285Медреабілітація

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

1.Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ)
2. Керівнику МОЗ
01601, м. Київ, вул. Грушевського 7, Тел.+38 044 253 61 94
E-mail: [email address], [email address]

Щербата Анастасія Віталіївна, людина з інвалідністю з дитинства 2 групи, довідка МСЕК 12 ААБ №696553
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 25 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 2 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 25 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», чинного з 28.04.1991 року,
- ст.36: «Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат), ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИКАМЕНТАМИ, технічними й іншими засобами.., а також шляхом надання ПОСЛУГ ПО МЕДИЧНІЙ, соціальній, трудовій і професійній РЕАБІЛІТАЦІЇ…»
- ст.37: «Види необхідної матеріальної, соціально-побутової і медичної допомоги інвалідам визначаються органами медико-соціальної експертизи в індивідуальній програмі реабілітації. Допомога подається за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів»
- ст.38: «Інвалідам і дітям-інвалідам надаються БЕЗОПЛАТНО або на пільгових умовах послуги з соціально-побутового і МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо) на підставі індивідуальної програми реабілітації, автомобілі - за наявності відповідного медичного висновку»
- ст.38-2.2: «У випадках, коли іншими нормативно-правовими актами передбачені норми, що підвищують встановлений цим Законом рівень соціального захисту інвалідів, застосовуються положення тих нормативно-правових актів, які визначають НАЙБІЛЬШИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ».
Відповідно до закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю», чинного з 01.01.2006 року станом на дату цього листа,
- ст.18.2: «Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які проходять реабілітацію в реабілітаційних закладах державної і комунальної форм власності, надається БЕЗОПЛАТНЕ медичне обслуговування»;
- ст.18.4: «Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності, встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
- ст.24 – чинна наразі: «Відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю можуть здійснюватися такі види реабілітаційних заходів щодо осіб з інвалідністю: медичні, які передбачають медикаментозне лікування, відновлювальну терапію, реконструктивну хірургію, ендопротезування, забезпечення виробами медичного призначення, протезуванням, ортезуванням»;
- ст.24 – чинна з 30.06.21: «Відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю можуть здійснюватися такі види реабілітаційних заходів щодо осіб з інвалідністю: заходи з реабілітації у сфері охорони здоров’я, що передбачають МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ в рамках компетенцій лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичну терапію, ерготерапію, терапію мови та мовлення, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТЕЗУВАННЯМ, ортезуванням, ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ, МЕДИЧНИМИ ВИРОБАМИ (ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ) відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я» {Абзац другий статті 24 в редакції Закону № 1053-IX від 03.12.2020 - вводиться в дію з 30.06.2021};
- ст.25.2: «Реабілітаційні послуги надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах і закладах системи реабілітації осіб з інвалідністю, а також у разі потреби ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ особи з інвалідністю»;
- ст.25.4: «Порядок здійснення реабілітаційних заходів визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, інших центральних органів виконавчої влади в межах їх повноважень»;
- ст.33.2 – чинна наразі: «Медична реабілітація включає ВСІ ВИДИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ у стаціонарних, амбулаторних і санаторно-курортних умовах, диспансерне спостереження, профілактичні заходи, а також реконструктивну хірургію, протезування та ортезування»;
- ст.33 – чинна з 30.06.21: «Реабілітація у сфері охорони здоров’я осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю здійснюється відповідно до Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я". Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі необхідності медичний патронаж здійснюють виїзні реабілітаційні бригади. {Стаття 33 в редакції Закону № 1053-IX від 03.12.2020 - вводиться в дію з 30.06.2021}».
- ст.42: «Фінансування заходів з реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, витрат на утримання реабілітаційних установ здійснюється ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних установ, добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом.
Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів визначаються ВИДАТКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, дітей з інвалідністю, а також на функціонування реабілітаційних установ - для відповідних розпорядників коштів».
Відповідно до закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,
- ст.4 – чинна наразі: «1. У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації»;
- ст.4 – вводиться в дію з 30.06.2021: «1. У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) реабілітації у сфері охорони здоров’я;
{Пункт 6 частини першої статті 4 в редакції Закону № 1053-IX від 03.12.2020 - вводиться в дію з 30.06.2021}».
Системний аналіз наведених приписів права в їх сукупності чітко вказує, що на зараз люди з інвалідністю в Україні мають право на повноаспектне безоплатне забезпечення усіма складовими медичної реабілітації, включно на усі необхідні обстеження, ліки, вироби медичного призначення (ВМП), технічні та інші засоби реабілітації (ТЗР) тощо в державних та комунальних медичних закладах та установах.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Які державні (комунальні) медичні заклади та в який спосіб зобов'язані забезпечити окрему людину з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи при амбулаторному лікуванні усіма видами необхідних медичних обстежень, не охоплених програмою медичних гарантій первинної медичної допомоги, наприклад, рентгенівським обстеженням, УЗД, біохімічним обстеженням крові тощо? Прошу надати нормативне визначення та його джерело.
2. Які державні (комунальні) медичні заклади та в який спосіб зобов'язані надати людині з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи:
2.1. Безоплатні рецепти на усі необхідні лікарські засоби при амбулаторному лікуванні?
2.2. Безоплатні рецепти на усі призначені ВМП?
Прошу надати нормативне визначення та його джерело.
3. У випадку, якщо людина з інвалідністю не має декларації з сімейним лікарем,
3.1. Які державні (комунальні) медичні заклади та в який спосіб зобов'язані забезпечити таку людину при амбулаторному лікуванні усіма видами необхідних медичних обстежень, не охоплених програмою медичних гарантій первинної медичної допомоги? Прошу надати нормативне визначення та його джерело.
3.2. Які державні (комунальні) медичні заклади та в який спосіб зобов'язані надати людині з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи:
3.3. Безоплатні рецепти на усі необхідні лікарські засоби при амбулаторному лікуванні?
3.4. Безоплатні рецепти на усі призначені ВМП?
Прошу надати нормативне визначення та його джерело.
4. У випадку, якщо людина з інвалідністю уклала декларацію з приватним сімейним лікарем,
4.1. Які державні (комунальні) медичні заклади та в який спосіб зобов'язані забезпечити таку людину при амбулаторному лікуванні усіма видами необхідних медичних обстежень, не охоплених програмою медичних гарантій первинної медичної допомоги? Прошу надати нормативне визначення та його джерело.
4.2. Які державні (комунальні) медичні заклади та в який спосіб зобов'язані надати людині з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи:
4.3. Безоплатні рецепти на усі необхідні лікарські засоби при амбулаторному лікуванні?
4.4. Безоплатні рецепти на усі призначені ВМП?
Прошу надати нормативне визначення та його джерело.
5. В який спосіб державою фінансуються реабілітаційні послуги в Україні?
6. Якою постановою КМУ встановлений Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності України? Прошу надати нормативне джерело та лінк на його офіційне оприлюднення.
7. Які проекти постанов КМУ про Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності України, МОЗ подало до КМУ?
7.1. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) релевантних проектів постанов КМУ, поданих МОЗ до КМУ.
8. Які суми видатків на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю визначені в державних бюджетах на 2018-2021 роки, в розрізі років, включно в розрізі областей, та для яких конкретно розпорядників коштів?
9. Які суми видатків на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю в частині медичної реабілітації пропонувались МОЗ при формуванні державних бюджетах на 2018-2021 роки, в розрізі років, включно в розрізі областей, та для яких конкретно розпорядників коштів?
9.1. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документальних пропозицій МОЗ щодо видатків на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю в частині медичної реабілітації при формуванні державних бюджетів на 2018-2021 роки, в розрізі років, включно в розрізі областей, та для яких конкретно розпорядників коштів.
10. Які суми видатків на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю в частині медичної реабілітації фактично профінансовані з державного бюджету в 2018-2021 роках в розрізі років, включно в розрізі областей, та для яких конкретно розпорядників коштів?
10.1. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних в МОЗ документів на підтвердження фактів, обсягу, часових періодів та отримувачів вказаних коштів.
11. Хто в МОЗ (структурні підрозділи та їх керівники) є відповідальним за усі аспекти забезпечення в Україні медичної реабілітації на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю?
12. Хто в МОЗ і в який спосіб контролює забезпечення в Україні медичної реабілітації на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю?
12.1. Прошу надати інформацію про фактичне здійснення контролю МОЗ за забезпеченням медичної реабілітації на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю в Україні.
12.2. Прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) документів з формалізованими фактами діяльності з контролю МОЗ за забезпеченням медичної реабілітації на реалізацію індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю в Україні та прямі лінки на їх оприлюднення на сайті МОЗ.
13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОЗ цього листа.
14. Належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОЗ.
Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
04.05.21
Підпис: А.В. Щербата
З повагою,
Щербата Анастасія Віталіївна