373дп17ДоговориЦ2лікиДОЗВМР

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Загальну кількість договорів, укладених ЦПМСД №2 на кожний рік за період 2014-2017 років з відповідними юридичними особами для забезпечення пільговими (безоплатними та напівплатними) ліками окремих категорій пацієнтів за бюджетні кошти.
2. Належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх договорів, укладених ЦПМСД №2 на кожний рік за період 2014-2017 років з відповідними юридичними особами для забезпечення пільговими (безоплатними та напівплатними) ліками окремих категорій пацієнтів за бюджетні кошти.
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі – ДОЗВМР).
4. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ – вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ДОЗВМР.
Я не даю згоди на передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий цей лист, для переписки зі мною за цим листом.
Водночас, цим листом повідомляється про факт зловживання владою головним лікарем ЦПМСД №2 Кривов’яз Т.М., який полягає в порушенні мого конституційного права – права на доступ до публічної інформації. Це порушення полягає в наступному:
1. 01.06.17 через сайт Доступ до правди я подала запит до ЦПМСД №2 на доступ до публічної інформації «311дп17Договори_ліки», аналогічний цьому. Запит та вся переписка за ним розміщені за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/311....
2. 12 червня 2017 р. о 10:07, тобто, з прострочкою 4 дні, ЦПМСД №2 надіслав мені відповідь від 08.06.17 №01-4/872, підписану головним лікарем Кривов’яз Т.М., якою відмовив в наданні запитаної інформації з такою мотивацією (цитата): «Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувана Вами інформація не є публічною і не стосується Вас особисто. Тому ми не маємо законних підстав надати її Вам.»
3. Однак, відповідно до ст.6.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», «5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину». Це означає, що ВСЯ інформація щодо діяльності УСІХ юридичних осіб публічної форми власності є публічною інформацією, доступ до якої не може бути навіть обмежений. Наведене підтверджується також наявною обширною судовою практикою.
4. Оскільки ЦПМСД №2 знаходиться в управлінні департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі – ДОЗВМР), до повноважень якого, серед іншого, відноситься забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, факт порушення повідомляється ДОЗВМР для мети виконання власних повноважень, а саме:
4.1. проведення – за власною ініціативою, в порядку контролю – перевірки та службового розслідування вказаного факту порушення;
4.2. притягнення до передбаченої законом відповідальності усіх винних посадових осіб, включаючи звільнення з роботи, за одноразове грубе порушення трудових обов’язків, шляхом відмови в конституційному праві людини, головного лікаря ЦПМСД №2 Кривов’яз Т.М.;
4.3. забезпечення ЦПМСД №2 припинення порушення та негайне виконання вимог закону щодо надання запитаної запитом «311дп17Договори_ліки» інформації;
4.4. вжиття заходів до унеможливлення повторення подібних порушень на майбутнє в галузі охорони здоров’я міста.
Також, прошу надати мені публічну інформацію у вигляді переліку усіх заходів, вжитих ДОЗВМР для забезпечення виконання ЦПМСД №2 вимог закону щодо запиту «311дп17Договори_ліки», станом на дату вирішення цього листа,
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, і тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Галина Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

1 Attachment

КЗ ЦПМСД ІІ,

10 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

1 Attachment