409Постанова1138

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України (СКМУ)
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; [email address];
ел. адреса КМУ для звернень громадян не оприлюднена та приховується від народу
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) як самостійного ефективного національного засобу юридичного захисту з 03.08.1997 року, та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) – як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист містить 4 звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 20 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 20 заяв на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить повідомлення про порушення прав людини.
І. Факти
1. На офіційному сайті Верховної Ради України за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138... оприлюднена як чинна постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», з чисельними змінами (далі – постанова 1138).
2. Однак, відповідно до Конституції України,
2.1. щодо ПОВНОВАЖЕНЬ КМУ (процесуальне право):
2.1.1. ст.19.2 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
2.1.2. ст.92.1: «Виключно законами України визначаються: 12) організація і діяльність органів виконавчої влади…».
2.2. щодо ПРАВ ЛЮДИНИ, які зачіпаються постановою 1138 (матеріальне право):
2.2.1. ст.92.1: «Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина»;
2.2.2. ст.49.3: «…У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно…»;
2.2.3. ст.19.1: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».
3. Рішенням КСУ від 25.11.1998 року №15-рп/98 у справі №1-29/98, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015... визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення абзацу першого пункту 1 Постанови КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" від 17 вересня 1996 року №1138, в частині затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти, передбачених розділом I та розділом II зазначеного Переліку. Ці положення втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України Рішення, тобто, з 25.11.98.
4. Рішенням КСУ №10-рп/2002 від 29 травня 2002 року у справі №1-13/2002 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010... Конституційний Суд України вирішив: «1. Положення частини третьої статті 49 Конституції України 254к/96-ВР "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.
Поняття медичної допомоги, умови запровадження медичного страхування, у тому числі державного, формування і використання добровільних медичних фондів, а також ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ ЗА МЕЖІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ У ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ПЕРЕЛІК ТАКИХ ПОСЛУГ МАЮТЬ БУТИ ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим».
5. Невиконання рішення КСУ складає кримінальний злочин за законами України.
Це означає, що КМУ та його посадові особи не мають повноважень визначати діяльність органів державної влади та наділяти їх повноваженнями, включно і з надання платних послуг – це може зробити лише закон.
Це означає, що перелік платних медичних послуг може бути визначений виключно законом.
Це означає, що платні державні послуги в Україні можуть надаватись:
а) в частині послуг медичної допомоги – лише на підставі приписів Конституції України, які скасували б безоплатність такої допомоги;
б) в частині інших послуг – лише на підставі законів України, які встановили оплатність вказаних в постанові 1138 державних послуг.
6. Також, за приписами права прав людини, зокрема, ст.1 ЄКПЛ, яка діє в Україні як національний закон з 03.08.1997 року, держава Україна гарантує кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I ЄКПЛ. Це означає, що держава Україна (влада), взявши на себе такі зобов'язання перед українським народом, ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДАННЯ НА ПРАКТИЦІ кожному всієї повноти передбачених ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ прав людини. Для цього держава Україна надає кожному щонайменше 4 доступи до кожного з прав людини: юридичний, фінансовий, фізичний та інформаційний. Ненадання хоча б одного з необхідних доступів означає відмову в наданні доступу до права в цілому, тобто, порушення прав людини.
6.1. При цьому людина не має жодного ОБОВ'ЯЗКУ перед державою (владою) для уможливлення отримання своїх прав людини.
6.2. Серед іншого, це означає, що влада забезпечує фінансову доступність гарантованих прав людини та покладених на неї обов'язків, визначає, де людина має взяти на них гроші, наприклад, шляхом а) прямого фінансування з бюджету, б) законодавчого визначення джерел компенсації, в) закладення в прожитковий мінімум витрат на реалізацію гарантованого права чи покладеного обов'язку.
6.3. Ретроспективно принцип фінансової доступності прав та обов'язків людини закріплений в українському національному праві, наприклад:
6.3.1. в законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який встановив джерела та способи фінансування державою окремих витрат на медичну допомогу;
6.3.2. в законі України «Про поховання та похоронну справу», який встановив компенсацію державою витрат на поховання шляхом надання допомоги на поховання;
6.3.3. в законі України «Про прожитковий мінімум», який встановив принципи та способи забезпечення державою витрат на прожиття.
6.4. Наразі мені невідомі будь-які релевантні рішення, якими були б визначені джерела компенсації людині витрат на оплату послуг, передбачених постановою 1138.
ІІ. Повідомлення
7. Повідомляю КМУ про наведені факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
8. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
8.1. Вжиті КМУ, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень.
8.2. Які приписи процесуального права (що надало КМУ релевантні повноваження) застосував КМУ для ухвалення постанови 1138 та наділення повноваженнями з надання платних послуг органи влади та виконавців делегованих владних повноважень?
8.2.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8.3. Які приписи матеріального права (що встановило оплатність вказаних в постанові 1138 державних послуг) застосував КМУ для ухвалення постанови 1138 та визначення переліку платних державних послуг?
8.3.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
9. Чи визначав КМУ фінансові джерела оплати людиною (чи компенсації їй) вказаних в постанові 1138 державних послуг? Так чи ні?
9.1. Якщо так, визначав, прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх застосованих релевантних приписів права з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації їй) вказаних в постанові 1138 державних послуг.
9.2. Якщо ні, не визначав, прошу вказати фактичні причини та правові підстави такої бездіяльності та прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб КМУ та інших органів влади, відповідальних за таку бездіяльність.
9.3. Прошу негайно ухвалити чи ініціювати рішення, необхідні для надання фінансового доступу до вказаних в постанові 1138 державних послуг шляхом визначення джерел їх оплати людиною (чи компенсації їй).
10. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення релевантних приписів права чи інших рішень з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації їй) вказаних в постанові 1138 державних послуг (якщо такі існують).
11. Чи виконали та виконують КМУ та його посадові особи рішення КСУ від 25.11.1998 року №15-рп/98 у справі №1-29/98, з огляду на дію на практиці приписів постанови 1138? Так чи ні?
11.1. Якщо так, виконали та виконують, то в який саме спосіб? І чим це підтверджується? Прошу надати усі наявні докази реального виконання КМУ та його посадовими особами рішення КСУ від 25.11.1998 року №15-рп/98 у справі №1-29/98, стосовно постанови 1138.
11.2. Якщо ні, не виконали та/чи не виконують, то з яких фактичних причин та правових підстав? Прошу навести усі релевантні фактичні причини та правові підстави такого невиконання.
11.3. Прошу назвати прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб КМУ та інших органів влади, відповідальних за невиконання рішення КСУ від 25.11.1998 року №15-рп/98 у справі №1-29/98, стосовно постанови 1138.
11.4. Прошу негайно виконати рішення КСУ від 25.11.1998 року №15-рп/98 у справі №1-29/98, стосовно постанови 1138, та скасувати її.
12. Чи виконали та виконують КМУ та його посадові особи рішення КСУ №10-рп/2002 від 29 травня 2002 року у справі №1-13/2002, з огляду на дію на практиці приписів постанови 1138? Так чи ні?
12.1. Якщо так, виконали та виконують, то в який саме спосіб? І чим це підтверджується? Прошу надати усі наявні докази реального виконання КМУ та його посадовими особами рішення КСУ №10-рп/2002 від 29 травня 2002 року у справі №1-13/2002, стосовно постанови 1138.
12.2. Якщо ні, не виконали та/чи не виконують, то з яких фактичних причин та правових підстав? Прошу навести усі релевантні фактичні причини та правові підстави.
12.3. Прошу назвати прізвища, імена та по-батькові, назви посад усіх посадових осіб КМУ та інших органів влади, відповідальних за невиконання рішення КСУ №10-рп/2002 від 29 травня 2002 року у справі №1-13/2002, стосовно постанови 1138.
12.4. Прошу негайно виконати рішення КСУ №10-рп/2002 від 29 травня 2002 року у справі №1-13/2002, стосовно постанови 1138, та скасувати її.
13. Усі інші наявні релевантні документи.
14. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього листа.
15. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
16. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в електронних факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
04.09.21
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

 

 

показати цитоване

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]