36с17Запит+Зверн7-16скаргаКСУ

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 04.11.16 о 12-52 я звернулась до Уповноваженого з електронним письмовим листом «Звернення №7-16» і просила, серед іншого, звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам; відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням просила надати мені на домашню адресу.
1.1. Далі наводиться повний текст «Зверненням №7-16» (цитата):
«Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20

Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххх
З В Е Р Н Е Н Н Я №7-16
1. Я є дитиною з інвалідністю. Рішенням Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради б/н від 26.06.14 мені як дитині-інваліду призначена соціальна допомога в розмірі 664.30 грн./міс. Станом на сьогодні цей розмір складає 791.00 грн./міс. Вказана соціальна допомога є основною і єдиною бюджетною виплатою, призначеною та виплачуваною мені владою як кінцевому бенефіціарію.
2. Наявний раніше доступ до пенсійного забезпечення по інвалідності мені, як і усім іншим дітям-інвалідам України, скасований законом.
3. Відповідно до Конституції України,
3.1. ст.46: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності.., та в інших випадках, передбачених законом.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
3.2. ст.48: «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло».
4. Відповідно до ст.28 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006, ратифікованої законом України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-VI, «Достатній життєвий рівень та соціальний захист
1. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей, що включає достатнє харчування, одяг та житло, і на безперервне поліпшення умов життя й вживають належних заходів для забезпечення та заохочення реалізації цього права без дискримінації за ознакою інвалідності.
2. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на соціальний захист і на користування цим правом без дискримінації за ознакою інвалідності й вживають належних заходів для забезпечення… реалізації цього права, зокрема заходів:
b) із забезпечення особам з інвалідністю, зокрема.., дівчатам… з інвалідністю, доступу до програм соціального захисту й програм скорочення масштабів бідності;
c) із забезпечення особам з інвалідністю та їхнім сім'ям, що живуть в умовах бідності, доступу до допомоги з боку держави з метою покриття витрат, пов'язаних з інвалідністю, зокрема… фінансової допомоги…;
e) із забезпечення особам з інвалідністю доступу до пенсійних допомоги та програм».
5. Відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-III:
5.1. Преамбула: «Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.
5.2. ст.2: «Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: на дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
6. За стандартами ООН абсолютна світова межа злиднів (крайня межа виживання) визначена Світовим Банком за купівельною спроможністю паритетних цін в США в 2011 році (2011 PPP), і складає 1.90$США /день. Це означає, що в світі неможливо на нижчу суму купити мінімально необхідного харчування. Це означає, що менший рівень доходів є загрозою для життя людини.
7. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити життєві потреби людей з інвалідністю. Це означає, що основним джерелом існування інваліда є його державне забезпечення як інваліда; усі інші реальні чи потенційні доходи інваліда носять субсидіарний характер і не впливають на рівень гарантованого державою забезпечення інваліда.
8. Встановлені законами України віртуальні грошові розміри прожиткового мінімуму (в гривні) для дітей віком від 6 до 18 років є такими: 1286 грн. – в 2014 році (ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"); 1286 грн. – з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року(ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"); 1455 грн. – з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року (ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"); 1455 грн. – з 01.01.2016 року по 30.04.2016 року (ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"); 1531 грн. – з 01.05.2016 року по 30.11.2016 року(ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"); 1689 грн. – з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року (ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік").
9. Виходячи з припису ст.46.2 Конституції України «Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом», держава зобов’язана надати особі з інвалідністю щомісячне утримання, не нижче від встановленого законом прожиткового мінімуму.
10. Однак, і встановлений законом, і офіційно призначений мені як дитині-інваліду, і фактично виплачуваний мені розмір державної соціальної допомоги, яка є основним джерелом мого існування, не досягають жодного з трьох встановлених законом (рівнів) прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, якою є і я, і складає лише 46,8% встановленого законом абсолютного (найнижчого) рівня прожиткового мінімуму (1 689 грн.).
10.1. Також, реально виплачуваний мені розмір державної соціальної допомоги, яка є основним джерелом мого існування, за весь час виплати складав менше 1,90$США, що є загрозливим для мого життя.
11. Така ситуація є системною та систематичною в Україні, оскільки встановлена на рівні закону, і усі діти-інваліди, яким призначена державна соціальна допомога як дітям-інвалідам, отримують саме такий розмір допомоги.
12. Така ситуація є подвійною прямою дискримінацією в праві на життя та в доступі до власності у вигляді основного доходу за ознакою інвалідності та дитячого віку, оскільки вказана соціальна допомога виплачується при наявності інвалідності у дитини.
13. Водночас, олігархат та топ-менеджмент держави системно та систематично грабує український народ через чисельні корупційні схеми та офіційні захмарні бюджетні зарплати, що є злочином проти українського народу та непропорційним офіційним розподілом суспільних благ. Доказом тому є електронне декларування доходів чиновників та чисельні нормативні акти і фактичні документи стосовно оплати їх праці.
14. Виходячи з викладеного, звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з цим зверненням про звернення до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам.
15. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки питання стосується сотень тисяч українських сімей, а тому містить важливий суспільний інтерес, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є загрозливим для мого життя.
15.1. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення як дитини-інваліда – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
16. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Додатки (в копіях): свідоцтво про народження, рішення про призначення соціальної допомоги, довідка про виплачену допомогу. Інші потрібні наявні документи будуть надані на першу ж вимогу.
04.11.16

А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. мати Щербата Н.М. (ст.154.2 СК України) »
(Кінець цитати).
2. 11.11.16 о 12-55 я звернулася до Уповноваженого з електронним письмовим листом «Доповнення до звернення №7-16» і просила, серед іншого, звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, а також подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з основним моїм зверненням від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб; відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням просила надати мені на домашню адресу.
2.1. Далі наводиться повний текст «Доповнення до зверненням №7-16» (цитата):
«Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20

Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххххххх
про звернення з поданням до
Конституційного суду України
Д О П О В Н Е Н Н Я
до З В Е Р Н Е Н Н Я №7-16
04.11.16 я подала звернення №7-16. Цією заявою, яка є невід’ємною частиною вказаного звернення, я доповнюю його додатковими аргументами, а саме.
1. Державна соціальна політика України спрямована на штучне створення видимості дотримання конституційних вимог щодо мінімального розміру соціальних виплат при виплаті соціальної допомоги дітям-інвалідам. Зокрема,
1.1. В усіх 100% особистих зверненнях щодо розміру призначеної та виплачуваної допомоги органи соцзахисту НІКОЛИ не надають інформацію щодо власне соціальної допомоги; ЗАВЖДИ додатково надається незапитувана інформація ще й щодо надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, начебто як складовою соціальної допомоги дітям-інвалідам.
1.2. На усіх сайтах усіх органів соцзахисту усіх рівнів інформація щодо розміру фактично виплачуваної соціальної допомоги дітям-інвалідам ЗАВЖДИ надається ЛИШЕ з надбавкою на догляд дитині-інваліду, наприклад, http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk..., http://khm.gov.ua/index.php?option=com_c..., http://voladm.gov.ua/rozmir-derzhavno%D1..., http://volodymyrrada.gov.ua/sobez.htm. Ніде в онлайн просторі України ви не знайдете розміру фактично виплачуваної власне соціальної допомоги дітям-інвалідам.
2. Однак, такий підхід суперечить і закону, і логіці, оскільки:
2.1. Жодним законом України не передбачено, що надбавка на догляд, встановлена ст.3 закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», є надбавкою ДО соціальної допомоги дітям-інвалідам, а відтак, і складовою частиною вказаної допомоги; надбавка на догляд, за законом, є самостійною соціальною виплатою.
2.2. Надбавка на догляд є цільовою виплатою, бенефіціарієм якої є один з батьків дитини-інваліда, але не сама дитина-інвалід.
2.3. Ст.46 Конституції України передбачає, що «види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом».
2.3.1. Однак, в поняття прожиткового мінімуму, передбаченого ст.1 закону України «Про прожитковий мінімум», а саме: «Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості», за визначенням не включені жодні надбавки, в тому числі і надбавки на догляд; адже поняття прожиткового мінімуму застосовне до будь-якої, зазвичай, середньої людини, яка не потребує догляду. Догляд є додатковим антидискримінаційним засобом розумного пристосування для людей з особливими потребами, включаючи і дітей-інвалідів, і не є і не може бути предметом регулювання прожиткового мінімуму та його складовою.
2.3.2. Так само, і в переліку набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг (далі – Перелік) затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 №656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», відсутня така послуга, як догляд.
2.4. Це означає, що при оцінці розміру соціальної допомоги дитині-інваліду на предмет його відповідності ст.46 Конституції України він (розмір) не може сумуватися з розміром надбавки на догляд, виплачуваної одному з батьків цієї дитини-інваліда. Це означає, що соціальна допомога дитині-інваліду виплачується владою в розмірі, на сьогодні, 791.00 грн./міс., а не 1556.50. В той же час, наприклад, Уповноваженому з прав людини влада призначила бюджетну зарплату на місяць в розмірі, який виплачуються дитині-інваліду за період понад 40 місяців, тобто, за майже 3,5 роки, а голові НАЗК – за період понад 170 місяців, тобто, за майже 15 років.
3. Виходячи з наведеного аналізу, очевидно, що влада України, призначаючи та виплачуючи усім дітям-інвалідам державну соціальну-допомогу в розмірі, що не перевищує 5-10% їх мінімальних фізіологічних потреб, усвідомлено і навмисно проводить цілеспрямовану політику знищення частини українського народу – усіх дітей-інвалідів України. При цьому влада України ще й намагається приховати свою злочинну діяльність, штучно збільшуючи розмір виплат дітям-інвалідам додаванням до них сум надбавки на догляд.
4. Я прошу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам.
5. Я прошу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з основним моїм зверненням від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
6. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
11.11.16

А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. мати Щербата Н.М. (ст.154.2 СК України) »
(Кінець цитати).
3. Наскільки мені відомо, питання, з якими я звернулася до Уповноваженого, знаходяться в його виключній компетенції, і, за законом, не можуть делегуватися чи в будь-який інший спосіб передаватися для вирішення будь-яким іншим органам чи посадовим особам.
3.1. Станом на сьогодні жодної відповіді Уповноваженого ні на «Звернення №7-16», ні на «Доповнення до звернення №7-16» я не отримала ні слуху, ні духу.
3.2. На відповідних інтернет-порталах та в іншому публічному доступі відсутня інформація про звернення Уповноваженого до Конституційного Суду України з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам. Цей факт дає обґрунтовані підстави вважати, що Уповноважений не виконала свої ПОВНОВАЖЕННЯ=ОБОВ’ЯЗКИ стосовно мого звернення, не зверталась до Конституційного Суду України з відповідним поданням, чим порушила конституційні та конвенційні права сотень тисяч дітей-інвалідів в Україні. Схоже на те, що саме з метою приховання такої очевидної протиправної бездіяльності протягом майже року від Уповноваженого ні слуху, ні духу на звернення. Це означає, що саме звернення нею не розглядалось і не вирішувалось по суті, а просто покладене під сукно.
3.3. Мої неодноразові звернення та звернення членів моєї родини до Уповноваженого з метою дізнатися, яка ж доля спіткала моє майже рік назад подане таке доленосне для всіх знедолених дітей-інвалідів України звернення, натикаються на глуху стіну протистояння чисельних чиновників секретаріату Уповноваженого – як об стіну горохом. Тут розроблена спеціальна протиправна схема, як приховати від українського народу власну злочинну бездіяльність, покрити злочини чиновників на грошах, і палець-о-палець не вдарити для виконання законних обов’язків із захисту людей. Тематична переписка оприлюднена тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/374..., і тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/374..., і тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/455....
4. Водночас, протягом минулого періоду часу – майже року, міжнародний злочин з винищення українських дітей-інвалідів продовжується, влада так і не надає їм навмисно закритого доступу до їжі, ліків, житла, одягу. Уповноважений дивиться на все це крізь пальці, і пропускає все це повз вуха –нічого не робить не лише з власної ініціативи, а й навіть як реагування на звернення. Імітація діяльності (так, по мелочи), пустопорожній струс повітря, проїдання народних грошей – ось реальний стан речей в головній правозахисній інституції України. Складається враження, що український Уповноважений – декоративний, ляльковий, непридатний для використання за цільовим призначенням, а тому підлягає утилізації. Так, вона може помахати пальчиком, особливо для піару – «ну-ну-ну!», а щодо реального захисту реальних жертв злочинної влади – нєєєєєєє, папа зробить «бо-бо!» Так і місця хлібного недовго позбутися.
Крук круку око не виклює.
5. Відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
5.1. ст.3: «Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів…
5.2. ст.7: Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
5.3. ст.15: Органи державної влади.. та їх посадові особи.., до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
5.4. ст.19: Органи державної влади.., їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.
5.5. ст.20: Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
6. З огляду на наведене, Уповноважений п. В.В. Лутковська припустилась незаконної де-факто відмови у РОЗГЛЯДІ звернення, та ІНШИХ порушень закону України «Про звернення громадян», а саме
6.1. не розглянула вчасно мої «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.2. не перевірила об'єктивно, всебічно і вчасно моє «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.3. не забезпечила мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16», не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб секретаріату Уповноваженого, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
6.4. не забезпечила мого права брати участь у перевірці «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16», не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб секретаріату Уповноваженого, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
6.5. не повідомила мене письмово про результати перевірки «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.6. не забезпечила мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.7. не забезпечила мого права бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, не повідомивши мені час та місце розгляду «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.8. не вжила жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій, викладених в «Зверненні №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.9. не вжила, не виявила та не усунула причини та умови, які сприяли оскаржуваним мною порушенням;
6.10. не забезпечила поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі «Зверненням №7-16» рішень та «Доповнення до звернення №7-16»;
6.11. не вжила заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
6.12. не вирішувала питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені оскаржені порушення,
6.13. допустила безпідставну передачу розгляду «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» іншим неуповноваженим особам;
6.14. не прийняла рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення моїх «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16», і не забезпечила їх виконання шляхом звернення до КСУ з поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам;
6.15. не повідомила мені суть прийнятого щодо «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» рішення;
6.16. не ознайомила мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» (якщо таке було);
6.17. не довела до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Зверненні №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.
6.18. не надала відповідь за результатами розгляду «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
6.19. не роз'яснила порядок оскарження прийнятого за «Зверненням №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» рішення у разі визнання цих звернень необґрунтованими.
7. Відповідно до закону України «ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ», ст.14: «Уповноважений зобов'язаний додержуватися Конституції України і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права».
7.1. Тобто, закон визначив, що ОБОВ’ЯЗКОМ Уповноваженого є ПОВНА реалізація УСІХ наданих їй ПРАВ.
8. Відповідно до ст.1.1 закону України «Про запобігання корупції», У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
- корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
8.1. Тобто, корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким державним службовцем наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ІНШИХ осіб.
9. Виходить, якщо Уповноважений п. В.В. Лутковська протиправно не виконала свого ОБОВ’ЯЗКУ зі звернення до КСУ з поданням про визнання неконституційним ОЧЕВИДНО неконституційного закону, то такою протиправною бездіяльністю протягом майже року вона унеможливила визнання неконституційним, за її ініціативою, оскаржуваного мною закону, та де-факто надала неправомірну вигоду винним відповідальним посадовим особам уряду, Верховної Ради України та Президенту України, які своїми протиправними діями та бездіяльністю уможливили ухвалення да тривалу дію неконституційного закону і, як наслідок, завдали мільярдних збитків сотням тисяч українських дітей-інвалідів, та відмовили їм в доступі до їжі, ліків, одягу та житла.
9.1. Надана Уповноваженим п. В.В. Лутковською цій армії корумпованих посадовців неправомірна вигода полягала в уможливленні кожним з них 1) уникнення або, щонайменше, відстрочення щонайменше на рік усіх видів відповідальності щодо кожного з них, включаючи і кримінальної, за їх дії, що уможливили ухвалення та виконання неконституційного закону та винищення людей, а відтак, і 2) уникнення відшкодування завданої ними шкоди. Вартість отриманої з вини Уповноваженої п. В.В. Лутковської неправомірної вигоди у формі завданої вказаними вище чиновниками шкоди достеменно можуть порахувати лише уповноважені органи, які мають доступ до загальнодержавних даних з бюджетних, включаючи соціальних, виплат, в тому числі і дітям-інвалідам. Однак, враховуючи, що потерпілими від такого масштабного злочину є сотні тисяч українських дітей-інвалідів, вона (вигода) обраховується щонайменше в мільйонах, якщо не мільярдах, гривень, і такі наслідки визнані законом тяжкими.
9.2. Це означає, що лише за одним епізодом незвернення з поданням до КСУ за моїми «Зверненням №7-16» та «Доповненням до звернення №7-16» (а таких епізодів є набагато більше) Уповноважений п. В.В. Лутковська вчинила корупційні правопорушення, в яких наявні ознаки кримінальних злочинів з тяжкими наслідками, передбачених ст.364.2 КК України, які віднесені до корупційних злочинів і які тягнуть кримінальну відповідальність за їх вчинення.
9.3. Цим листом я інформую Уповноваженого п. В.В. Лутковську та усіх наявних Представників Уповноваженого про вчинення Уповноваженим п. В.В. Лутковською корупційних правопорушень у формі бездіяльності – протиправних незвернень до КСУ, на мої «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16», з поданнями про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, чим унеможливила визнання, з ініціативи Уповноваженого, неконституційним вказаного оскаржуваного мною закону, і, отже, надала неправомірну вигоду чисельним посадовцям уряду та парламенту України, Президенту України у вигляді уникнення чи відстрочення їх відповідальності (і цивільної, і кримінальної, в т.ч. міжнародної) за злочинне уможливлення ухвалення (та злочинну бездіяльність щодо приведення у відповідність до Конституції України) закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам, та винищення сотень тисяч українських дітей-інвалідів, шляхом відмови їм в доступі до їжі, ліків, одягу та житла. Ці корупційні правопорушення Уповноваженого п. В.В. Лутковської заборонені законом України «Про запобігання корупції» та містять ознаки кримінальних злочинів з тяжкими наслідками, передбачених ст.364.2 КК України, які віднесені до корупційних злочинів, і які тягнуть кримінальну відповідальність за їх вчинення.
10. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
10.1. Виходить, якщо Уповноважений п. В.В. Лутковська протиправно не виконала свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення моїх «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16», і вчинила при цьому щонайменше двічі по 19 порушень закону України «Про звернення громадян», в тому числі щонайменше двічі по 7 порушень закону України «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про звернення громадян» (а саме: 1) не повідомила мене письмово про результати перевірки «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»; 2) не забезпечила мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»; 3) не повідомила мені суть прийнятого щодо «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» рішення; 4) не ознайомила мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» (якщо таке було); 5) не довела до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Зверненні №7-16» та «Доповненні до звернення №7-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 6) не надала відповіді за результатами розгляду «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 7) не роз'яснила порядок оскарження прийнятого за «Зверненням №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» рішення у разі визнання «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» необґрунтованими), то вчинила заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
10.2. Цим листом я інформую Уповноваженого п. В.В. Лутковську та усіх наявних Представників Уповноваженого про вчинення Уповноваженим п. В.В. Лутковською іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого, при вирішенні моїх «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16», правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги звернення в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян» та ст.255 КУпАП.
Відповідно до приписів ст.ст.16, 17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», ст.255.1.8.1) КУпАП, прошу Уповноваженого та Представника Уповноваженого, відповідального за ці мої вимоги відповідно до розподілу обов’язків:
11. Відкрити, за цим зверненням про 19 наведених вище порушень, вчинених Уповноваженим при вирішенні мого «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16» вимог закону України «Про звернення громадян», провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
12. Провести перевірку наведених тут фактів.
13. Виявити усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за наведені тут порушення, та повідомити мені найменування їх посад, прізвища, імена та по батькові.
14. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини п. Лутковською В.В., іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого, якщо такі будуть виявлені, адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП, – (7) «незаконна відмова у прийнятті та РОЗГЛЯДІ звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян".
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
15. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до складених протоколів про вчинення цих адміністративних правопорушень.
16. Внести до протоколів про вчинення цих адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) мого «Звернення №7-16» від 04.11.16, 2) мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16, 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
17. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення Уповноваженим п. В.В. Лутковською, іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення винних до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
18. Направити Уповноваженому п. В.В. Лутковській подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
18.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної діяльності Уповноваженого п. В.В. Лутковської з порушень прав людини на звернення;
18.2. негайного розгляду та задоволення моїх «Звернення №7-16» та «Доповнення до звернення №7-16»;
18.3. негайного звернення до Конституційного Суду України з конституційними поданням про невідповідність ст.ст.46, 48 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру державної соціальної допомоги дітям-інвалідам за період з моменту ухвалення закону по 2017 включно.
18.4. Негайно подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з матеріалами з перевірки моїх «Звернення №7-16» від 04.11.16 та «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, в тому числі міжнародних, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
19. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом до Уповноваженого п. В.В. Лутковської про поновлення моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –бабуся і дідусь обоє – лежачі інваліди 1А групи, мама – інвалід 2 групи, я – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
20. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних Уповноваженим п. В.В. Лутковською прав людини, викладених в цій скарзі.
21. Повідомити мені на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації Уповноваженим.
22. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та вирішення цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
23. Відповідно до ст.17.1 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Це означає, що, серед іншого, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зобов’язаний вирішувати усі без винятку звернення громадян в строк, передбачений ст.20 закону України "Про звернення громадян" – один місяць. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Оскільки порушення з боку п. В.В. Лутковської є систематичними і продовжують тривати в даний час і надалі, вчинені проти людини вразливої категорії – інваліда, не вимагають затрат часу Уповноваженого на переписку, у зв’язку з завеликою тривалістю розгляду мого звернення, прошу розглянути та вирішити цю скаргу у скорочений строк – протягом п’яти робочих днів. Оскільки я є дитиною-інвалідом і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути цю скаргу у першочерговому порядку.
24. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх складених протоколів про адміністративні правопорушення, звернень та подань, тощо секретаріату Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей.
25. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
26. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
27. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
ІV. Вимоги про надання публічної інформації, персональних даних та інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
28. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
28.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
28.2. Належно засвідчену факсимільну електронну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.3. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цього листа шляхом надсилання їх належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.4. Належно засвідчені факсимільні електронні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.5. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
28.6. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати його перевірки і суть прийнятого рішення.
28.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог цього звернення надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
28.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа.
28.9. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа документів щодо протидії та запобігання корупції.
28.10. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії порушенням, пов’язаним з корупцією, та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа.
28.11. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа документів щодо протидії та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією.
28.12. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого «Звернення №7-16» від 04.11.16.
28.13. Належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого «Звернення №7-16» від 04.11.16з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим, на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.14. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Звернення №7-16» від 04.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.15. Належно засвідчені факсимільні електронні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за моїм «Зверненням №7-16» від 04.11.16, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.16. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань мого «Звернення №7-16» від 04.11.16.
28.17. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки мого «Звернення №7-16» від 04.11.16 і суть прийнятого рішення.
28.18. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог мого «Звернення №7-16» від 04.11.16 надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
28.19. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №7-16» від 04.11.16.
28.20. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №7-16» від 04.11.16 документів щодо протидії та запобігання корупції.
28.21. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії порушенням, пов’язаним з корупцією, та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №7-16» від 04.11.16.
28.22. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №7-16» від 04.11.16 документів щодо протидії та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією.
28.23. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16.
28.24. Належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16 з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим, на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.25. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.26. Належно засвідчені факсимільні електронні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за моїм «Доповненням до звернення №7-16» від 11.11.16, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
28.27. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16.
28.28. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16 і суть прийнятого рішення.
28.29. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16 надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
28.30. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16.
28.31. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16 документів щодо протидії та запобігання корупції.
28.32. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії порушенням, пов’язаним з корупцією, та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16.
28.33. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Доповнення до звернення №7-16» від 11.11.16 документів щодо протидії та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою спільну з матір’ю актуальну адресу матері надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх електронних адрес для мети переписки за цим листом.
Усі інші докази надані раніше і наявні в Уповноваженого та частково оприлюднені на сайті Доступ до правди (лінки надані в тексті вище). Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані електронною поштою додатково на першу ж вимогу.
28.09.17
З повагою,

Підпис: А.В. Щербата

Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Парубок Оксана Михайлівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3 Attachments

Парубок Оксана Михайлівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3 Attachments

Hotline, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment