422Сканпідпис

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
Адреса: 01008, м. Київ-08, вул. Інститутська, 21/8
Email: [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить звернення метою реалізації мої прав людини.
Цей лист містить 13 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 13 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
І. Факти
1. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються ПІДПИСУВАЧЕМ до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані – БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі”.
1.1. Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
1.2. Відповідно до однієї з сучасних наукових енциклопедій, «На сьогодні використовують такі види Е.п.: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока); 7) електронний цифровий підпис, що створюється шляхом використання криптографічного відкритого ключа» («Фармацевтична енциклопедія»).
2. На офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини https://www.ombudsman.gov.ua/ за посиланням https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news... оприлюднене повідомлення, в якому, серед іншого, вказується таке: «…В електронному зверненні обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; суть порушеного питання, підпис заявника/заявників (в даному випадку ЗВЕРНЕННЯ, ЗАСВІДЧЕНЕ ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ, МОЖЕ БУТИ ПОДАНО У ВИГЛЯДІ СКАНОВАНОЇ КОПІЇ АБО ФОТОКОПІЇ…)».
3. Раніше, протягом досить тривалого проміжку часу, на сайті УПЛ такого повідомлення не було, і заявники самі обирали форму електронного підпису на зверненні до УПЛ. Однак, дата оновлення вказаної інформації на сайті, всупереч приписам ст.15.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», не оприлюднена, так само, як і на всіх інших сторінках офіційного сайту УПЛ.
3.1. На даний час жодні інші з існуючих електронних підписів, крім вказаного на сайті, УПЛ не визнаються підписами, а звернення, підписані іншими підписами, визнаються анонімними, і не розглядаються. Це означає, що УПЛ встановив обмеження в доступі людини до суду та квазі-судової процедури, функціями яких УПЛ наділений за законними повноваженнями.
3.2. Однак, будь-які обмеження прав людини владою є втручанням держави в ці права. За приписами права прав людини, зокрема, ЄКПЛ, яка діє в Україні як національний закон з 03.08.1997 року, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення прав людини, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із ЗАКОНОМ і є необхідним у демократичному суспільстві В ІНТЕРЕСАХ національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб, і таке втручання не є НЕПРОПОРЦІЙНИМ легітимній меті, не є тягарем для людини. Недотримання владою хоча б однієї складової цього трискладового тесту кваліфікується як порушення прав людини.
3.2.1. Наскільки мені відомо, в Україні немає закону, який би покладав на людину обов'язок подавати електронне звернення зі сканованим рукописним підписом на папері.
4. Виконання вимог УПЛ тягне суттєві додаткові витрати для заявників. Так, якщо звичайне електронне звернення, підписане простим текстовим електронним підписом, яке раніше приймалось до розгляду УПЛ, можна створити та надіслати в будь-якому інтернет-кафе за умовні 5 копійок, то тепер таке звернення після створення додатково потрібно скопіювати на матеріальний носій (наприклад, флеш-карту), потім з неї десь роздрукувати за допомогою принтера, потім підписати і десь відсканувати за допомогою сканера або іншого фотопристрою. Після цього сканкопію знову потрібно скопіювати на флешку і вже потім знову з нею іти в інтернет-кафе та надсилати звернення через інтернет.
4.1. За приписами права прав людини, зокрема, ст.1 ЄКПЛ, яка діє в Україні як національний закон з 03.08.1997 року, держава Україна гарантує кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I ЄКПЛ. Це означає, що держава Україна (влада), взявши на себе такі зобов'язання перед українським народом, ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДАННЯ НА ПРАКТИЦІ кожному всієї повноти передбачених ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ прав людини. Для цього держава Україна надає кожному щонайменше 4 доступи до кожного права: юридичний, фінансовий, фізичний та інформаційний. Ненадання хоча б одного з необхідних доступів означає відмову в наданні доступу до права в цілому, тобто, порушення прав людини.
4.2. При цьому людина не має жодного ОБОВ'ЯЗКУ перед державою (владою) для уможливлення отримання своїх прав людини.
4.3. Серед іншого, це означає, що влада забезпечує ФІНАНСОВУ доступність гарантованих прав людини та покладених на неї обов'язків, наприклад, шляхом а) прямого фінансування з бюджету, б) або законодавчого визначення джерел компенсації, в) або закладення в прожитковий мінімум витрат на реалізацію гарантованого права чи покладеного обов'язку; г) або поєднання кількох джерел фінансування.
4.4. Ретроспективно принцип фінансової доступності прав та обов'язків людини закріплений в українському національному праві, наприклад, в законі України «Про прожитковий мінімум», який встановив принципи та способи забезпечення державою витрат на прожиття. Однак, цей закон та нормативи в його розвиток не передбачають витрат людини та їх джерел на придбання принтера та сканера чи досить недешевих послуг з їх використання. Наразі мені невідомі і будь-які інші релевантні рішення, якими були б визначені джерела компенсації людині витрат на оплату послуг, необхідних для друку та сканування звернень з рукописним підписом.
ІІ. Повідомлення
5. Про вказані порушення права я повідомляю УПЛ для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ відповідно до наданих повноважень, релевантних заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
6. Прошу виконати приписи права та оприлюднити дату оновлення інформації шляхом розміщення на сторінці офіційного сайту УПЛ https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news... «…В електронному зверненні обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; суть порушеного питання, підпис заявника/заявників (в даному випадку ЗВЕРНЕННЯ, ЗАСВІДЧЕНЕ ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ, МОЖЕ БУТИ ПОДАНО У ВИГЛЯДІ СКАНОВАНОЇ КОПІЇ АБО ФОТОКОПІЇ…)».
7. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7.1. Вжиті УПЛ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень права.
7.2. Дату оновлення інформації на офіційному сайті УПЛ шляхом оприлюднення повідомлення: «…В електронному зверненні обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; суть порушеного питання, підпис заявника/заявників (в даному випадку ЗВЕРНЕННЯ, ЗАСВІДЧЕНЕ ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ, МОЖЕ БУТИ ПОДАНО У ВИГЛЯДІ СКАНОВАНОЇ КОПІЇ АБО ФОТОКОПІЇ…)».
7.3. Джерело оприлюднення (прямий лінк) дати оновлення інформації на офіційному сайті УПЛ шляхом оприлюднення повідомлення: «…В електронному зверненні обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; суть порушеного питання, підпис заявника/заявників (в даному випадку ЗВЕРНЕННЯ, ЗАСВІДЧЕНЕ ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ, МОЖЕ БУТИ ПОДАНО У ВИГЛЯДІ СКАНОВАНОЇ КОПІЇ АБО ФОТОКОПІЇ…)».
7.4. Якої дати на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини https://www.ombudsman.gov.ua/ за посиланням https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news... оновлена інформація шляхом оприлюднення повідомлення, в якому, серед іншого, вказується: «…В електронному зверненні обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; суть порушеного питання, підпис заявника/заявників (в даному випадку ЗВЕРНЕННЯ, ЗАСВІДЧЕНЕ ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ, МОЖЕ БУТИ ПОДАНО У ВИГЛЯДІ СКАНОВАНОЇ КОПІЇ АБО ФОТОКОПІЇ…)»?
7.5. Якої дати УПЛ змінив правозастосовну практику і розпочав приймати до розгляду лише скан- чи фотокопії паперового звернення з рукописним підписом?
7.6. Якими приписами права України, застосованими УПЛ в правозастосовній практиці щодо прийняття звернень громадян, встановлений обов'язок людини подавати електронне звернення шляхом надсилання СКАН- ЧИ ФОТОКОПІЇ ПАПЕРОВОГО ЗВЕРНЕННЯ З ОСОБИСТИМ РУКОПИСНИМ ПІДПИСОМ?
7.6.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
7.7. В яких саме суспільних інтересах - національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, чи для запобігання заворушенням чи злочинам, чи для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб – УПЛ застосовує обмеження в доступі до прав людини у вигляді вимоги подання ЗВЕРНЕННЯ до УПЛ, ЗАСВІДЧЕНОГО ОСОБИСТИМ ПІДПИСОМ, У ВИГЛЯДІ СКАНОВАНОЇ КОПІЇ АБО ФОТОКОПІЇ, як необхідне у демократичному суспільстві?
7.7.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права, які б встановили конкретну легітимну мету застосовуваного УПЛ обмеження.
7.8. Чи визначав УПЛ фінансові джерела (встановлені раніше чи нові) для забезпечення людині додаткових витрат на виконання вимог УПЛ щодо форми електронного підпису при поданні електронного звернення до УПЛ?
7.8.1. Якщо визначав, прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права, які встановили джерела фінансового доступу до прав людини у формі електронного звернення до УПЛ із застосовуваним УПЛ обмеженням.
7.9. Вхідний реєстраційний номер та дати вхідної реєстрації цього листа.
7.10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа, з реквізитами вхідної реєстрації.
8. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, прошу надати мені на публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
13.09.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment