішенні первинних, прошу усі мої ПОВТОРНІ вимоги, викладені вище, розглянути та вирішити у встановлений мною строк – до закінчення робочого дня отримання ВРУ цього листа.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
06.07.20
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна