44дп17 Сусп.інфо1.17

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Загальну кількість фактів надання КМУ публічної інформації на запити в січні 2017 року.
2. Чи мали місце факти надання КМУ на запити публічної інформації, що є предметом суспільного інтересу, в січні 2017 року? Так чи ні?
3. Якщо так, якою є загальна кількість фактів надання КМУ на запити публічної інформації, що є предметом суспільного інтересу, в січні 2017 року?
4. Прошу повідомити дату останнього, на момент надання відповіді на цей запит, факту надання КМУ на запити публічної інформації, що є предметом суспільного інтересу.
5. Прошу повідомити тему останньої, на момент надання відповіді на цей запит, наданої КМУ на запити публічної інформації, що є предметом суспільного інтересу.
6. Прошу надати належні електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усієї останньої, на момент надання відповіді на цей запит, наданої КМУ на запити публічної інформації (документів), що є предметом суспільного інтересу.
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, і тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Галина Щербата

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

  ÙÅÐÁÀÒ²É Ã.

[FOI #17320 email]

Øàíîâíà ïàí³ Ãàëèíî!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 13.02.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ç âèìîãîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â
ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè
Óêðà¿íè.

Ç 1 ïî 31 ñ³÷íÿ 2017 ð. íà àäðåñó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íàä³éøëî
328 çàïèò³â íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ. Á³ëüøó ÷àñòèíó çàïèòóâà÷³â ö³êàâèëà
³íôîðìàö³ÿ äîâ³äêîâî-åíöèêëîïåäè÷íîãî õàðàêòåðó (33,8 â³äñîòêà â³ä
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàïèò³â), ñîö³îëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ (18,6 â³äñîòêà),
³íôîðìàö³ÿ ïðî òîâàð (ðîáîòó, ïîñëóãó) (14 â³äñîòê³â). ×àñòêà çàïèò³â çà
³íøèìè âèäàìè ³íôîðìàö³¿ ñòàíîâèëà: ïðàâîâà ³íôîðìàö³ÿ – 9,5 â³äñîòêà,
³íôîðìàö³ÿ ïðî ô³çè÷íó îñîáó – 5,5 â³äñîòêà, ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ – 4,3
â³äñîòêà, åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – 2,7 â³äñîòêà, ïîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ – 1,8
â³äñîòêà, íàóêîâî-òåõí³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – 1,5 â³äñîòêà, ³íø³ âèäè ³íôîðìàö³¿
– 8,3 â³äñîòêà (êîï³ÿ çâ³òó äîäàºòüñÿ).

²ç âêàçàíîþ âèùå ³íôîðìàö³ºþ Âè òàêîæ ìîæåòå îçíàéîìèòèñü íà Óðÿäîâîìó
âåá-ïîðòàë³ ó ðîçä³ë³ «Äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» çà ã³ïåðïîñèëàííÿì:
[1]http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish....

 

Äîäàòîê: íà 1 àðê.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

         Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

References

Visible links
1. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish...