404-1Розпорядження357

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Вінницька облдержадміністрація (ОДА)
2. Керівнику Вінницької ОДА
21050 м. Вінниця вул. Соборна 70, [email address] [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 15 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 15 заяв на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
І. Факти
1. На сайті ОДА за посиланням http://www.vin.gov.ua/oda/normatyvno-pra... оприлюднене розпорядження голови Вінницької ОДА Борзова С.С. №357 від 23 квітня 2021 року (далі – Розпорядження), яким автор зобов'язує затвердити тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради».
2. Як на процесуальні та матеріальні правові підстави прийняття Розпорядження, його автор посилається на постанови КМУ від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами) та від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами).
3. Однак, відповідно до Конституції України,
3.1. щодо ПОВНОВАЖЕНЬ голови ОДА:
3.1.1. ст.19.2 «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
3.1.2. ст.92.1: «Виключно законами України визначаються: 12) організація і діяльність органів виконавчої влади…».
Це означає, що постанови КМУ не можуть слугувати правовими підставами будь-яких дій та рішень органів державної влади та її посадових осіб, включно ОДА та її голови – ні процесуальними, ні матеріальними, – і не є такими правовими підставами. Це означає, що Розпорядження мало прийматись лише на підставі ПОВНОВАЖЕНЬ, наданих виключно а) Конституцією та/чи б) законами України.
3.2. щодо ПРАВ ЛЮДИНИ, які зачіпаються Розпорядженням:
3.2.1. ст.92.1: «Виключно законами України визначаються: 1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина»;
3.2.2. ст.49.3: «…У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно…»;
3.2.3. ст.19.1: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».
Це означає, що Розпорядження мало прийматись:
а) в частині послуг медичної допомоги – лише на підставі приписів Конституції України, які скасували безоплатність такої допомоги;
б) в частині інших послуг – лише на підставі законів України, які встановили оплатність вказаних в Розпорядженні державних послуг.
4. Також, за приписами права прав людини, зокрема, ст.1 ЄКПЛ, яка діє в Україні як національний закон з 03.08.1997 року, держава Україна гарантує кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I ЄКПЛ. Це означає, що держава Україна (влада), взявши на себе такі зобов'язання перед українським народом, ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДАННЯ НА ПРАКТИЦІ кожному всієї повноти передбачених ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ прав людини. Для цього держава Україна надає кожному щонайменше 4 доступи до кожного права: юридичний, фінансовий, фізичний та інформаційний. Ненадання хоча б одного з необхідних доступів означає відмову в наданні доступу до права в цілому, тобто, порушення прав людини.
4.1. При цьому людина не має жодного ОБОВ'ЯЗКУ перед державою (владою) для уможливлення отримання своїх прав людини.
4.2. Серед іншого, це означає, що влада забезпечує фінансову доступність гарантованих прав людини та покладених на неї обов'язків, визначає, де людина має взяти на них гроші, наприклад, шляхом а) прямого фінансування з бюджету, б) законодавчого визначення джерел компенсації, в) закладення в прожитковий мінімум витрат на реалізацію гарантованого права чи покладеного обов'язку.
4.3. Ретроспективно принцип фінансової доступності прав та обов'язків людини закріплений в українському національному праві, наприклад:
4.3.1. в законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який встановив джерела та способи фінансування державою витрат на медичну допомогу;
4.3.2. в законі України «Про поховання та похоронну справу», який встановив компенсацію державою витрат на поховання шляхом надання допомоги на поховання;
4.3.3. в законі України «Про прожитковий мінімум», який встановив принципи та способи забезпечення державою витрат на прожиття.
4.4. Наразі мені невідомі будь-які релевантні рішення, якими були б визначені джерела компенсації людині витрат на оплату послуг, передбачених Розпорядженням.
ІІ. Повідомлення
5. Повідомляю ОДА та її керівника про наведені факти для вжиття, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходів реагування з метою усунення цих порушень та унеможливлення їх та подібних в майбутньому.
ІІІ. Вимоги
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати нам інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
6. Вжиті ОДА та її головою, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, заходи реагування для усунення та унеможливлення в майбутньому наведених порушень.
7. В яких законах України голові ОДА надані повноваження на регулювання платних послуг та на встановлення плати (включно розмірів) на них? Які закони України застосовані при ухваленні Розпорядження як правові підстави наданих повноважень голови ОДА на такі дії?
8. Якими приписами Конституції України (чи вищими) скасована безоплатність медичної допомоги, встановлена її ст.49?
9. Якими законами України встановлена оплатність медичних державних послуг, вказаних в Розпорядженні?
10. Якими законами України встановлена оплатність усіх інших, крім медичних, державних послуг, вказаних в Розпорядженні?
11. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх запитаних тут релевантних приписів права.
12. Чи визначав голова ОДА фінансові джерела оплати людиною (чи компенсації) вказаних в Розпорядженні державних послуг? Так чи ні?
12.1. Якщо так, визначав, прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх запитаних тут релевантних приписів права з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації) вказаних в Розпорядженні державних послуг.
12.2. Якщо ні, не визначав, прошу вказати фактичні причини та правові підстави такої бездіяльності та негайно ухвалити рішення, необхідні для надання фінансового доступу до вказаних в Розпорядженні державних послуг шляхом визначення джерел їх оплати людиною (чи компенсації).
13. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення релевантних приписів права з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації) вказаних в Розпорядженні державних послуг.
14. Належно засвідчені копії (фотокопії з оригіналів) ухвалених ОДА релевантних приписів права з визначеними джерелами оплати людиною (чи компенсації) вказаних в Розпорядженні державних послуг.
15. Усі інші наявні релевантні документи.
16. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
17. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
18. Надати доступ до оригіналів усіх запитаних документів.
19. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань, при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації прошу вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та електронних факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
04.09.21
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна